نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آتش رمزگشایی اسطوره شناختی از ناسوزندگی سیاوش بر بنیاد اسطوره های زردشتی [دوره 4، شماره 12، 1389، صفحه 53-68]
 • آذری نشانه های تالشی در مناطق تات زبان خلخال [دوره 4، شماره 13، 1389، صفحه 109-140]
 • آرایه ساخت های بلاغی مرکب و کاربرد آنها در تخلص به مدح [دوره 4، شماره 14، 1389، صفحه 111-130]
 • آرش کمانگیر تحلیل اسطوره‌ها در اشعار سیاوش کسرایی (بررسی انواع، کارکردها و زمینه‌های باززایی و خلق اسطوره‌ها در [دوره 3، شماره 9، 1388، صفحه 89-106]
 • آرش کمانگیر غیبت آرش کمانگیر در شاهنامه [دوره 6، شماره 21، 1391، صفحه 141-169]
 • آرش کمانگیر تحلیل روایت اسطوره‌ای منظومۀ آرش کمانگیر [دوره 9، شماره 32، 1394، صفحه 127-149]
 • آرمان‌شهر رویکردهای انسانی به «شهر» در شعر معاصر عربی و فارسی [دوره 5، شماره 15، 1390، صفحه 59-82]
 • آز نظریۀ میل محاکاتی رنه ژرار و تبیین آن در چند داستان شاهنامه [دوره 5، شماره 17، 1390، صفحه 9-31]
 • آسیب‌شناسی نگاهی انتقادی به طبقه‌بندی سبکهای نثر فارسی [دوره 2، شماره 3، 1387، صفحه 127-142]
 • آشنایی زدایی تحلیلِ فرمالیستی پیرنگ در داستان های کوتاه معاصر فارسی [دوره 4، شماره 13، 1389، صفحه 61-83]
 • آغازی تناوب‌های «آغازی/ سببی» و «معلوم/ مجهول» در فارسی [دوره 8، شماره 30، 1393، صفحه 9-28]
 • آغازیه‌ها بیتِ آغازین شاهنامه، سرسلسلة مثنوی‌های فارسی [دوره 5، شماره 15، 1390، صفحه 97-119]
 • آفرینِ سیاوش گفتاری در روش‌شناسی نقد اسطوره‌شناختی: نقدی بر آفرین سیاوش [دوره 8، شماره 29، 1393، صفحه 161-179]
 • آگوستین متناقض‌نمای «ناطقِ‌اَخرس» مولانا و تأثیر هرمنوتیکی آن بر کثرت آفرینندگی [دوره 9، شماره 32، 1394، صفحه 97-125]
 • آل‌احمد تأثیر گفتمان غرب‌زدگی بر ادبیات داستانی دهه‌های چهل و پنجاه شمسی در ایران [دوره 8، شماره 29، 1393، صفحه 139-160]
 • آلفرد آدلر بررسی عقده حقارت در شخصیت بوسهل زوزنی بر اساس روایت بیهقی [دوره 1، شماره 1، 1386، صفحه 49-68]
 • آمیختگی مفهومی روایت‌شناسی شناختی (کاربست نظریۀ آمیختگی مفهومی بر قصه‌های عامیانة ایرانی) [دوره 6، شماره 21، 1391، صفحه 9-32]
 • آنیما نمادشناسی داستان مرد درویشی که کوزه‌ای آب برای خلیفه برد (از مثنوی مولانا) [دوره 3، شماره 9، 1388، صفحه 7-28]
 • آنیما تحلیل سندبادنامه از دیدگاه روان شناسی یونگ [دوره 4، شماره 12، 1389، صفحه 103-118]
 • آنیمیسم آنیمیسم و پیوند آن با ناتورالیسم در آثار صادق چوبک [دوره 9، شماره 33، 1394، صفحه 105-126]
 • آیین مهر مهربانان، انتقال‌دهندگان سنت و فرهنگ ملی ایرانی به دورة اسلامی [دوره 8، شماره 28، 1393، صفحه 29-54]
 • آیین‌های باروری بررسی و تحلیل آیین‌های باروری در شاهنامۀ فردوسی [دوره 8، شماره 27، 1393، صفحه 41-67]

ا

 • ابراهیم بررسی و تحلیل کهن‌الگوی ایمان ابراهیمی در نگاه مولوی و سورن کرکه‌گور [دوره 2، شماره 5، 1387، صفحه 161-182]
 • ابوالحسن خرقانی دربارة دو تصحیف در تذکره الاولیا [دوره 4، شماره 12، 1389، صفحه 89-103]
 • ابوتراب خسروی تحلیل ژرف‌ساخت مجموعه‌داستان کتاب ویران [دوره 7، شماره 23، 1392، صفحه 67-95]
 • ابوسعید ابوالخیر دربارة دو تصحیف در تذکره الاولیا [دوره 4، شماره 12، 1389، صفحه 89-103]
 • ابومسلم‌نامه بازشناسی چهرة قهرمان اژدهاکش در سرگذشت ابومسلم خراسانی [دوره 7، شماره 24، 1392، صفحه 33-55]
 • اتو رانک اسطورۀ تولد قهرمان [دوره 8، شماره 29، 1393، صفحه 97-116]
 • اثر ادبی بررسی و تحلیل مقدمه ها در شرح نویسی بر متون ادبی [دوره 4، شماره 11، 1389، صفحه 87-119]
 • اثر ادبی رویکرد ریزوماتیک و درختی: دو شیوۀ متفاوت در آفرینش و خوانش اثر ادبی [دوره 9، شماره 32، 1394، صفحه 31-61]
 • احمد جام شیخ احمد جام و افسانة کرامات [دوره 4، شماره 13، 1389، صفحه 85-108]
 • احمدرضا احمدی بررسی دو داستان‌ کودک از احمدرضا احمدی بر پایة نظریة خوانندة درون‌متن [دوره 7، شماره 23، 1392، صفحه 97-121]
 • احمد شاملو عناصر و مضامین ترسایی در شعر شاملو [دوره 5، شماره 17، 1390، صفحه 121-141]
 • احمد شاملو اسطوره‌شکنی و اسطوره‌سازی رمانتیک در شعر احمد شاملو [دوره 7، شماره 24، 1392، صفحه 105-128]
 • احمد غزّالی نگرش احمد غزّالی به عشق بربنیاد نظریة استعارة شناختی [دوره 7، شماره 26، 1392، صفحه 49-71]
 • اخلاق اسلوب و ساختار اخلاق‌الاشراف [دوره 5، شماره 17، 1390، صفحه 89-120]
 • اخوان ثالث ناپرهیزی‌های اخوان ثالث «دربارۀ اخوان ثالثِ داستان‌نویس و واکاوی داستان‌های وی» [دوره 9، شماره 34، 1394، صفحه 207-232]
 • ادبیات تحلیل گفتمان انتقادی و ادبیات [دوره 1، شماره 1، 1386، صفحه 17-27]
 • ادبیات کتاب مقدس به منزله متن ادبی [دوره 1، شماره 1، 1386، صفحه 69-87]
 • ادبیات نگاهی به سیر آرا و عقاید دربارة نظریة محاکات [دوره 3، شماره 10، 1388، صفحه 207-226]
 • ادبیات تصویر‌سازی سینمایی در تاریخ بیهقی [دوره 6، شماره 22، 1391، صفحه 65-95]
 • ادبیات تطبیقی بررسی و تحلیل کهن‌الگوی ایمان ابراهیمی در نگاه مولوی و سورن کرکه‌گور [دوره 2، شماره 5، 1387، صفحه 161-182]
 • ادبیات تطبیقی تحلیل تطیبقی جای خالی سلوچ دولت آبادی با رمان مادر اثر پرل باک [دوره 4، شماره 14، 1389، صفحه 67-91]
 • ادبیات تطبیقی رویکردهای انسانی به «شهر» در شعر معاصر عربی و فارسی [دوره 5، شماره 15، 1390، صفحه 59-82]
 • ادبیات داستانی فراداستان تاریخ‌نگارانه؛ مطالعۀ موردی: مارمولکی که ماه را بلعید [دوره 8، شماره 27، 1393، صفحه 163-186]
 • ادبیات داستانی فارسی بررسی و تحلیل انسان آرمانی در رمان سمفونی مردگان [دوره 7، شماره 23، 1392، صفحه 123-148]
 • ادبیات شفاهی گونه‌شناسی بومی‌سرودهای ایران [دوره 3، شماره 7 و 8، 1388، صفحه 143-170]
 • ادبیات عامیانۀ ایران جنبه‌های مردم‌‌شناختی داستان اسکندرنامۀ نقالی [دوره 7، شماره 23، 1392، صفحه 35-65]
 • ادبیات کودک و نوجوان تحلیل روان‌شناختی شخصیت‌های داستانیِ هوشنگ مرادی براساس نظریه اریکسون [دوره 5، شماره 15، 1390، صفحه 121-140]
 • ادبیات منظوم عامه کاربرد و ویژگی های دوبیتی در انواع ادبیات منظوم عامه [دوره 9، شماره 32، 1394، صفحه 63-95]
 • ادبیات مهاجرت ایران بررسی شخصیت‌های داستان «اناربانو و پسرهایش» از منظرِ «تن بیگانة» کریستوا [دوره 9، شماره 31، 1394، صفحه 117-135]
 • ادبیات نوین تاجیک جنبه‏های نمایشی مناظرۀ فطرت بخارایی [دوره 7، شماره 24، 1392، صفحه 57-82]
 • ادبیات و جامعه سیر نظریّه‌های نقد جامعه‌شناختی ادبیّات [دوره 2، شماره 4، 1387، صفحه 43-64]
 • ادراکی رابطة نشانه‌شناسی با پدیدارشناسی با نمونه‌ای تحلیلی از گفتمان ادبی هنری [دوره 2، شماره 3، 1387]
 • ادراکی تحلیل نشانه معناشناختی شعرِ «باران» [دوره 7، شماره 25، 1392، صفحه 59-89]
 • ادغام خالص ساخت همپایگی: با نگاهی به زبان فارسی [دوره 4، شماره 13، 1389، صفحه 131-156]
 • ایدن چمبرز بررسی دو داستان‌ کودک از احمدرضا احمدی بر پایة نظریة خوانندة درون‌متن [دوره 7، شماره 23، 1392، صفحه 97-121]
 • ایدئولوژی تحلیل سه قطره خون با رویکردِ جامعه‌شناسی ساختگرا [دوره 3، شماره 7 و 8، 1388، صفحه 171-188]
 • ایدئولوژی تحلیل گفتمانی جزیرۀ سرگردانی و پیوند معناییِ آن با دیگر رمان های سیمین دانشور [دوره 5، شماره 15، 1390، صفحه 35-57]
 • اِراسموس کارکرد سیاسی و اجتماعی دیوانگان دانا بر‌پایۀ حکایات مثنوی‌های عطار [دوره 7، شماره 24، 1392، صفحه 83-104]
 • ایران مقایسة برخی از پرسوناژها در اساطیر روسیه و ایران [دوره 2، شماره 3، 1387، صفحه 105-126]
 • ایرانی باستان ریشه‌شناسی چند واژه از گویش گیلکی [دوره 8، شماره 30، 1393، صفحه 117-131]
 • ایران پیش از اسلام بررسی تطبیقی و انتقادی گزارششاهنامه و متون مزدیسنی [دوره 8، شماره 27، 1393، صفحه 89-114]
 • ارتقاء گره راست ارتقاء گره راست در زبان فارسی [دوره 7، شماره 24، 1392، صفحه 149-170]
 • ارجاع مشارکین بررسی ارجاع مشارکین در هفت‌خوان رستم [دوره 7، شماره 26، 1392، صفحه 147-176]
 • اریک اریکسون تحلیل روان‌شناختی شخصیت‌های داستانیِ هوشنگ مرادی براساس نظریه اریکسون [دوره 5، شماره 15، 1390، صفحه 121-140]
 • ارگتیو ساخت ارگتیو در گویش تاتی خلخال [دوره 1، شماره 1، 1386، صفحه 89-105]
 • ازخودبیگانگی تحلیل مفهوم ازخودبیگانگی در رمان‌های نوجوان [دوره 8، شماره 29، 1393، صفحه 117-137]
 • ایزدان باروری گفتاری در روش‌شناسی نقد اسطوره‌شناختی: نقدی بر آفرین سیاوش [دوره 8، شماره 29، 1393، صفحه 161-179]
 • ایزد مهر بررسی نقش پادافره پیمان‌شکنی در ماجرای مرگ اسفندیار [دوره 6، شماره 19، 1391، صفحه 105-120]
 • اژدها بازشناسی چهرة قهرمان اژدهاکش در سرگذشت ابومسلم خراسانی [دوره 7، شماره 24، 1392، صفحه 33-55]
 • اژدها نبرد قهرمان با اژدها در روایت‌های حماسی ایران [دوره 9، شماره 34، 1394، صفحه 99-128]
 • اژدهاکشی نبرد قهرمان با اژدها در روایت‌های حماسی ایران [دوره 9، شماره 34، 1394، صفحه 99-128]
 • اسبو نشانه های تالشی در مناطق تات زبان خلخال [دوره 4، شماره 13، 1389، صفحه 109-140]
 • استعارة ‌شناختی نگرش احمد غزّالی به عشق بربنیاد نظریة استعارة شناختی [دوره 7، شماره 26، 1392، صفحه 49-71]
 • استعارة مفهومی نظریة استعارة مفهومی از دیدگاه لیکاف و جانسون [دوره 4، شماره 12، 1389، صفحه 119-140]
 • استعاره خاستگاه استعاری افعال حسی چندمعنا در زبان فارسی از منظر معنی‌شناسی شناختی [دوره 2، شماره 6، 1387، صفحه 55-85]
 • استعاره طبقه‌بندی معنایی اصطلاحات فارسی از دیدگاه زبان‌شناسی شناختی [دوره 6، شماره 20، 1391، صفحه 11-32]
 • استعاره نگاهی تازه به چگونگی درک استعاره در زبان فارسی [دوره 6، شماره 19، 1391، صفحه 151-167]
 • استعاره والتر بنیامین: اصالت زبان و نقش آن در نقد و نظریۀ ادبی هنری [دوره 6، شماره 21، 1391، صفحه 63-87]
 • استعاره رهیافتِ میان‌فرهنگی به گیاه و درخت در اساطیر و ادبیات [دوره 7، شماره 23، 1392، صفحه 9-33]
 • استعارۀ تمثیلیه تشبیه تمثیل و استعارۀ تمثیلیه در کتب بلاغی [دوره 9، شماره 34، 1394، صفحه 33-50]
 • استعلا «استعلا» در معانی حروف جرّ عربی و حروف اضافة فارسی [دوره 4، شماره 13، 1389، صفحه 157-194]
 • اسطورة باروری اسطورۀ مرگ و باززایی در سووشون و کلیدر [دوره 8، شماره 27، 1393، صفحه 9-40]
 • اسطوره مقایسة برخی از پرسوناژها در اساطیر روسیه و ایران [دوره 2، شماره 3، 1387، صفحه 105-126]
 • اسطوره تحلیل اسطوره‌ها در اشعار سیاوش کسرایی (بررسی انواع، کارکردها و زمینه‌های باززایی و خلق اسطوره‌ها در [دوره 3، شماره 9، 1388، صفحه 89-106]
 • اسطوره رمزگشایی اسطوره شناختی از ناسوزندگی سیاوش بر بنیاد اسطوره های زردشتی [دوره 4، شماره 12، 1389، صفحه 53-68]
 • اسطوره آمیزش اسطوره و حماسه در روایتی دیگر از بانوگشسب‌نامه [دوره 5، شماره 18، 1390، صفحه 145-170]
 • اسطوره اسطورة نبرد مهر و گاو نخستین و ارتباط آن با ابزار نمادین گرز گاوسر [دوره 6، شماره 21، 1391، صفحه 89-110]
 • اسطوره رهیافتِ میان‌فرهنگی به گیاه و درخت در اساطیر و ادبیات [دوره 7، شماره 23، 1392، صفحه 9-33]
 • اسطوره تحلیل جایگاه زن و شاه به‌عنوان نمادهایی از کهننمونة «مرکز» [دوره 7، شماره 23، 1392، صفحه 149-174]
 • اسطوره بازشناسی چهرة قهرمان اژدهاکش در سرگذشت ابومسلم خراسانی [دوره 7، شماره 24، 1392، صفحه 33-55]
 • اسطوره تقدیرِ قهرمان شدن با تولدِ نمادین در اسطوره و افسانه [دوره 7، شماره 26، 1392، صفحه 95-117]
 • اسطوره بررسی تطبیقی دو شخصیت اسطوره‌ای تاریخی کیخسرو و ذوالقرنین [دوره 8، شماره 27، 1393، صفحه 69-88]
 • اسطوره بررسی کهن‌الگوی پیر فرزانه در داستان زال [دوره 8، شماره 28، 1393، صفحه 155-179]
 • اسطوره اسطورۀ تولد قهرمان [دوره 8، شماره 29، 1393، صفحه 97-116]
 • اسطوره رستم، شخصیتی اسطوره‌ای یا حماسی؟ [دوره 9، شماره 33، 1394، صفحه 127-161]
 • اسطوره‌سازی رمانتیک اسطوره‌شکنی و اسطوره‌سازی رمانتیک در شعر احمد شاملو [دوره 7، شماره 24، 1392، صفحه 105-128]
 • اسطورۀ تولد قهرمان اسطورۀ تولد قهرمان [دوره 8، شماره 29، 1393، صفحه 97-116]
 • اسفندیار بررسی نقش پادافره پیمان‌شکنی در ماجرای مرگ اسفندیار [دوره 6، شماره 19، 1391، صفحه 105-120]
 • اسفندیار باورهای زروانی در داستان رستم و اسفندیار [دوره 9، شماره 34، 1394، صفحه 153-177]
 • اسکستان نشانه های تالشی در مناطق تات زبان خلخال [دوره 4، شماره 13، 1389، صفحه 109-140]
 • اسکندرنامۀ نقالی جنبه‌های مردم‌‌شناختی داستان اسکندرنامۀ نقالی [دوره 7، شماره 23، 1392، صفحه 35-65]
 • اصطلاح طبقه‌بندی معنایی اصطلاحات فارسی از دیدگاه زبان‌شناسی شناختی [دوره 6، شماره 20، 1391، صفحه 11-32]
 • اصطلاحات بینامتنی بررسی اصطلاحات بینامتنی در زبان فارسی و عربی با تکیه‌بر نظریة ژرار ژنت [دوره 6، شماره 21، 1391، صفحه 171-189]
 • اصطلاح ادبی «تزریق» نوعی نقبضة هنجار ستیزِ طنزآمیز در ادبیات فارسی [دوره 3، شماره 10، 1388، صفحه 27-56]
 • اصطلاح شناسی مفهوم «فراست» در گفتمانِ عرفی و عرفانی [دوره 4، شماره 13، 1389، صفحه 7-28]
 • اضطراب چوبک و اندیشة وجودی (تحلیل داستان «انتری که لوتی‌اش مرده بود» در پرتو فلسفۀ اگزیستانسیالیسم) [دوره 9، شماره 34، 1394، صفحه 179-205]
 • اطلس‌ زبانی به سوی طراحی اطلس زبانی گویش گیلکی [دوره 5، شماره 17، 1390، صفحه 165-183]
 • اغتنام فرصت ساقی نامه ها نزدیک ترین نوع ادبی به رباعیات خیام [دوره 4، شماره 11، 1389، صفحه 61-86]
 • افسانه تقدیرِ قهرمان شدن با تولدِ نمادین در اسطوره و افسانه [دوره 7، شماره 26، 1392، صفحه 95-117]
 • افعال حسی خاستگاه استعاری افعال حسی چندمعنا در زبان فارسی از منظر معنی‌شناسی شناختی [دوره 2، شماره 6، 1387، صفحه 55-85]
 • اقتباس وجوه اقتباس سینمایی از سیرالعباد سنایی [دوره 3، شماره 9، 1388، صفحه 129-149]
 • اقوال ایزدی‌ها مقایسۀ اقوال ایزدی‌ها با کلامات یارسان در پرتو برخی سروده‌های ایرانی غربی [دوره 6، شماره 20، 1391، صفحه 53-74]
 • اگزیستانسیالیسم اگزیستانسیالیسمِ «هدایت» و بن بست نوستالژی در سگ ولگرد [دوره 3، شماره 10، 1388، صفحه 137-156]
 • اگزیستانسیالیسم چوبک و اندیشة وجودی (تحلیل داستان «انتری که لوتی‌اش مرده بود» در پرتو فلسفۀ اگزیستانسیالیسم) [دوره 9، شماره 34، 1394، صفحه 179-205]
 • الهیات ترجمه والتر بنیامین: اصالت زبان و نقش آن در نقد و نظریۀ ادبی هنری [دوره 6، شماره 21، 1391، صفحه 63-87]
 • ایمان بررسی و تحلیل کهن‌الگوی ایمان ابراهیمی در نگاه مولوی و سورن کرکه‌گور [دوره 2، شماره 5، 1387، صفحه 161-182]
 • امبرتو اِکو جایگاه متن، مؤلف و خواننده از دیدگاه اُمبرتو اِکو [دوره 5، شماره 18، 1390، صفحه 125-143]
 • امیرحسن نقد روایت‌شناسانۀ مجموعۀ «ساعت پنج برای مردن دیر است» بر اساس نظریۀ ژرار ژنت [دوره 3، شماره 7 و 8، 1388، صفحه 27-49]
 • امیرخسرو دهلوی نقد تصحیح شیرین و خسرو امیرخسرو دهلوی [دوره 9، شماره 33، 1394، صفحه 163-185]
 • ایندرا رستم، شخصیتی اسطوره‌ای یا حماسی؟ [دوره 9، شماره 33، 1394، صفحه 127-161]
 • اندیشه سه صدا، سه رنگ، سه سبک در شعر قیصر امین‌پور [دوره 2، شماره 5، 1387، صفحه 9-30]
 • اندیشه توصیف سبک ادبی [دوره 6، شماره 19، 1391، صفحه 57-76]
 • اندیشه عرفانی غیب اندیشی مولوی در مثنوی معنوی [دوره 3، شماره 9، 1388، صفحه 107-127]
 • انزوای سوژه نشانه‌شناسی مرکززدایی و انزوای سوژه در داستان سگ ولگرد [دوره 5، شماره 15، 1390، صفحه 83-96]
 • انسان رابطۀ خدا و انسان در ادبیات خداشناسی و عرفانی با تأکید بر آثار مولوی [دوره 6، شماره 22، 1391، صفحه 97-124]
 • انسان آرمانی بررسی و تحلیل انسان آرمانی در رمان سمفونی مردگان [دوره 7، شماره 23، 1392، صفحه 123-148]
 • انسان کامل مولوی و منطق‌الطیر خاقانی [دوره 7، شماره 25، 1392، صفحه 113-134]
 • ایهام ایهام‌های نویافته در شعر حافظ [دوره 8، شماره 28، 1393، صفحه 77-110]
 • اوضاع اجتماعی ساقی نامه ها نزدیک ترین نوع ادبی به رباعیات خیام [دوره 4، شماره 11، 1389، صفحه 61-86]

ب

 • ب پژوهش‌های زبانی، سنتی دیرین در مطالعات ادبی [دوره 6، شماره 20، 1391، صفحه 9-10]
 • باختین کارکرد سیاسی و اجتماعی دیوانگان دانا بر‌پایۀ حکایات مثنوی‌های عطار [دوره 7، شماره 24، 1392، صفحه 83-104]
 • بارت تحلیل ساختاری داستان پادشاه سیاه‌پوش از منظر بارت و گرماس [دوره 2، شماره 5، 1387، صفحه 183-200]
 • بازی زبانی ناصرخسرو و پساقصیده (تحلیل شاخصه‌های پسامحوری در قصاید ناصرخسرو) [دوره 9، شماره 34، 1394، صفحه 75-97]
 • باستان‎گرایی مناسک تدفین و آیین‎های گورستانی در آثار داستانی صادق هدایت [دوره 6، شماره 22، 1391، صفحه 9-32]
 • بافت موقعیتی سبک‌شناسی لایه‌ای: توصیف و تبیین بافتمند سبک نامة شمارة 1 غزالی در دو لایة واژگان و بلاغت [دوره 8، شماره 27، 1393، صفحه 115-136]
 • بانوگشسب‌نامه آمیزش اسطوره و حماسه در روایتی دیگر از بانوگشسب‌نامه [دوره 5، شماره 18، 1390، صفحه 145-170]
 • بیت آغازین شاهنامه بیتِ آغازین شاهنامه، سرسلسلة مثنوی‌های فارسی [دوره 5، شماره 15، 1390، صفحه 97-119]
 • بحر معانی متناقض‌نمای «ناطقِ‌اَخرس» مولانا و تأثیر هرمنوتیکی آن بر کثرت آفرینندگی [دوره 9، شماره 32، 1394، صفحه 97-125]
 • بخت باورهای زروانی در داستان رستم و اسفندیار [دوره 9، شماره 34، 1394، صفحه 153-177]
 • بیدل مخاطب از نگاه بیدل دهلوی [دوره 8، شماره 29، 1393، صفحه 73-95]
 • برادرکشی نقدی روان‌کاوانه بر شعر «هملت» شاملو [دوره 3، شماره 9، 1388، صفحه 69-87]
 • براق تحلیل عناصر نمادین و کهن‌الگویی در معراج‌نامه‌های نظامی [دوره 5، شماره 16، 1390، صفحه 123-145]
 • براندازی زمان ژرف‌ساخت اسطوره‌ای رمان رود راوی [دوره 2، شماره 6، 1387، صفحه 55-85]
 • براندازی زمان تحلیل ژرف‌ساخت مجموعه‌داستان کتاب ویران [دوره 7، شماره 23، 1392، صفحه 67-95]
 • برداشت عرفانی نقش تغییر علّت در تأویل قصص قرآنی در متون عرفانی [دوره 9، شماره 33، 1394، صفحه 37-59]
 • بررسی و تحلیل تشبیه تمثیل و استعارۀ تمثیلیه در کتب بلاغی [دوره 9، شماره 34، 1394، صفحه 33-50]
 • برگردان روش پایان‌بندی در شعر قیصر امین‌پور [دوره 3، شماره 7 و 8، 1388، صفحه 101-123]
 • برهان قاطع تأملی در برخی ترکیب های برهان قاطع [دوره 3، شماره 9، 1388، صفحه 173-196]
 • بیژن بررسی و تحلیل آیین‌های باروری در شاهنامۀ فردوسی [دوره 8، شماره 27، 1393، صفحه 41-67]
 • بسگانگی رویکرد ریزوماتیک و درختی: دو شیوۀ متفاوت در آفرینش و خوانش اثر ادبی [دوره 9، شماره 32، 1394، صفحه 31-61]
 • بی‌قدرتی تحلیل مفهوم ازخودبیگانگی در رمان‌های نوجوان [دوره 8، شماره 29، 1393، صفحه 117-137]
 • بلاغت سه صدا، سه رنگ، سه سبک در شعر قیصر امین‌پور [دوره 2، شماره 5، 1387، صفحه 9-30]
 • بلاغت کاربرد تصویری بلاغی سجاوندی در شعر معاصر فارسی [دوره 2، شماره 5، 1387، صفحه 31-59]
 • بلاغت ساخت های بلاغی مرکب و کاربرد آنها در تخلص به مدح [دوره 4، شماره 14، 1389، صفحه 111-130]
 • بلاغت سبک‌شناسی لایه‌ای: توصیف و تبیین بافتمند سبک نامة شمارة 1 غزالی در دو لایة واژگان و بلاغت [دوره 8، شماره 27، 1393، صفحه 115-136]
 • بلاغت سنتی نگاهی انتقادی به مبانی نظری و روشهای بلاغت سنّتی [دوره 2، شماره 3، 1387، صفحه 9-38]
 • بی معنایی «تزریق» نوعی نقبضة هنجار ستیزِ طنزآمیز در ادبیات فارسی [دوره 3، شماره 10، 1388، صفحه 27-56]
 • بیناذهنی فرو‏پاشی بیناذهنیّت در سلوک محمود دولت‌آبادی [دوره 9، شماره 34، 1394، صفحه 51-74]
 • بینامتنیتِ گونه‌ها درآمدی بر نظریة گونه‌های ادبی [دوره 6، شماره 19، 1391، صفحه 29-56]
 • بنیامین والتر بنیامین: اصالت زبان و نقش آن در نقد و نظریۀ ادبی هنری [دوره 6، شماره 21، 1391، صفحه 63-87]
 • بن‌مایه بازشناسی چهرة قهرمان اژدهاکش در سرگذشت ابومسلم خراسانی [دوره 7، شماره 24، 1392، صفحه 33-55]
 • بهرام صادقی مؤلفه‌های رمان نو در داستان «خواب خون» از بهرام صادقی [دوره 5، شماره 18، 1390، صفحه 101-123]
 • بهرام گور بازنگری روایات تاریخی یزگرد اول و بهرام پنجم با تأکید بر تحلیل ‌انتقادی گفتمان [دوره 9، شماره 31، 1394، صفحه 9-38]
 • بیهقی همبستگی سطوح روایت و فراکارکردهای هلیدی در داستان «حسنک وزیر» [دوره 4، شماره 12، 1389، صفحه 69-87]
 • بی واسطگی روایی رمان پسامدرن چیست؟ [دوره 1، شماره 2، 1386، صفحه 11-47]
 • بوسهل زوزنی بررسی عقده حقارت در شخصیت بوسهل زوزنی بر اساس روایت بیهقی [دوره 1، شماره 1، 1386، صفحه 49-68]
 • بوطیقای فلسفی کارکردهای شعر در نظر فیلسوفان مسلمان [دوره 6، شماره 19، 1391، صفحه 9-27]
 • بوف کور راوی بوف کور، رانۀ مرگ و شکاف در نظم نمادین [دوره 9، شماره 33، 1394، صفحه 9-36]
 • بوف کور «اقلیت شدن» در بوف کور [دوره 9، شماره 33، 1394، صفحه 61-80]
 • بومی‌سرود گونه‌شناسی بومی‌سرودهای ایران [دوره 3، شماره 7 و 8، 1388، صفحه 143-170]
 • بوم و زاغ روایت شناسی داستان بوم و زاغ در کلیله و دمنه [دوره 4، شماره 14، 1389، صفحه 7-28]

پ

 • پایان‌بندی روش پایان‌بندی در شعر قیصر امین‌پور [دوره 3، شماره 7 و 8، 1388، صفحه 101-123]
 • پارادوکس تحلیل شطح بر مبنای تفکیک وجودشناسی و معرفت شناختی [دوره 4، شماره 13، 1389، صفحه 29-60]
 • پاگشایی پاگشایی قهرمان در حماسه‌های اسطوره‌ای [دوره 5، شماره 16، 1390، صفحه 81-105]
 • پایه بررسی وزن اشعار عامیانۀ فارسی براساس نظریۀ وزنی [دوره 5، شماره 16، 1390، صفحه 59-79]
 • پی‌بست پیرامون کسرۀ اضافه و تکیه در تلفظ نام و نام خانوادگی [دوره 8، شماره 30، 1393، صفحه 68-80]
 • پدیدارشناسی رابطة نشانه‌شناسی با پدیدارشناسی با نمونه‌ای تحلیلی از گفتمان ادبی هنری [دوره 2، شماره 3، 1387]
 • پدیدارشناسی سیر نظریّه‌های ادبیِ معطوف به خواننده در قرن بیستم [دوره 2، شماره 3، 1387، صفحه 143-176]
 • پربرباروش چند واژه در فرهنگ‌های فارسی [دوره 6، شماره 20، 1391، صفحه 155-167]
 • پربرناوش چند واژه در فرهنگ‌های فارسی [دوره 6، شماره 20، 1391، صفحه 155-167]
 • پیرِ بُرناوش چند واژه در فرهنگ‌های فارسی [دوره 6، شماره 20، 1391، صفحه 155-167]
 • پیر فرزانه بررسی کهن‌الگوی پیر فرزانه در داستان زال [دوره 8، شماره 28، 1393، صفحه 155-179]
 • پرفروش بررسی توصیفی، تحلیلی و انتقادی رمانهای عامه پسند ایرانی [دوره 3، شماره 10، 1388، صفحه 109-136]
 • پرل باک تحلیل تطیبقی جای خالی سلوچ دولت آبادی با رمان مادر اثر پرل باک [دوره 4، شماره 14، 1389، صفحه 67-91]
 • پی رنگ نقد و تحلیل عناصر داستان در گزیده ای از داستانهای کودکان [دوره 3، شماره 9، 1388، صفحه 151-171]
 • پیرنگ تحلیلِ فرمالیستی پیرنگ در داستان های کوتاه معاصر فارسی [دوره 4، شماره 13، 1389، صفحه 61-83]
 • پیرنگ ساخت روایی قصه در مثنوی [دوره 7، شماره 25، 1392، صفحه 91-111]
 • پساساختارگرایی ژرف‌ساخت اسطوره‌ای رمان رود راوی [دوره 2، شماره 6، 1387، صفحه 55-85]
 • پساساختگرایی زبان‌شناسی و تحلیل گفتمان [دوره 2، شماره 4، 1387، صفحه 117-140]
 • پساقصیده ناصرخسرو و پساقصیده (تحلیل شاخصه‌های پسامحوری در قصاید ناصرخسرو) [دوره 9، شماره 34، 1394، صفحه 75-97]
 • پسامدرن تحلیل ژرف‌ساخت مجموعه‌داستان کتاب ویران [دوره 7، شماره 23، 1392، صفحه 67-95]
 • پسامدرنیسم دلایل گرایش رمان‌نویسان پسامدرنیته به احیای اساطیر [دوره 6، شماره 21، 1391، صفحه 31-61]
 • پسامدرنیسم فراداستان تاریخ‌نگارانه؛ مطالعۀ موردی: مارمولکی که ماه را بلعید [دوره 8، شماره 27، 1393، صفحه 163-186]
 • پیش‌فرض تحلیل نقشی ساخت‌های پرسشی در زبان فارسی [دوره 6، شماره 20، 1391، صفحه 89-109]
 • پیشینه راویان شعر پارسی [دوره 2، شماره 6، 1387، صفحه 31-54]
 • پیشوند فعل پیشوندی در تالشی [دوره 1، شماره 1، 1386، صفحه 107-126]
 • پیمان بررسی نقش پادافره پیمان‌شکنی در ماجرای مرگ اسفندیار [دوره 6، شماره 19، 1391، صفحه 105-120]
 • پوچی اگزیستانسیالیسمِ «هدایت» و بن بست نوستالژی در سگ ولگرد [دوره 3، شماره 10، 1388، صفحه 137-156]
 • پوچی چوبک و اندیشة وجودی (تحلیل داستان «انتری که لوتی‌اش مرده بود» در پرتو فلسفۀ اگزیستانسیالیسم) [دوره 9، شماره 34، 1394، صفحه 179-205]

ت

 • تابوشکنی سطوح تعلیق و تثبیت معنای نظربازی در نگاه عارفانۀ غزل سعدی [دوره 7، شماره 26، 1392، صفحه 9-24]
 • تاتی بررسی ریشه‌شناختی چند واژۀ تالشی [دوره 8، شماره 30، 1393، صفحه 133-150]
 • تاتی بررسی ریشه و مادة افعال در گویشهای تاتی، تالشی و گیلکی [دوره 2، شماره 6، 1387، صفحه 111-132]
 • تاتی خلخال نشانه های تالشی در مناطق تات زبان خلخال [دوره 4، شماره 13، 1389، صفحه 109-140]
 • تأثیرپذیری نگاهی به اثرپذیری اشعار شفیعی کدکنی [دوره 3، شماره 10، 1388، صفحه 83-108]
 • تاریخ بررسی تطبیقی دو شخصیت اسطوره‌ای تاریخی کیخسرو و ذوالقرنین [دوره 8، شماره 27، 1393، صفحه 69-88]
 • تاریخ بازنگری روایات تاریخی یزگرد اول و بهرام پنجم با تأکید بر تحلیل ‌انتقادی گفتمان [دوره 9، شماره 31، 1394، صفحه 9-38]
 • تاریخ رستم، شخصیتی اسطوره‌ای یا حماسی؟ [دوره 9، شماره 33، 1394، صفحه 127-161]
 • تاریخ بیهقی بررسی عقده حقارت در شخصیت بوسهل زوزنی بر اساس روایت بیهقی [دوره 1، شماره 1، 1386، صفحه 49-68]
 • تاریخ بیهقی تصویر‌سازی سینمایی در تاریخ بیهقی [دوره 6، شماره 22، 1391، صفحه 65-95]
 • تالشی بررسی ریشه‌شناختی چند واژۀ تالشی [دوره 8، شماره 30، 1393، صفحه 133-150]
 • تالشی فعل پیشوندی در تالشی [دوره 1، شماره 1، 1386، صفحه 107-126]
 • تالشی بررسی ریشه و مادة افعال در گویشهای تاتی، تالشی و گیلکی [دوره 2، شماره 6، 1387، صفحه 111-132]
 • تالشی نشانه های تالشی در مناطق تات زبان خلخال [دوره 4، شماره 13، 1389، صفحه 109-140]
 • تأویل تأویل سیاسی و اجتماعی داستان وارة سرگذشت کندوها [دوره 4، شماره 11، 1389، صفحه 119-142]
 • تأویل زمان زمان، هویت و روایت: چگونگی فهم زمان در روایت‌های تخیّلی غرب و ایران [دوره 6، شماره 19، 1391، صفحه 121-150]
 • تبارشناسی وجوه گفتمانی نگاهِ شاعرانِ نوگرا به شعر کلاسیک [دوره 5، شماره 18، 1390، صفحه 9-39]
 • تثبیت معنا سطوح تعلیق و تثبیت معنای نظربازی در نگاه عارفانۀ غزل سعدی [دوره 7، شماره 26، 1392، صفحه 9-24]
 • تجربة عرفانی بررسی رابطة تجربة عرفانی و زبان تصویری در عبهرالعاشقین [دوره 3، شماره 10، 1388، صفحه 7-25]
 • تجربه پنداری رابطة نشانه‌شناسی با پدیدارشناسی با نمونه‌ای تحلیلی از گفتمان ادبی هنری [دوره 2، شماره 3، 1387]
 • تجلی بررسی مقایسه‌ای عنصر نور در مثنوی با مهم‌ترین آثار عرفانی ادب فارسی [دوره 3، شماره 7 و 8، 1388، صفحه 79-99]
 • تحلیل انتقادی گفتمان بازنگری روایات تاریخی یزگرد اول و بهرام پنجم با تأکید بر تحلیل ‌انتقادی گفتمان [دوره 9، شماره 31، 1394، صفحه 9-38]
 • تحلیل روان‌شناختی ‌ـ‌ اسطوره‌شناختی سفر قهرمان در داستان «حمام بادگرد» براساس شیوة تحلیل کمپبل و یونگ [دوره 6، شماره 22، 1391، صفحه 33-63]
 • تحلیل گفتگو زبان‌شناسی و تحلیل گفتمان [دوره 2، شماره 4، 1387، صفحه 117-140]
 • تحلیل گفتمان تحلیل گفتمانی جزیرۀ سرگردانی و پیوند معناییِ آن با دیگر رمان های سیمین دانشور [دوره 5، شماره 15، 1390، صفحه 35-57]
 • تحلیل گفتمان وجوه گفتمانی نگاهِ شاعرانِ نوگرا به شعر کلاسیک [دوره 5، شماره 18، 1390، صفحه 9-39]
 • تحلیل گفتمان تحلیل چرایی تقابل گفتمان محمدرضا شفیعی کدکنی با یدالله رؤیایی [دوره 9، شماره 34، 1394، صفحه 129-152]
 • تحلیل گفتمان انتقادی تحلیل گفتمان انتقادی و ادبیات [دوره 1، شماره 1، 1386، صفحه 17-27]
 • تحلیل گفتمان انتقادی زبان‌شناسی و تحلیل گفتمان [دوره 2، شماره 4، 1387، صفحه 117-140]
 • تحلیل گفتمان انتقادی تحلیل گفتمان انتقادیِ رمانِ دکتر نون زنش را بیشتر از مصدق دوست داشت [دوره 5، شماره 17، 1390، صفحه 33-63]
 • تحلیل متن تحلیل نشانه‏شناختیِ داستان کوتاهِ داش‏آکل [دوره 6، شماره 22، 1391، صفحه 125-154]
 • تحلیل متون ادبی تحلیل گفتمان انتقادی و ادبیات [دوره 1، شماره 1، 1386، صفحه 17-27]
 • تحول کلمات تحول کلمات فارسی در دوره اسلامی [دوره 1، شماره 1، 1386، صفحه 9-15]
 • تخیّل ساختار و ساخت‌آفرینی تخیّل [دوره 2، شماره 4، 1387، صفحه 141-166]
 • تخیّل توصیف سبک ادبی [دوره 6، شماره 19، 1391، صفحه 57-76]
 • تخیّل خدامرکز ساختار و ساخت‌آفرینی تخیّل [دوره 2، شماره 4، 1387، صفحه 141-166]
 • تخیّل سکولار ساختار و ساخت‌آفرینی تخیّل [دوره 2، شماره 4، 1387، صفحه 141-166]
 • تخلص ساخت های بلاغی مرکب و کاربرد آنها در تخلص به مدح [دوره 4، شماره 14، 1389، صفحه 111-130]
 • تداوم مؤلفه‌های زمان و مکان روایی در قصص قرآنی [دوره 3، شماره 7 و 8، 1388، صفحه 125-141]
 • تدفین مناسک تدفین و آیین‎های گورستانی در آثار داستانی صادق هدایت [دوره 6، شماره 22، 1391، صفحه 9-32]
 • تذکره الاولیا دربارة دو تصحیف در تذکره الاولیا [دوره 4، شماره 12، 1389، صفحه 89-103]
 • ترصیع وزن در سجع [دوره 4، شماره 11، 1389، صفحه 167-177]
 • ترکیب ساخت های بلاغی مرکب و کاربرد آنها در تخلص به مدح [دوره 4، شماره 14، 1389، صفحه 111-130]
 • ترکیب ها تأملی در برخی ترکیب های برهان قاطع [دوره 3، شماره 9، 1388، صفحه 173-196]
 • تزریق «تزریق» نوعی نقبضة هنجار ستیزِ طنزآمیز در ادبیات فارسی [دوره 3، شماره 10، 1388، صفحه 27-56]
 • تزوتان تودوروف نمود نحوی روایت در مصیبت‌نامۀ عطار نیشابوری [دوره 9، شماره 31، 1394، صفحه 137-157]
 • تشبیه تمثیل تشبیه تمثیل و استعارۀ تمثیلیه در کتب بلاغی [دوره 9، شماره 34، 1394، صفحه 33-50]
 • تشرف سفر قهرمان در داستان «حمام بادگرد» براساس شیوة تحلیل کمپبل و یونگ [دوره 6، شماره 22، 1391، صفحه 33-63]
 • تصحیح دربارة دو تصحیف در تذکره الاولیا [دوره 4، شماره 12، 1389، صفحه 89-103]
 • تصحیح نقد تصحیح شیرین و خسرو امیرخسرو دهلوی [دوره 9، شماره 33، 1394، صفحه 163-185]
 • تصحیح انتقادی تصحیح و تبیین برخی دشواری‌های متون کهن براساس گویش لری [دوره 6، شماره 20، 1391، صفحه 33-52]
 • تصحیح متون ضرورت تصحیح انتقادی غزلهای خواجوی کرمانی [دوره 2، شماره 6، 1387، صفحه 7-30]
 • تصحیح نسخه دیوان کبیر قونیه و کلیّات شمس استاد فروزانفر [دوره 1، شماره 2، 1386، صفحه 95-115]
 • تصحیف تأملی در برخی ترکیب های برهان قاطع [دوره 3، شماره 9، 1388، صفحه 173-196]
 • تصحیف دربارة دو تصحیف در تذکره الاولیا [دوره 4، شماره 12، 1389، صفحه 89-103]
 • تصحیف چند واژه در فرهنگ‌های فارسی [دوره 6، شماره 20، 1391، صفحه 155-167]
 • تصریف فعلی بررسی ارجاع مشارکین در هفت‌خوان رستم [دوره 7، شماره 26، 1392، صفحه 147-176]
 • تصنّع ساخت روایی قصه در مثنوی [دوره 7، شماره 25، 1392، صفحه 91-111]
 • تصویر کاربرد تصویری بلاغی سجاوندی در شعر معاصر فارسی [دوره 2، شماره 5، 1387، صفحه 31-59]
 • تصویر وجوه اقتباس سینمایی از سیرالعباد سنایی [دوره 3، شماره 9، 1388، صفحه 129-149]
 • تصویر بررسی رابطة تجربة عرفانی و زبان تصویری در عبهرالعاشقین [دوره 3، شماره 10، 1388، صفحه 7-25]
 • تصویر تصویر‌سازی سینمایی در تاریخ بیهقی [دوره 6، شماره 22، 1391، صفحه 65-95]
 • تصویرگری تصویر‌سازی سینمایی در تاریخ بیهقی [دوره 6، شماره 22، 1391، صفحه 65-95]
 • تصویرگونگی توالی بندهای قیدی در زبان فارسی [دوره 9، شماره 32، 1394، صفحه 173-192]
 • تصویرگونگی خطی نمود دستوری و تصویرگونگی در زبان فارسی [دوره 8، شماره 28، 1393، صفحه 131-153]
 • تصوف کارکرد گفتمان فقهی در مثنوی مولوی [دوره 2، شماره 4، 1387، صفحه 65-88]
 • تصوف شیخ احمد جام و افسانة کرامات [دوره 4، شماره 13، 1389، صفحه 85-108]
 • تطبیق و مقایسه مقایسة برخی از پرسوناژها در اساطیر روسیه و ایران [دوره 2، شماره 3، 1387، صفحه 105-126]
 • تعلیق سطوح تعلیق و تثبیت معنای نظربازی در نگاه عارفانۀ غزل سعدی [دوره 7، شماره 26، 1392، صفحه 9-24]
 • تعلّل ایهام‌های نویافته در شعر حافظ [دوره 8، شماره 28، 1393، صفحه 77-110]
 • تغییر رمانتیک اسطوره اسطوره‌شکنی و اسطوره‌سازی رمانتیک در شعر احمد شاملو [دوره 7، شماره 24، 1392، صفحه 105-128]
 • تغییر گفتمانی کارکرد گفتمان فقهی در مثنوی مولوی [دوره 2، شماره 4، 1387، صفحه 65-88]
 • تغییر گفتمانی مفهوم «فراست» در گفتمانِ عرفی و عرفانی [دوره 4، شماره 13، 1389، صفحه 7-28]
 • تفسیر نقش روابط علّی در داستان‌پردازی تفاسیر قرآن [دوره 8، شماره 28، 1393، صفحه 55-75]
 • تفسیر متن مبانی معرفت شناسی زبان شناختی و تبیین علم تفسیر [دوره 3، شماره 9، 1388، صفحه 51-67]
 • تفکیک معرفتی تحلیل شطح بر مبنای تفکیک وجودشناسی و معرفت شناختی [دوره 4، شماره 13، 1389، صفحه 29-60]
 • تفکیک وجودی تحلیل شطح بر مبنای تفکیک وجودشناسی و معرفت شناختی [دوره 4، شماره 13، 1389، صفحه 29-60]
 • تقابل ارتقاء گره راست در زبان فارسی [دوره 7، شماره 24، 1392، صفحه 149-170]
 • تقدیر باورهای زروانی در داستان رستم و اسفندیار [دوره 9، شماره 34، 1394، صفحه 153-177]
 • تکرار تحلیل ژرف‌ساخت مجموعه‌داستان کتاب ویران [دوره 7، شماره 23، 1392، صفحه 67-95]
 • تکرار ساخت روایی قصه در مثنوی [دوره 7، شماره 25، 1392، صفحه 91-111]
 • تکرار شخصیّت ژرف‌ساخت اسطوره‌ای رمان رود راوی [دوره 2، شماره 6، 1387، صفحه 55-85]
 • تکیه پیرامون کسرۀ اضافه و تکیه در تلفظ نام و نام خانوادگی [دوره 8، شماره 30، 1393، صفحه 68-80]
 • تلمیحات عناصر و مضامین ترسایی در شعر شاملو [دوره 5، شماره 17، 1390، صفحه 121-141]
 • تمایز بوردیو و جامعه‌شناسی ادبیات [دوره 1، شماره 2، 1386، صفحه 77-94]
 • تمثیلء آل احمد تأویل سیاسی و اجتماعی داستان وارة سرگذشت کندوها [دوره 4، شماره 11، 1389، صفحه 119-142]
 • تناقض معنایی ناصرخسرو و پساقصیده (تحلیل شاخصه‌های پسامحوری در قصاید ناصرخسرو) [دوره 9، شماره 34، 1394، صفحه 75-97]
 • تناوب‌های نحوی تناوب‌های «آغازی/ سببی» و «معلوم/ مجهول» در فارسی [دوره 8، شماره 30، 1393، صفحه 9-28]
 • تناوب‌های واژگانی تناوب‌های «آغازی/ سببی» و «معلوم/ مجهول» در فارسی [دوره 8، شماره 30، 1393، صفحه 9-28]
 • توازن توصیف سبک ادبی [دوره 6، شماره 19، 1391، صفحه 57-76]
 • توده‌ای شدن تحلیل مفهوم ازخودبیگانگی در رمان‌های نوجوان [دوره 8، شماره 29، 1393، صفحه 117-137]
 • توصیف بررسیِ توصیف و کارکردهای برجستة آن در رمان [دوره 6، شماره 19، 1391، صفحه 77-103]
 • تولد دوباره تحلیل کهن‌الگوییِ داستان جایی دیگر از گلی ترقی [دوره 5، شماره 16، 1390، صفحه 147-170]
 • تولد نمادین تقدیرِ قهرمان شدن با تولدِ نمادین در اسطوره و افسانه [دوره 7، شماره 26، 1392، صفحه 95-117]

ج

 • جایگاه آغازی توالی بندهای قیدی در زبان فارسی [دوره 9، شماره 32، 1394، صفحه 173-192]
 • جایگاه پایانی توالی بندهای قیدی در زبان فارسی [دوره 9، شماره 32، 1394، صفحه 173-192]
 • جامعه شناسی بررسی توصیفی، تحلیلی و انتقادی رمانهای عامه پسند ایرانی [دوره 3، شماره 10، 1388، صفحه 109-136]
 • جامعه‌شناسی ادبیات سیر نظریّه‌های نقد جامعه‌شناختی ادبیّات [دوره 2، شماره 4، 1387، صفحه 43-64]
 • جامعه‌شناسی ادبیات جنبه‌های مردم‌‌شناختی داستان اسکندرنامۀ نقالی [دوره 7، شماره 23، 1392، صفحه 35-65]
 • جامعه‌شناسی رُمان سیر نظریّه‌های نقد جامعه‌شناختی ادبیّات [دوره 2، شماره 4، 1387، صفحه 43-64]
 • جامعه‌شناسی ساخت‌گرا تحلیل سه قطره خون با رویکردِ جامعه‌شناسی ساختگرا [دوره 3، شماره 7 و 8، 1388، صفحه 171-188]
 • جریان‌شناسی بازشناختِ جریان‌شناسی شعر مشروطیّت [دوره 2، شماره 4، 1387، صفحه 89-116]
 • جزیره ارتقاء گره راست در زبان فارسی [دوره 7، شماره 24، 1392، صفحه 149-170]
 • جزیرۀ سرگردانی تحلیل گفتمانی جزیرۀ سرگردانی و پیوند معناییِ آن با دیگر رمان های سیمین دانشور [دوره 5، شماره 15، 1390، صفحه 35-57]
 • جیمز تربر نقد و بررسی داستانی از جیمز تربر بر اساس دیدگاه روان شناختی کارن هورنای [دوره 3، شماره 10، 1388، صفحه 187-206]
 • جنبه‌های نمایشی مناظره جنبه‏های نمایشی مناظرۀ فطرت بخارایی [دوره 7، شماره 24، 1392، صفحه 57-82]
 • جورج لیکاف نظریة استعارة مفهومی از دیدگاه لیکاف و جانسون [دوره 4، شماره 12، 1389، صفحه 119-140]
 • جورج لوکاچ سیر نظریّه‌های نقد جامعه‌شناختی ادبیّات [دوره 2، شماره 4، 1387، صفحه 43-64]
 • جوزف کمپبل بررسی دو شخصیت اصلی منظومۀ ویس ‌و رامین براساس الگوی «سفر قهرمان» [دوره 7، شماره 24، 1392، صفحه 129-147]

چ

 • چ فصلی نو، برگی تازه [دوره 7، شماره 24، 1392، صفحه 9-10]
 • چندمعنایی خاستگاه استعاری افعال حسی چندمعنا در زبان فارسی از منظر معنی‌شناسی شناختی [دوره 2، شماره 6، 1387، صفحه 55-85]
 • چندمعنایی نظام‌مند چندمعنایی نظام‌مند با رویکردی شناختی تحلیل چندمعنایی فعلِ حسیِ «شنیدن» در زبان فارسی [دوره 8، شماره 30، 1393، صفحه 29-59]
 • چوبک چوبک و اندیشة وجودی (تحلیل داستان «انتری که لوتی‌اش مرده بود» در پرتو فلسفۀ اگزیستانسیالیسم) [دوره 9، شماره 34، 1394، صفحه 179-205]

ح

 • حافظ مقایسه اغتنام فرصت در اندیشه‌های حافظ و خیّام [دوره 1، شماره 2، 1386، صفحه 117-141]
 • حافظ ایهام‌های نویافته در شعر حافظ [دوره 8، شماره 28، 1393، صفحه 77-110]
 • حافظ بررسی معنی‌شناختی حسن تعبیرات مرتبط با مرگ در غزلیات حافظ [دوره 9، شماره 33، 1394، صفحه 81-103]
 • حالت غیرفاعلی ساخت ارگتیو در گویش تاتی خلخال [دوره 1، شماره 1، 1386، صفحه 89-105]
 • حالت فاعلی ساخت ارگتیو در گویش تاتی خلخال [دوره 1، شماره 1، 1386، صفحه 89-105]
 • حذف تحول کلمات فارسی در دوره اسلامی [دوره 1، شماره 1، 1386، صفحه 9-15]
 • حذف بررسی ارجاع مشارکین در هفت‌خوان رستم [دوره 7، شماره 26، 1392، صفحه 147-176]
 • حیرت ساقی نامه ها نزدیک ترین نوع ادبی به رباعیات خیام [دوره 4، شماره 11، 1389، صفحه 61-86]
 • حرف ربط ساخت همپایگی: با نگاهی به زبان فارسی [دوره 4، شماره 13، 1389، صفحه 131-156]
 • حرکت توصیف و تحلیل کانونی‌سازی گسسته در زبان گیلکی (گویش اشکورات) [دوره 8، شماره 30، 1393، صفحه 99-81]
 • حروف اضافه «استعلا» در معانی حروف جرّ عربی و حروف اضافة فارسی [دوره 4، شماره 13، 1389، صفحه 157-194]
 • حروف اضافه بررسی معانی حروف اضافۀ مکانیِ فرهنگ ‌سخن بر اساس معنی شناسی شناختی [دوره 4، شماره 14، 1389، صفحه 49-66]
 • حروف جرّ «استعلا» در معانی حروف جرّ عربی و حروف اضافة فارسی [دوره 4، شماره 13، 1389، صفحه 157-194]
 • حسن تعبیر بررسی معنی‌شناختی حسن تعبیرات مرتبط با مرگ در غزلیات حافظ [دوره 9، شماره 33، 1394، صفحه 81-103]
 • حسین‌کرد شبستری بررسی عنصر روایت در قصۀ حسین‌کرد شبستری [دوره 5، شماره 17، 1390، صفحه 143-163]
 • حُسن مقطع روش پایان‌بندی در شعر قیصر امین‌پور [دوره 3، شماره 7 و 8، 1388، صفحه 101-123]
 • حقیقت نمایی مبانی و رویکردهای واقع نمایی در مثنوی [دوره 4، شماره 11، 1389، صفحه 31-59]
 • حکایت بررسی رنگ در حکایتهای هفت‌پیکر نظامی [دوره 1، شماره 2، 1386، صفحه 167-189]
 • حکایت روایت های مطایبه آمیز هزار و یک شب [دوره 3، شماره 10، 1388، صفحه 157-186]
 • حکایتِ سلیمان و مرد گریزان از عزرائیل تحلیل روایت‌شناختی بر دوازده روایت از «سلیمان و مرد گریزان از عزرائیل» [دوره 5، شماره 18، 1390، صفحه 41-69]
 • حماسه آمیزش اسطوره و حماسه در روایتی دیگر از بانوگشسب‌نامه [دوره 5، شماره 18، 1390، صفحه 145-170]
 • حماسه رستم، شخصیتی اسطوره‌ای یا حماسی؟ [دوره 9، شماره 33، 1394، صفحه 127-161]
 • حمام بادگرد سفر قهرمان در داستان «حمام بادگرد» براساس شیوة تحلیل کمپبل و یونگ [دوره 6، شماره 22، 1391، صفحه 33-63]

خ

 • خاطرات تاج‌السلطنه سبکِ زبانِ زنانه در خاطرات تاج‌السلطنه [دوره 9، شماره 31، 1394، صفحه 65-90]
 • خاقانی تأملی در برخی ترکیب های برهان قاطع [دوره 3، شماره 9، 1388، صفحه 173-196]
 • خاقانی مولوی و منطق‌الطیر خاقانی [دوره 7، شماره 25، 1392، صفحه 113-134]
 • خاک و باد تحلیل نمادینگی عناصر خاک و باد در اساطیر و شاهنامة فردوسی براساس نقد اسطوره [دوره 3، شماره 10، 1388، صفحه 57-82]
 • خیال ساختار و ساخت‌آفرینی تخیّل [دوره 2، شماره 4، 1387، صفحه 141-166]
 • خیام مقایسه اغتنام فرصت در اندیشه‌های حافظ و خیّام [دوره 1، شماره 2، 1386، صفحه 117-141]
 • خدا رابطۀ خدا و انسان در ادبیات خداشناسی و عرفانی با تأکید بر آثار مولوی [دوره 6، شماره 22، 1391، صفحه 97-124]
 • خداینامه غیبت آرش کمانگیر در شاهنامه [دوره 6، شماره 21، 1391، صفحه 141-169]
 • خصوصیات زبرزنجیره‌ای بررسی صوری و معنایی نشانه‌های بازخوردی در زبان فارسی [دوره 5، شماره 16، 1390، صفحه 107-122]
 • خلاقیت نگاهی به اثرپذیری اشعار شفیعی کدکنی [دوره 3، شماره 10، 1388، صفحه 83-108]
 • خمسة نظامی تحلیل عناصر نمادین و کهن‌الگویی در معراج‌نامه‌های نظامی [دوره 5، شماره 16، 1390، صفحه 123-145]
 • خواب خون مؤلفه‌های رمان نو در داستان «خواب خون» از بهرام صادقی [دوره 5، شماره 18، 1390، صفحه 101-123]
 • خواننده محور سیر نظریّه‌های ادبیِ معطوف به خواننده در قرن بیستم [دوره 2، شماره 3، 1387، صفحه 143-176]
 • خواننده مطلوب تحلیل گفتمانی دشواریهای ترجمه ادبی [دوره 1، شماره 1، 1386، صفحه 29-47]
 • خوانندۀ نمونه جایگاه متن، مؤلف و خواننده از دیدگاه اُمبرتو اِکو [دوره 5، شماره 18، 1390، صفحه 125-143]
 • خوانندۀ نهفته بررسی دو داستان‌ کودک از احمدرضا احمدی بر پایة نظریة خوانندة درون‌متن [دوره 7، شماره 23، 1392، صفحه 97-121]
 • خودآگاهی نمادشناسی داستان مرد درویشی که کوزه‌ای آب برای خلیفه برد (از مثنوی مولانا) [دوره 3، شماره 9، 1388، صفحه 7-28]
 • خودمرگنامه خودمرگنامه: ویژگیها و کارکردها [دوره 7، شماره 25، 1392، صفحه 33-58]
 • خوشباشی مقایسه اغتنام فرصت در اندیشه‌های حافظ و خیّام [دوره 1، شماره 2، 1386، صفحه 117-141]
 • خون سیاوش تحلیل اسطوره‌ها در اشعار سیاوش کسرایی (بررسی انواع، کارکردها و زمینه‌های باززایی و خلق اسطوره‌ها در [دوره 3، شماره 9، 1388، صفحه 89-106]

د

 • داستان تحلیل ساختاری داستان پادشاه سیاه‌پوش از منظر بارت و گرماس [دوره 2، شماره 5، 1387، صفحه 183-200]
 • داستان تحلیلِ فرمالیستی پیرنگ در داستان های کوتاه معاصر فارسی [دوره 4، شماره 13، 1389، صفحه 61-83]
 • داستان نقد فمینیستی رمان سگ و زمستان بلند [دوره 7، شماره 26، 1392، صفحه 73-94]
 • داستان کارکردهای داستان درونه‌ای [دوره 8، شماره 29، 1393، صفحه 9-41]
 • داستان جایی دیگر تحلیل کهن‌الگوییِ داستان جایی دیگر از گلی ترقی [دوره 5، شماره 16، 1390، صفحه 147-170]
 • داستان عامیانه بررسی عنصر روایت در قصۀ حسین‌کرد شبستری [دوره 5، شماره 17، 1390، صفحه 143-163]
 • داستان کوتاه نقد و بررسی داستانی از جیمز تربر بر اساس دیدگاه روان شناختی کارن هورنای [دوره 3، شماره 10، 1388، صفحه 187-206]
 • داستان کوتاه تحلیلِ فرمالیستی پیرنگ در داستان های کوتاه معاصر فارسی [دوره 4، شماره 13، 1389، صفحه 61-83]
 • داستان کوتاه تحلیل نشانه‏شناختیِ داستان کوتاهِ داش‏آکل [دوره 6، شماره 22، 1391، صفحه 125-154]
 • داستان کوتاه خودمرگنامه: ویژگیها و کارکردها [دوره 7، شماره 25، 1392، صفحه 33-58]
 • داستان کودک نقد و تحلیل عناصر داستان در گزیده ای از داستانهای کودکان [دوره 3، شماره 9، 1388، صفحه 151-171]
 • داستان کودک بررسی دو داستان‌ کودک از احمدرضا احمدی بر پایة نظریة خوانندة درون‌متن [دوره 7، شماره 23، 1392، صفحه 97-121]
 • داستان معاصر نقد روایت‌‌شناختی سه داستان کوتاه نادر ابراهیمی [دوره 2، شماره 6، 1387، صفحه 163-178]
 • داستان معاصر فارسی مؤلفه‌های رمان نو در داستان «خواب خون» از بهرام صادقی [دوره 5، شماره 18، 1390، صفحه 101-123]
 • داستان نویسی بررسی کارکرد راوی و شیوة روایتگری در رمان هم نوایی شبانة ارکستر چوب ها [دوره 4، شماره 12، 1389، صفحه 31-52]
 • داستان‌نویسی ناپرهیزی‌های اخوان ثالث «دربارۀ اخوان ثالثِ داستان‌نویس و واکاوی داستان‌های وی» [دوره 9، شماره 34، 1394، صفحه 207-232]
 • داستان‌های پسامدرن سهم علائم ویرایشی در داستان‌پردازی پسامدرن فارسی [دوره 6، شماره 22، 1391، صفحه 155-171]
 • داستان‌های هدایت مکتب‌های ادبی از نگاه واقعیت و لذت با نمونه‌هایی از آثار هدایت [دوره 8، شماره 28، 1393، صفحه 9-27]
 • داستان و کلام تحلیل داستان رستم و سهراب براساس نظریه‌های روایت‌شناسی [دوره 5، شماره 15، 1390، صفحه 141-168]
 • داش‏آکل تحلیل نشانه‏شناختیِ داستان کوتاهِ داش‏آکل [دوره 6، شماره 22، 1391، صفحه 125-154]
 • دامنة زمانی روایت روایت و دامنة زمانی روایت در قصه‌های مثنوی [دوره 2، شماره 5، 1387، صفحه 129-160]
 • دانش متعارف طبقه‌بندی معنایی اصطلاحات فارسی از دیدگاه زبان‌شناسی شناختی [دوره 6، شماره 20، 1391، صفحه 11-32]
 • دانشور تأثیر گفتمان غرب‌زدگی بر ادبیات داستانی دهه‌های چهل و پنجاه شمسی در ایران [دوره 8، شماره 29، 1393، صفحه 139-160]
 • دریافت حسی رابطة نشانه‌شناسی با پدیدارشناسی با نمونه‌ای تحلیلی از گفتمان ادبی هنری [دوره 2، شماره 3، 1387]
 • دریدا شالوده‌شکنی و عرفان: امکان یا امتناع (با تکیه بر اندیشۀ دریدا و مولانا) [دوره 8، شماره 29، 1393، صفحه 43-72]
 • درون‌ذهنی فرو‏پاشی بیناذهنیّت در سلوک محمود دولت‌آبادی [دوره 9، شماره 34، 1394، صفحه 51-74]
 • درون مایه نقد و تحلیل عناصر داستان در گزیده ای از داستانهای کودکان [دوره 3، شماره 9، 1388، صفحه 151-171]
 • درون‌مایه گونه‌شناسی بومی‌سرودهای ایران [دوره 3، شماره 7 و 8، 1388، صفحه 143-170]
 • درون‌مایه تحلیل گفتمانی جزیرۀ سرگردانی و پیوند معناییِ آن با دیگر رمان های سیمین دانشور [دوره 5، شماره 15، 1390، صفحه 35-57]
 • درونه‌ای کارکردهای داستان درونه‌ای [دوره 8، شماره 29، 1393، صفحه 9-41]
 • دستوری‌شدگی پیشوند فعلی /bv/ در گذشتۀ سادۀ گیلکی از تکوین تا تصریف [دوره 6، شماره 20، 1391، صفحه 111-134]
 • دکتر نون تحلیل گفتمان انتقادیِ رمانِ دکتر نون زنش را بیشتر از مصدق دوست داشت [دوره 5، شماره 17، 1390، صفحه 33-63]
 • دیگری نقدی روان‌کاوانه بر شعر «هملت» شاملو [دوره 3، شماره 9، 1388، صفحه 69-87]
 • دیگربودگی بررسی شخصیت‌های داستان «اناربانو و پسرهایش» از منظرِ «تن بیگانة» کریستوا [دوره 9، شماره 31، 1394، صفحه 117-135]
 • دگرگونی گونه‌ها درآمدی بر نظریة گونه‌های ادبی [دوره 6، شماره 19، 1391، صفحه 29-56]
 • دگرگونی معنایی نقش تغییر علّت در تأویل قصص قرآنی در متون عرفانی [دوره 9، شماره 33، 1394، صفحه 37-59]
 • دلوز رویکرد ریزوماتیک و درختی: دو شیوۀ متفاوت در آفرینش و خوانش اثر ادبی [دوره 9، شماره 32، 1394، صفحه 31-61]
 • دم غنیمت شمری مقایسه اغتنام فرصت در اندیشه‌های حافظ و خیّام [دوره 1، شماره 2، 1386، صفحه 117-141]
 • دهه هفتاد مشخصه‌های ادبی شعر ‌گفتار [دوره 3، شماره 9، 1388، صفحه 29-50]
 • دوبیتی کاربرد و ویژگی های دوبیتی در انواع ادبیات منظوم عامه [دوره 9، شماره 32، 1394، صفحه 63-95]
 • دور هرمنوتیکی دَور هرمنوتیکی و نقش آن در مطالعات ادبی، فهم و نقد متون [دوره 2، شماره 3، 1387، صفحه 39-60]
 • دوگانی ها تحلیل شطح بر مبنای تفکیک وجودشناسی و معرفت شناختی [دوره 4، شماره 13، 1389، صفحه 29-60]
 • دولت‌آبادی موسیقایی بودن ساختار در کلیدر [دوره 5، شماره 16، 1390، صفحه 35-58]

ذ

 • ذائقة ادبی بوردیو و جامعه‌شناسی ادبیات [دوره 1، شماره 2، 1386، صفحه 77-94]
 • ذوالقرنین بررسی تطبیقی دو شخصیت اسطوره‌ای تاریخی کیخسرو و ذوالقرنین [دوره 8، شماره 27، 1393، صفحه 69-88]

ر

 • رامین بررسی دو شخصیت اصلی منظومۀ ویس ‌و رامین براساس الگوی «سفر قهرمان» [دوره 7، شماره 24، 1392، صفحه 129-147]
 • رانۀ مرگ راوی بوف کور، رانۀ مرگ و شکاف در نظم نمادین [دوره 9، شماره 33، 1394، صفحه 9-36]
 • راوی راویان شعر پارسی [دوره 2، شماره 6، 1387، صفحه 31-54]
 • راوی بررسی تکنیک‌های روایی در رمان شازده احتجاب هوشنگ گلشیری [دوره 3، شماره 7 و 8، 1388، صفحه 7-25]
 • رای و برهمن ساختار روایی کلیله و دمنه براساس گفتمان‌کاویِ تعاملِ رای و برهمن [دوره 5، شماره 18، 1390، صفحه 71-100]
 • راوی مُرده خودمرگنامه: ویژگیها و کارکردها [دوره 7، شماره 25، 1392، صفحه 33-58]
 • رباعیات خیام ساقی نامه ها نزدیک ترین نوع ادبی به رباعیات خیام [دوره 4، شماره 11، 1389، صفحه 61-86]
 • ردّ‌المطلع روش پایان‌بندی در شعر قیصر امین‌پور [دوره 3، شماره 7 و 8، 1388، صفحه 101-123]
 • رده‌بندی نگاهی انتقادی به طبقه‌بندی سبکهای نثر فارسی [دوره 2، شماره 3، 1387، صفحه 127-142]
 • ریزوم رویکرد ریزوماتیک و درختی: دو شیوۀ متفاوت در آفرینش و خوانش اثر ادبی [دوره 9، شماره 32، 1394، صفحه 31-61]
 • ریزوماتیک رویکرد ریزوماتیک و درختی: دو شیوۀ متفاوت در آفرینش و خوانش اثر ادبی [دوره 9، شماره 32، 1394، صفحه 31-61]
 • رسانۀ شعر نظم و کارکرد گفتمان فلسفه ستیزانۀ خاقانی [دوره 9، شماره 32، 1394، صفحه 9-29]
 • رستم فرآید فردیت در شاهنامه با تکیه بر شخصیت رستم [دوره 4، شماره 14، 1389، صفحه 29-48]
 • رستم رستم، شخصیتی اسطوره‌ای یا حماسی؟ [دوره 9، شماره 33، 1394، صفحه 127-161]
 • رستم باورهای زروانی در داستان رستم و اسفندیار [دوره 9، شماره 34، 1394، صفحه 153-177]
 • رستم و سهراب تحلیل داستان رستم و سهراب براساس نظریه‌های روایت‌شناسی [دوره 5، شماره 15، 1390، صفحه 141-168]
 • ریشه بررسی ریشه و مادة افعال در گویشهای تاتی، تالشی و گیلکی [دوره 2، شماره 6، 1387، صفحه 111-132]
 • ریشه‌شناسی ریشه‌شناسی چند واژه از گویش گیلکی [دوره 8، شماره 30، 1393، صفحه 117-131]
 • ریشه‌شناسی بررسی ریشه‌شناختی چند واژۀ تالشی [دوره 8، شماره 30، 1393، صفحه 133-150]
 • ریشه‌شناسی ریشه‌شناسی چند واژه از لری بویراحمدی [دوره 6، شماره 20، 1391، صفحه 75-88]
 • ریشۀ واژگان تصحیح و تبیین برخی دشواری‌های متون کهن براساس گویش لری [دوره 6، شماره 20، 1391، صفحه 33-52]
 • رضا قاسمی بررسی کارکرد راوی و شیوة روایتگری در رمان هم نوایی شبانة ارکستر چوب ها [دوره 4، شماره 12، 1389، صفحه 31-52]
 • رفتار متفاوت مخاطب از نگاه بیدل دهلوی [دوره 8، شماره 29، 1393، صفحه 73-95]
 • رمان هویّت و بازتاب آن در رُمان [دوره 2، شماره 5، 1387، صفحه 61-90]
 • رمان بررسی تکنیک‌های روایی در رمان شازده احتجاب هوشنگ گلشیری [دوره 3، شماره 7 و 8، 1388، صفحه 7-25]
 • رمان بررسی سبکی رمان «چراغ‌ها را من خاموش می‌کنم» با رویکرد فرانقش میان‌فردی نظریّۀ نقش‌گرایی [دوره 3، شماره 7 و 8، 1388، صفحه 51-77]
 • رمان بررسی توصیفی، تحلیلی و انتقادی رمانهای عامه پسند ایرانی [دوره 3، شماره 10، 1388، صفحه 109-136]
 • رمان بررسیِ توصیف و کارکردهای برجستة آن در رمان [دوره 6، شماره 19، 1391، صفحه 77-103]
 • رمان دلایل گرایش رمان‌نویسان پسامدرنیته به احیای اساطیر [دوره 6، شماره 21، 1391، صفحه 31-61]
 • رمان بینابین بازنمایی هویت زن در آثار داستان‌نویسانِ زنِ دهۀ هشتاد [دوره 9، شماره 31، 1394، صفحه 39-63]
 • رمــان پسامدرن رمان پسامدرن چیست؟ [دوره 1، شماره 2، 1386، صفحه 11-47]
 • رمانتیسم اسطوره‌شکنی و اسطوره‌سازی رمانتیک در شعر احمد شاملو [دوره 7، شماره 24، 1392، صفحه 105-128]
 • رمان جای خالی سلوچ تحلیل تطیبقی جای خالی سلوچ دولت آبادی با رمان مادر اثر پرل باک [دوره 4، شماره 14، 1389، صفحه 67-91]
 • رمان رئالیستی اسطورۀ مرگ و باززایی در سووشون و کلیدر [دوره 8، شماره 27، 1393، صفحه 9-40]
 • رمان سیاسی تحلیل گفتمان انتقادیِ رمانِ دکتر نون زنش را بیشتر از مصدق دوست داشت [دوره 5، شماره 17، 1390، صفحه 33-63]
 • رمان عامه‌پسند بازنمایی هویت زن در آثار داستان‌نویسانِ زنِ دهۀ هشتاد [دوره 9، شماره 31، 1394، صفحه 39-63]
 • رمان مادر تحلیل تطیبقی جای خالی سلوچ دولت آبادی با رمان مادر اثر پرل باک [دوره 4، شماره 14، 1389، صفحه 67-91]
 • رمان نخبه‌گرا بازنمایی هویت زن در آثار داستان‌نویسانِ زنِ دهۀ هشتاد [دوره 9، شماره 31، 1394، صفحه 39-63]
 • رمان نو مؤلفه‌های رمان نو در داستان «خواب خون» از بهرام صادقی [دوره 5، شماره 18، 1390، صفحه 101-123]
 • رمان‌های دهۀ هشتاد بازنمایی هویت زن در آثار داستان‌نویسانِ زنِ دهۀ هشتاد [دوره 9، شماره 31، 1394، صفحه 39-63]
 • رمان‌های نوجوان تحلیل مفهوم ازخودبیگانگی در رمان‌های نوجوان [دوره 8، شماره 29، 1393، صفحه 117-137]
 • رمزکان تحلیل ساختاری داستان پادشاه سیاه‌پوش از منظر بارت و گرماس [دوره 2، شماره 5، 1387، صفحه 183-200]
 • رمز کل کتاب مقدس به منزله متن ادبی [دوره 1، شماره 1، 1386، صفحه 69-87]
 • رمزگان بررسی عملکرد روایت در اشعار نیما با تکیه‌بر نشانه‌شناسی ققنوس [دوره 5، شماره 15، 1390، صفحه 7-33]
 • رمزگشایی رمزگشایی اسطوره شناختی از ناسوزندگی سیاوش بر بنیاد اسطوره های زردشتی [دوره 4، شماره 12، 1389، صفحه 53-68]
 • رنگ کارکرد رنگ در شاهنامه فردوسی [دوره 1، شماره 2، 1386، صفحه 143-165]
 • رنگ بررسی رنگ در حکایتهای هفت‌پیکر نظامی [دوره 1، شماره 2، 1386، صفحه 167-189]
 • رنگ سه صدا، سه رنگ، سه سبک در شعر قیصر امین‌پور [دوره 2، شماره 5، 1387، صفحه 9-30]
 • رنه ژرار نظریۀ میل محاکاتی رنه ژرار و تبیین آن در چند داستان شاهنامه [دوره 5، شماره 17، 1390، صفحه 9-31]
 • روایات پهلوانی آشناترین شاعر ادب فارسی با شاهنامه [دوره 2، شماره 6، 1387، صفحه 133-161]
 • روایات ملّی آشناترین شاعر ادب فارسی با شاهنامه [دوره 2، شماره 6، 1387، صفحه 133-161]
 • روابط علی نقش روابط علّی در داستان‌پردازی تفاسیر قرآن [دوره 8، شماره 28، 1393، صفحه 55-75]
 • روابط قدرت ساختار روایی کلیله و دمنه براساس گفتمان‌کاویِ تعاملِ رای و برهمن [دوره 5، شماره 18، 1390، صفحه 71-100]
 • روایت تحلیل انتقادی نگاه نیما یوشیج‌ به‌ شعر کلاسیک‌ در تبیین‌ الگوی‌ وصفی‌ روایی‌ِ شعر نو [دوره 2، شماره 4، 1387، صفحه 21-42]
 • روایت روایت و دامنة زمانی روایت در قصه‌های مثنوی [دوره 2، شماره 5، 1387، صفحه 129-160]
 • روایت نقد روایت‌‌شناختی سه داستان کوتاه نادر ابراهیمی [دوره 2، شماره 6، 1387، صفحه 163-178]
 • روایت مؤلفه‌های زمان و مکان روایی در قصص قرآنی [دوره 3، شماره 7 و 8، 1388، صفحه 125-141]
 • روایت روایت زمان در رمانِِ از شیطان آموخت و سوزاند [دوره 4، شماره 12، 1389، صفحه 7-30]
 • روایت همبستگی سطوح روایت و فراکارکردهای هلیدی در داستان «حسنک وزیر» [دوره 4، شماره 12، 1389، صفحه 69-87]
 • روایت روایت شناسی داستان بوم و زاغ در کلیله و دمنه [دوره 4، شماره 14، 1389، صفحه 7-28]
 • روایت بررسی عنصر روایت در قصۀ حسین‌کرد شبستری [دوره 5، شماره 17، 1390، صفحه 143-163]
 • روایت بررسیِ توصیف و کارکردهای برجستة آن در رمان [دوره 6، شماره 19، 1391، صفحه 77-103]
 • روایت خودمرگنامه: ویژگیها و کارکردها [دوره 7، شماره 25، 1392، صفحه 33-58]
 • روایت نقش تغییر علّت در تأویل قصص قرآنی در متون عرفانی [دوره 9، شماره 33، 1394، صفحه 37-59]
 • روایت توبرتویی ساخت روایی قصه در مثنوی [دوره 7، شماره 25، 1392، صفحه 91-111]
 • روایت شعر راویان شعر پارسی [دوره 2، شماره 6، 1387، صفحه 31-54]
 • روایت‌شناسی نقد روایت‌‌شناختی سه داستان کوتاه نادر ابراهیمی [دوره 2، شماره 6، 1387، صفحه 163-178]
 • روایت‌شناسی نقد روایت‌شناسانۀ مجموعۀ «ساعت پنج برای مردن دیر است» بر اساس نظریۀ ژرار ژنت [دوره 3، شماره 7 و 8، 1388، صفحه 27-49]
 • روایت‌شناسی تحلیل داستان رستم و سهراب براساس نظریه‌های روایت‌شناسی [دوره 5، شماره 15، 1390، صفحه 141-168]
 • روایت‌شناسی بررسی عملکرد روایت در اشعار نیما با تکیه‌بر نشانه‌شناسی ققنوس [دوره 5، شماره 15، 1390، صفحه 7-33]
 • روایت‌شناسی تحلیل روایت‌شناختی بر دوازده روایت از «سلیمان و مرد گریزان از عزرائیل» [دوره 5، شماره 18، 1390، صفحه 41-69]
 • روایت‌شناسی نقش روابط علّی در داستان‌پردازی تفاسیر قرآن [دوره 8، شماره 28، 1393، صفحه 55-75]
 • روایت‌شناسی نمود نحوی روایت در مصیبت‌نامۀ عطار نیشابوری [دوره 9، شماره 31، 1394، صفحه 137-157]
 • روایت‌شناسی تحلیل روایت اسطوره‌ای منظومۀ آرش کمانگیر [دوره 9، شماره 32، 1394، صفحه 127-149]
 • روایت‏شناسی شناختی فرو‏پاشی بیناذهنیّت در سلوک محمود دولت‌آبادی [دوره 9، شماره 34، 1394، صفحه 51-74]
 • روایت منظوم آمیزش اسطوره و حماسه در روایتی دیگر از بانوگشسب‌نامه [دوره 5، شماره 18، 1390، صفحه 145-170]
 • روایت‌های تخیّلی غرب و ایران زمان، هویت و روایت: چگونگی فهم زمان در روایت‌های تخیّلی غرب و ایران [دوره 6، شماره 19، 1391، صفحه 121-150]
 • روایت‌های حماسی ایران نبرد قهرمان با اژدها در روایت‌های حماسی ایران [دوره 9، شماره 34، 1394، صفحه 99-128]
 • روان‌کاوی اسطورۀ تولد قهرمان [دوره 8، شماره 29، 1393، صفحه 97-116]
 • رویداد نقش روابط علّی در داستان‌پردازی تفاسیر قرآن [دوره 8، شماره 28، 1393، صفحه 55-75]
 • رودباری بررسی وندها در گویش کهنوجی [دوره 6، شماره 22، 1391، صفحه 173-195]
 • رودگانی چند واژه در فرهنگ‌های فارسی [دوره 6، شماره 20، 1391، صفحه 155-167]
 • روزبهان بررسی رابطة تجربة عرفانی و زبان تصویری در عبهرالعاشقین [دوره 3، شماره 10، 1388، صفحه 7-25]
 • روسیه مقایسة برخی از پرسوناژها در اساطیر روسیه و ایران [دوره 2، شماره 3، 1387، صفحه 105-126]
 • روش تحقیق بررسی و تحلیل مقدمه ها در شرح نویسی بر متون ادبی [دوره 4، شماره 11، 1389، صفحه 87-119]
 • رویکرد ادراکی نگاهی تازه به چگونگی درک استعاره در زبان فارسی [دوره 6، شماره 19، 1391، صفحه 151-167]
 • رویکرد درختی رویکرد ریزوماتیک و درختی: دو شیوۀ متفاوت در آفرینش و خوانش اثر ادبی [دوره 9، شماره 32، 1394، صفحه 31-61]
 • رویکرد لاکان راوی بوف کور، رانۀ مرگ و شکاف در نظم نمادین [دوره 9، شماره 33، 1394، صفحه 9-36]
 • رئالیسم انتقادی ناپرهیزی‌های اخوان ثالث «دربارۀ اخوان ثالثِ داستان‌نویس و واکاوی داستان‌های وی» [دوره 9، شماره 34، 1394، صفحه 207-232]

ز

 • زال بررسی کهن‌الگوی پیر فرزانه در داستان زال [دوره 8، شماره 28، 1393، صفحه 155-179]
 • زاویة دید بررسی تکنیک‌های روایی در رمان شازده احتجاب هوشنگ گلشیری [دوره 3، شماره 7 و 8، 1388، صفحه 7-25]
 • زاویة دید بررسی کارکرد راوی و شیوة روایتگری در رمان هم نوایی شبانة ارکستر چوب ها [دوره 4، شماره 12، 1389، صفحه 31-52]
 • زاویه دید نقد و تحلیل عناصر داستان در گزیده ای از داستانهای کودکان [دوره 3، شماره 9، 1388، صفحه 151-171]
 • زیباشناسی مبانی سبک‌شناسی شعر [دوره 1، شماره 2، 1386، صفحه 49-76]
 • زیباشناسی دلایل گرایش رمان‌نویسان پسامدرنیته به احیای اساطیر [دوره 6، شماره 21، 1391، صفحه 31-61]
 • زبان فعل پیشوندی در تالشی [دوره 1، شماره 1، 1386، صفحه 107-126]
 • زبان مطالعات ادبی معاصر و مفهوم متدشناختی شکل [دوره 2، شماره 4، 1387، صفحه 9-19]
 • زبان کارکرد گفتمان فقهی در مثنوی مولوی [دوره 2، شماره 4، 1387، صفحه 65-88]
 • زبان زبان، گونه، گویش و لهجه: کاربردهای بومی و جهانی [دوره 2، شماره 5، 1387، صفحه 91-128]
 • زبان مبانی معرفت شناسی زبان شناختی و تبیین علم تفسیر [دوره 3، شماره 9، 1388، صفحه 51-67]
 • زبان بررسی رابطة تجربة عرفانی و زبان تصویری در عبهرالعاشقین [دوره 3، شماره 10، 1388، صفحه 7-25]
 • زبان توصیف سبک ادبی [دوره 6، شماره 19، 1391، صفحه 57-76]
 • زبان تاتی بررسی ساخت سببی در زبان تاتی [دوره 7، شماره 25، 1392، صفحه 135-160]
 • زبان روزمره نظریة استعارة مفهومی از دیدگاه لیکاف و جانسون [دوره 4، شماره 12، 1389، صفحه 119-140]
 • زبان شناختی مبانی معرفت شناسی زبان شناختی و تبیین علم تفسیر [دوره 3، شماره 9، 1388، صفحه 51-67]
 • زبان شناسی نگاهی به زبان عارفان از چشم اندازهای معرفت شناسی و زبان شناسی [دوره 4، شماره 11، 1389، صفحه 143-166]
 • زبان‌شناسی مبانی سبک‌شناسی شعر [دوره 1، شماره 2، 1386، صفحه 49-76]
 • زبان‌شناسی بررسی سبکی رمان «چراغ‌ها را من خاموش می‌کنم» با رویکرد فرانقش میان‌فردی نظریّۀ نقش‌گرایی [دوره 3، شماره 7 و 8، 1388، صفحه 51-77]
 • زبان‌شناسی بررسی همانندی‌های نظریات عبدالقاهر جرجانی در کاربردشناسیِ زبان و نقشگرایی هلیدی [دوره 8، شماره 28، 1393، صفحه 111-129]
 • زبان‌شناسی ایرانی زبان، گونه، گویش و لهجه: کاربردهای بومی و جهانی [دوره 2، شماره 5، 1387، صفحه 91-128]
 • زبان شناسی شناختی نظریة استعارة مفهومی از دیدگاه لیکاف و جانسون [دوره 4، شماره 12، 1389، صفحه 119-140]
 • زبان‌شناسی شناختی طبقه‌بندی معنایی اصطلاحات فارسی از دیدگاه زبان‌شناسی شناختی [دوره 6، شماره 20، 1391، صفحه 11-32]
 • زبان‌شناسی شناختی بررسی وجه فعل در زبان فارسی برپایة نظریة فضاهای ذهنی [دوره 6، شماره 20، 1391، صفحه 135-154]
 • زبان‌شناسی نقش‌گرا آیا هر جملۀ مثبت فارسی یک نظیر منفی دارد؟ [دوره 7، شماره 25، 1392، صفحه 161-177]
 • زبان عربی «استعلا» در معانی حروف جرّ عربی و حروف اضافة فارسی [دوره 4، شماره 13، 1389، صفحه 157-194]
 • زبان عرفانی نگاهی به زبان عارفان از چشم اندازهای معرفت شناسی و زبان شناسی [دوره 4، شماره 11، 1389، صفحه 143-166]
 • زبان فارسی تحول کلمات فارسی در دوره اسلامی [دوره 1، شماره 1، 1386، صفحه 9-15]
 • زبان فارسی نگاهی انتقادی به طبقه‌بندی سبکهای نثر فارسی [دوره 2، شماره 3، 1387، صفحه 127-142]
 • زبان فارسی «استعلا» در معانی حروف جرّ عربی و حروف اضافة فارسی [دوره 4، شماره 13، 1389، صفحه 157-194]
 • زبان فارسی افعال معین و نمایش نمود در زبان فارسی [دوره 4، شماره 14، 1389، صفحه 93-110]
 • زبان فارسی فعل مجهول در زبان‌ها و گویش‌های ایرانی [دوره 5، شماره 16، 1390، صفحه 9-34]
 • زبان فارسی آیا هر جملۀ مثبت فارسی یک نظیر منفی دارد؟ [دوره 7، شماره 25، 1392، صفحه 161-177]
 • زبان گفتار صدامعنایی در شعر گفتاری معاصر [دوره 8، شماره 27، 1393، صفحه 137-161]
 • زبان معیار مبانی سبک‌شناسی شعر [دوره 1، شماره 2، 1386، صفحه 49-76]
 • زبان‌های ایرانی ریشه‌شناسی چند واژه از گویش گیلکی [دوره 8، شماره 30، 1393، صفحه 117-131]
 • زبان‌های ایرانی تصحیح و تبیین برخی دشواری‌های متون کهن براساس گویش لری [دوره 6، شماره 20، 1391، صفحه 33-52]
 • زروان باورهای زروانی در داستان رستم و اسفندیار [دوره 9، شماره 34، 1394، صفحه 153-177]
 • زیر و بمی بررسی صوری و معنایی نشانه‌های بازخوردی در زبان فارسی [دوره 5، شماره 16، 1390، صفحه 107-122]
 • زمان روایت و دامنة زمانی روایت در قصه‌های مثنوی [دوره 2، شماره 5، 1387، صفحه 129-160]
 • زمان روایت زمان در رمانِِ از شیطان آموخت و سوزاند [دوره 4، شماره 12، 1389، صفحه 7-30]
 • زمان نقش روابط علّی در داستان‌پردازی تفاسیر قرآن [دوره 8، شماره 28، 1393، صفحه 55-75]
 • زمان باورهای زروانی در داستان رستم و اسفندیار [دوره 9، شماره 34، 1394، صفحه 153-177]
 • زمان و مکان مؤلفه‌های زمان و مکان روایی در قصص قرآنی [دوره 3، شماره 7 و 8، 1388، صفحه 125-141]
 • زمینه بوردیو و جامعه‌شناسی ادبیات [دوره 1، شماره 2، 1386، صفحه 77-94]
 • زمینه و کارکرد راویان شعر پارسی [دوره 2، شماره 6، 1387، صفحه 31-54]
 • زن تحلیل جایگاه زن و شاه به‌عنوان نمادهایی از کهننمونة «مرکز» [دوره 7، شماره 23، 1392، صفحه 149-174]
 • زنان بازنمایی هویت زن در آثار داستان‌نویسانِ زنِ دهۀ هشتاد [دوره 9، شماره 31، 1394، صفحه 39-63]
 • زنانه‌نویسی سبکِ زبانِ زنانه در خاطرات تاج‌السلطنه [دوره 9، شماره 31، 1394، صفحه 65-90]
 • زندگی بررسی معنی‌شناختی حسن تعبیرات مرتبط با مرگ در غزلیات حافظ [دوره 9، شماره 33، 1394، صفحه 81-103]
 • زویا پیرزاد بررسی سبکی رمان «چراغ‌ها را من خاموش می‌کنم» با رویکرد فرانقش میان‌فردی نظریّۀ نقش‌گرایی [دوره 3، شماره 7 و 8، 1388، صفحه 51-77]

ژ

 • ژرار ژنت نقد روایت‌شناسانۀ مجموعۀ «ساعت پنج برای مردن دیر است» بر اساس نظریۀ ژرار ژنت [دوره 3، شماره 7 و 8، 1388، صفحه 27-49]
 • ژرار ژنت روایت زمان در رمانِِ از شیطان آموخت و سوزاند [دوره 4، شماره 12، 1389، صفحه 7-30]
 • ژرار ژنت بررسی عوامل مؤثر بر شتاب روایت در رمان شازده‌احتجاب [دوره 7، شماره 26، 1392، صفحه 25-48]
 • ژرژ پوله فضای داستان شازده‌احتجاب از منظر نقد مضمونی [دوره 7، شماره 25، 1392، صفحه 9-31]
 • ژرف ساخت مقایسة برخی از پرسوناژها در اساطیر روسیه و ایران [دوره 2، شماره 3، 1387، صفحه 105-126]
 • ژرف ساخت ژرف‌ساخت اسطوره‌ای رمان رود راوی [دوره 2، شماره 6، 1387، صفحه 55-85]
 • ژیل دلوز «اقلیت شدن» در بوف کور [دوره 9، شماره 33، 1394، صفحه 61-80]

س

 • ساحت نمادین خوانشی «لکانی» از شازده‌احتجاب گلشیری [دوره 6، شماره 21، 1391، صفحه 111-139]
 • ساخت کاربرد تصویری بلاغی سجاوندی در شعر معاصر فارسی [دوره 2، شماره 5، 1387، صفحه 31-59]
 • ساخت ساخت های بلاغی مرکب و کاربرد آنها در تخلص به مدح [دوره 4، شماره 14، 1389، صفحه 111-130]
 • ساختار بررسیِ توصیف و کارکردهای برجستة آن در رمان [دوره 6، شماره 19، 1391، صفحه 77-103]
 • ساختار تحلیل ژرف‌ساخت مجموعه‌داستان کتاب ویران [دوره 7، شماره 23، 1392، صفحه 67-95]
 • ساختار کارکردهای داستان درونه‌ای [دوره 8، شماره 29، 1393، صفحه 9-41]
 • ساختار طبقه‌بندی ساختاری گونه‌های شعر کوتاه معاصر [دوره 9، شماره 34، 1394، صفحه 9-31]
 • ساختار روایی ساختار روایی کلیله و دمنه براساس گفتمان‌کاویِ تعاملِ رای و برهمن [دوره 5، شماره 18، 1390، صفحه 71-100]
 • ساختارگرایی نقد روایت‌شناسانۀ مجموعۀ «ساعت پنج برای مردن دیر است» بر اساس نظریۀ ژرار ژنت [دوره 3، شماره 7 و 8، 1388، صفحه 27-49]
 • ساختارگرایی روایت شناسی داستان بوم و زاغ در کلیله و دمنه [دوره 4، شماره 14، 1389، صفحه 7-28]
 • ساختارگرایی تحلیل روایت‌شناختی بر دوازده روایت از «سلیمان و مرد گریزان از عزرائیل» [دوره 5، شماره 18، 1390، صفحه 41-69]
 • ساختِ اضافه دو نوع وابستۀ اضافه‌ای در زبان فارسی: مضاف‌الیه اسمی و مضاف‌الیه وصفی [دوره 9، شماره 32، 1394، صفحه 151-172]
 • ساخت ملکی توصیف و تحلیل کانونی‌سازی گسسته در زبان گیلکی (گویش اشکورات) [دوره 8، شماره 30، 1393، صفحه 99-81]
 • ساخت‌های پرسشی تحلیل نقشی ساخت‌های پرسشی در زبان فارسی [دوره 6، شماره 20، 1391، صفحه 89-109]
 • ساخت همپایگی ساخت همپایگی: با نگاهی به زبان فارسی [دوره 4، شماره 13، 1389، صفحه 131-156]
 • ساخت همپایگی ارتقاء گره راست در زبان فارسی [دوره 7، شماره 24، 1392، صفحه 149-170]
 • سارتر اگزیستانسیالیسمِ «هدایت» و بن بست نوستالژی در سگ ولگرد [دوره 3، شماره 10، 1388، صفحه 137-156]
 • سارتر چوبک و اندیشة وجودی (تحلیل داستان «انتری که لوتی‌اش مرده بود» در پرتو فلسفۀ اگزیستانسیالیسم) [دوره 9، شماره 34، 1394، صفحه 179-205]
 • سازه‌های زبانی ساخت شبکه‌ای غزل کلاسیک فارسی (مطالعة موردی: غزل سنائی) [دوره 9، شماره 31، 1394، صفحه 91-115]
 • سازه‌های موسیقایی ساخت شبکه‌ای غزل کلاسیک فارسی (مطالعة موردی: غزل سنائی) [دوره 9، شماره 31، 1394، صفحه 91-115]
 • ساقی نامه ساقی نامه ها نزدیک ترین نوع ادبی به رباعیات خیام [دوره 4، شماره 11، 1389، صفحه 61-86]
 • سیاه کارکرد رنگ در شاهنامه فردوسی [دوره 1، شماره 2، 1386، صفحه 143-165]
 • سیاوش رمزگشایی اسطوره شناختی از ناسوزندگی سیاوش بر بنیاد اسطوره های زردشتی [دوره 4، شماره 12، 1389، صفحه 53-68]
 • سیاوش بررسی و تحلیل آیین‌های باروری در شاهنامۀ فردوسی [دوره 8، شماره 27، 1393، صفحه 41-67]
 • سیاوش گفتاری در روش‌شناسی نقد اسطوره‌شناختی: نقدی بر آفرین سیاوش [دوره 8، شماره 29، 1393، صفحه 161-179]
 • سیاوش کسرایی تحلیل اسطوره‌ها در اشعار سیاوش کسرایی (بررسی انواع، کارکردها و زمینه‌های باززایی و خلق اسطوره‌ها در [دوره 3، شماره 9، 1388، صفحه 89-106]
 • سببی تناوب‌های «آغازی/ سببی» و «معلوم/ مجهول» در فارسی [دوره 8، شماره 30، 1393، صفحه 9-28]
 • سببی بررسی ساخت سببی در زبان تاتی [دوره 7، شماره 25، 1392، صفحه 135-160]
 • سبحانی نگاهی دیگر به نسخۀ قونیه وتصحیح فروزانفر از کلّیّات شمس [دوره 3، شماره 7 و 8، 1388، صفحه 207-230]
 • سبک مبانی سبک‌شناسی شعر [دوره 1، شماره 2، 1386، صفحه 49-76]
 • سبک توصیف سبک ادبی [دوره 6، شماره 19، 1391، صفحه 57-76]
 • سبک سهم علائم ویرایشی در داستان‌پردازی پسامدرن فارسی [دوره 6، شماره 22، 1391، صفحه 155-171]
 • سبک‌شناسی نگاهی انتقادی به طبقه‌بندی سبکهای نثر فارسی [دوره 2، شماره 3، 1387، صفحه 127-142]
 • سبک‌شناسی سه صدا، سه رنگ، سه سبک در شعر قیصر امین‌پور [دوره 2، شماره 5، 1387، صفحه 9-30]
 • سبک‌شناسی سبکِ زبانِ زنانه در خاطرات تاج‌السلطنه [دوره 9، شماره 31، 1394، صفحه 65-90]
 • سبک‌شناسی لایه‌ای سبک‌شناسی لایه‌ای: توصیف و تبیین بافتمند سبک نامة شمارة 1 غزالی در دو لایة واژگان و بلاغت [دوره 8، شماره 27، 1393، صفحه 115-136]
 • سبک هندی «تزریق» نوعی نقبضة هنجار ستیزِ طنزآمیز در ادبیات فارسی [دوره 3، شماره 10، 1388، صفحه 27-56]
 • سبک هندی مخاطب از نگاه بیدل دهلوی [دوره 8، شماره 29، 1393، صفحه 73-95]
 • سپید کارکرد رنگ در شاهنامه فردوسی [دوره 1، شماره 2، 1386، صفحه 143-165]
 • سجاوندی کاربرد تصویری بلاغی سجاوندی در شعر معاصر فارسی [دوره 2، شماره 5، 1387، صفحه 31-59]
 • سجع وزن در سجع [دوره 4، شماره 11، 1389، صفحه 167-177]
 • سدیدالدین غزنوی شیخ احمد جام و افسانة کرامات [دوره 4، شماره 13، 1389، صفحه 85-108]
 • سیرالعباد وجوه اقتباس سینمایی از سیرالعباد سنایی [دوره 3، شماره 9، 1388، صفحه 129-149]
 • سرعت روایت بررسی عوامل مؤثر بر شتاب روایت در رمان شازده‌احتجاب [دوره 7، شماره 26، 1392، صفحه 25-48]
 • سرگذشت کندوها تأویل سیاسی و اجتماعی داستان وارة سرگذشت کندوها [دوره 4، شماره 11، 1389، صفحه 119-142]
 • سروده‌های ایرانی مقایسۀ اقوال ایزدی‌ها با کلامات یارسان در پرتو برخی سروده‌های ایرانی غربی [دوره 6، شماره 20، 1391، صفحه 53-74]
 • سروده‌های کردی مقایسۀ اقوال ایزدی‌ها با کلامات یارسان در پرتو برخی سروده‌های ایرانی غربی [دوره 6، شماره 20، 1391، صفحه 53-74]
 • سطح دیداری سهم علائم ویرایشی در داستان‌پردازی پسامدرن فارسی [دوره 6، شماره 22، 1391، صفحه 155-171]
 • سطوح داستان همبستگی سطوح روایت و فراکارکردهای هلیدی در داستان «حسنک وزیر» [دوره 4، شماره 12، 1389، صفحه 69-87]
 • سفر قهرمان بررسی دو شخصیت اصلی منظومۀ ویس ‌و رامین براساس الگوی «سفر قهرمان» [دوره 7، شماره 24، 1392، صفحه 129-147]
 • سگ و زمستان بلند نقد فمینیستی رمان سگ و زمستان بلند [دوره 7، شماره 26، 1392، صفحه 73-94]
 • سگ ولگرد نشانه‌شناسی مرکززدایی و انزوای سوژه در داستان سگ ولگرد [دوره 5، شماره 15، 1390، صفحه 83-96]
 • سلوک فرو‏پاشی بیناذهنیّت در سلوک محمود دولت‌آبادی [دوره 9، شماره 34، 1394، صفحه 51-74]
 • سمفونی موسیقایی بودن ساختار در کلیدر [دوره 5، شماره 16، 1390، صفحه 35-58]
 • سمفونی مردگان بررسی و تحلیل انسان آرمانی در رمان سمفونی مردگان [دوره 7، شماره 23، 1392، صفحه 123-148]
 • سیمین دانشور تحلیل گفتمانی جزیرۀ سرگردانی و پیوند معناییِ آن با دیگر رمان های سیمین دانشور [دوره 5، شماره 15، 1390، صفحه 35-57]
 • سنایی غزنوی وجوه اقتباس سینمایی از سیرالعباد سنایی [دوره 3، شماره 9، 1388، صفحه 129-149]
 • سنت تأثیر گفتمان غرب‌زدگی بر ادبیات داستانی دهه‌های چهل و پنجاه شمسی در ایران [دوره 8، شماره 29، 1393، صفحه 139-160]
 • سنت داستان‌پردازی فارسی قصه‌های عامیانه و انواع ادبی (با تکیه بر فیروزشاه ‌نامۀ بیغمی) [دوره 7، شماره 24، 1392، صفحه 11-32]
 • سنّت‌گرایی بازشناختِ جریان‌شناسی شعر مشروطیّت [دوره 2، شماره 4، 1387، صفحه 89-116]
 • سندبادنامه تحلیل سندبادنامه از دیدگاه روان شناسی یونگ [دوره 4، شماره 12، 1389، صفحه 103-118]
 • سینما وجوه اقتباس سینمایی از سیرالعباد سنایی [دوره 3، شماره 9، 1388، صفحه 129-149]
 • سینما تصویر‌سازی سینمایی در تاریخ بیهقی [دوره 6، شماره 22، 1391، صفحه 65-95]
 • سهراب بررسی و تحلیل دو تراژدی سهراب و فرود بر پایۀ نظریۀ «میتوس تراژدی» فرای [دوره 7، شماره 26، 1392، صفحه 119-145]
 • سه قطره خون تحلیل سه قطره خون با رویکردِ جامعه‌شناسی ساختگرا [دوره 3، شماره 7 و 8، 1388، صفحه 171-188]
 • سوانح العشّاق نگرش احمد غزّالی به عشق بربنیاد نظریة استعارة شناختی [دوره 7، شماره 26، 1392، صفحه 49-71]
 • سوژه‌زدایی ناصرخسرو و پساقصیده (تحلیل شاخصه‌های پسامحوری در قصاید ناصرخسرو) [دوره 9، شماره 34، 1394، صفحه 75-97]
 • سوسور ماهیت چندساحتی زبان در اندیشۀ ناصرخسرو و سوسور [دوره 9، شماره 31، 1394، صفحه 153-173]
 • سووشون اسطورۀ مرگ و باززایی در سووشون و کلیدر [دوره 8، شماره 27، 1393، صفحه 9-40]

ش

 • شازدهاحتجاب فضای داستان شازده‌احتجاب از منظر نقد مضمونی [دوره 7، شماره 25، 1392، صفحه 9-31]
 • شازده احتجاب بررسی تکنیک‌های روایی در رمان شازده احتجاب هوشنگ گلشیری [دوره 3، شماره 7 و 8، 1388، صفحه 7-25]
 • شازده احتجاب بررسی عوامل مؤثر بر شتاب روایت در رمان شازده‌احتجاب [دوره 7، شماره 26، 1392، صفحه 25-48]
 • شازده‌احتجاب خوانشی «لکانی» از شازده‌احتجاب گلشیری [دوره 6، شماره 21، 1391، صفحه 111-139]
 • شاعران نوگرا وجوه گفتمانی نگاهِ شاعرانِ نوگرا به شعر کلاسیک [دوره 5، شماره 18، 1390، صفحه 9-39]
 • شالوده‌شکنی قصه‌ها و حکایات مثنوی در خوانش شالوده‌شکنانة مولوی [دوره 5، شماره 17، 1390، صفحه 65-87]
 • شالوده‌شکنی شالوده‌شکنی و عرفان: امکان یا امتناع (با تکیه بر اندیشۀ دریدا و مولانا) [دوره 8، شماره 29، 1393، صفحه 43-72]
 • شام ایهام‌های نویافته در شعر حافظ [دوره 8، شماره 28، 1393، صفحه 77-110]
 • شاملو گونه‌ای وزن در شعر سپید شاملو [دوره 7، شماره 23، 1392، صفحه 175-193]
 • شاه تحلیل جایگاه زن و شاه به‌عنوان نمادهایی از کهننمونة «مرکز» [دوره 7، شماره 23، 1392، صفحه 149-174]
 • شاهنامة فردوسی نظریۀ میل محاکاتی رنه ژرار و تبیین آن در چند داستان شاهنامه [دوره 5، شماره 17، 1390، صفحه 9-31]
 • شاهنامه کارکرد رنگ در شاهنامه فردوسی [دوره 1، شماره 2، 1386، صفحه 143-165]
 • شاهنامه آشناترین شاعر ادب فارسی با شاهنامه [دوره 2، شماره 6، 1387، صفحه 133-161]
 • شاهنامه تحلیل نمادینگی عناصر خاک و باد در اساطیر و شاهنامة فردوسی براساس نقد اسطوره [دوره 3، شماره 10، 1388، صفحه 57-82]
 • شاهنامه فرآید فردیت در شاهنامه با تکیه بر شخصیت رستم [دوره 4، شماره 14، 1389، صفحه 29-48]
 • شاهنامه پاگشایی قهرمان در حماسه‌های اسطوره‌ای [دوره 5، شماره 16، 1390، صفحه 81-105]
 • شاهنامه شاهنامه و دیدگاه سه تن از شارحان [دوره 5، شماره 18، 1390، صفحه 171-192]
 • شاهنامه اسطورة نبرد مهر و گاو نخستین و ارتباط آن با ابزار نمادین گرز گاوسر [دوره 6، شماره 21، 1391، صفحه 89-110]
 • شاهنامه غیبت آرش کمانگیر در شاهنامه [دوره 6، شماره 21، 1391، صفحه 141-169]
 • شاهنامه بررسی ارجاع مشارکین در هفت‌خوان رستم [دوره 7، شماره 26، 1392، صفحه 147-176]
 • شاهنامه بررسی و تحلیل آیین‌های باروری در شاهنامۀ فردوسی [دوره 8، شماره 27، 1393، صفحه 41-67]
 • شاهنامه بررسی تطبیقی و انتقادی گزارششاهنامه و متون مزدیسنی [دوره 8، شماره 27، 1393، صفحه 89-114]
 • شاهنامه بررسی کهن‌الگوی پیر فرزانه در داستان زال [دوره 8، شماره 28، 1393، صفحه 155-179]
 • شاهنامه نبرد قهرمان با اژدها در روایت‌های حماسی ایران [دوره 9، شماره 34، 1394، صفحه 99-128]
 • شاهنامۀ فردوسی بررسی و تحلیل دو تراژدی سهراب و فرود بر پایۀ نظریۀ «میتوس تراژدی» فرای [دوره 7، شماره 26، 1392، صفحه 119-145]
 • شبکة فرهنگی هویّت و بازتاب آن در رُمان [دوره 2، شماره 5، 1387، صفحه 61-90]
 • شتاب روایت بررسی عوامل مؤثر بر شتاب روایت در رمان شازده‌احتجاب [دوره 7، شماره 26، 1392، صفحه 25-48]
 • شخصیت نقد و تحلیل عناصر داستان در گزیده ای از داستانهای کودکان [دوره 3، شماره 9، 1388، صفحه 151-171]
 • شخصیت فرآید فردیت در شاهنامه با تکیه بر شخصیت رستم [دوره 4، شماره 14، 1389، صفحه 29-48]
 • شخصیت تحلیل روان‌شناختی شخصیت‌های داستانیِ هوشنگ مرادی براساس نظریه اریکسون [دوره 5، شماره 15، 1390، صفحه 121-140]
 • شخصیت‌پردازی تحلیل روایت اسطوره‌ای منظومۀ آرش کمانگیر [دوره 9، شماره 32، 1394، صفحه 127-149]
 • شدن «اقلیت شدن» در بوف کور [دوره 9، شماره 33، 1394، صفحه 61-80]
 • شرح شاهنامه و دیدگاه سه تن از شارحان [دوره 5، شماره 18، 1390، صفحه 171-192]
 • شرح نویسی بررسی و تحلیل مقدمه ها در شرح نویسی بر متون ادبی [دوره 4، شماره 11، 1389، صفحه 87-119]
 • شیرین و خسرو نقد تصحیح شیرین و خسرو امیرخسرو دهلوی [دوره 9، شماره 33، 1394، صفحه 163-185]
 • شطح تحلیل شطح بر مبنای تفکیک وجودشناسی و معرفت شناختی [دوره 4، شماره 13، 1389، صفحه 29-60]
 • شطر بررسی وزن اشعار عامیانۀ فارسی براساس نظریۀ وزنی [دوره 5، شماره 16، 1390، صفحه 59-79]
 • شعر «تزریق» نوعی نقبضة هنجار ستیزِ طنزآمیز در ادبیات فارسی [دوره 3، شماره 10، 1388، صفحه 27-56]
 • شعر نگاهی به اثرپذیری اشعار شفیعی کدکنی [دوره 3، شماره 10، 1388، صفحه 83-108]
 • شعـر مبانی سبک‌شناسی شعر [دوره 1، شماره 2، 1386، صفحه 49-76]
 • شعر باران تحلیل نشانه معناشناختی شعرِ «باران» [دوره 7، شماره 25، 1392، صفحه 59-89]
 • شعر پارسی راویان شعر پارسی [دوره 2، شماره 6، 1387، صفحه 31-54]
 • شعر حجم تحلیل چرایی تقابل گفتمان محمدرضا شفیعی کدکنی با یدالله رؤیایی [دوره 9، شماره 34، 1394، صفحه 129-152]
 • شعر سپید گونه‌ای وزن در شعر سپید شاملو [دوره 7، شماره 23، 1392، صفحه 175-193]
 • شعر عامیانه بررسی تطبیقی وزن های کمّی و تکیه ای هجایی در فارسی و گیلکی [دوره 4، شماره 11، 1389، صفحه 7-30]
 • شعر عامیانه بررسی وزن اشعار عامیانۀ فارسی براساس نظریۀ وزنی [دوره 5، شماره 16، 1390، صفحه 59-79]
 • شعر فارسی بررسی شیوه سعید نفیسی در نقد دیوان نظامی گنجوی [دوره 2، شماره 3، 1387]
 • شعر کلاسیک تحلیل انتقادی نگاه نیما یوشیج‌ به‌ شعر کلاسیک‌ در تبیین‌ الگوی‌ وصفی‌ روایی‌ِ شعر نو [دوره 2، شماره 4، 1387، صفحه 21-42]
 • شعر کلاسیک وجوه گفتمانی نگاهِ شاعرانِ نوگرا به شعر کلاسیک [دوره 5، شماره 18، 1390، صفحه 9-39]
 • شعر کوتاه طبقه‌بندی ساختاری گونه‌های شعر کوتاه معاصر [دوره 9، شماره 34، 1394، صفحه 9-31]
 • شعر گفتار مشخصه‌های ادبی شعر ‌گفتار [دوره 3، شماره 9، 1388، صفحه 29-50]
 • شعر گفتاری صدامعنایی در شعر گفتاری معاصر [دوره 8، شماره 27، 1393، صفحه 137-161]
 • شعر گیلکی بررسی تطبیقی وزن های کمّی و تکیه ای هجایی در فارسی و گیلکی [دوره 4، شماره 11، 1389، صفحه 7-30]
 • شعرمشروطیت بازشناختِ جریان‌شناسی شعر مشروطیّت [دوره 2، شماره 4، 1387، صفحه 89-116]
 • شعر معاصر بررسی شعر هوشنگ چالنگی و تأثیر آن بر جریان‌های شعری دهه‌های 50 تا 70 [دوره 3، شماره 7 و 8، 1388، صفحه 189-206]
 • شعر معاصر مشخصه‌های ادبی شعر ‌گفتار [دوره 3، شماره 9، 1388، صفحه 29-50]
 • شعر معاصر تحلیل اسطوره‌ها در اشعار سیاوش کسرایی (بررسی انواع، کارکردها و زمینه‌های باززایی و خلق اسطوره‌ها در [دوره 3، شماره 9، 1388، صفحه 89-106]
 • شعر معاصر رویکردهای انسانی به «شهر» در شعر معاصر عربی و فارسی [دوره 5، شماره 15، 1390، صفحه 59-82]
 • شعر معاصر صدامعنایی در شعر گفتاری معاصر [دوره 8، شماره 27، 1393، صفحه 137-161]
 • شعر معاصر طبقه‌بندی ساختاری گونه‌های شعر کوتاه معاصر [دوره 9، شماره 34، 1394، صفحه 9-31]
 • شعر معاصر فارسی عناصر و مضامین ترسایی در شعر شاملو [دوره 5، شماره 17، 1390، صفحه 121-141]
 • شعر نو تحلیل انتقادی نگاه نیما یوشیج‌ به‌ شعر کلاسیک‌ در تبیین‌ الگوی‌ وصفی‌ روایی‌ِ شعر نو [دوره 2، شماره 4، 1387، صفحه 21-42]
 • شفاخانه ایهام‌های نویافته در شعر حافظ [دوره 8، شماره 28، 1393، صفحه 77-110]
 • شفیعی کدکنی نگاهی به اثرپذیری اشعار شفیعی کدکنی [دوره 3، شماره 10، 1388، صفحه 83-108]
 • شفیعی کدکنی تحلیل چرایی تقابل گفتمان محمدرضا شفیعی کدکنی با یدالله رؤیایی [دوره 9، شماره 34، 1394، صفحه 129-152]
 • شفقت انسانی رابطۀ خدا و انسان در ادبیات خداشناسی و عرفانی با تأکید بر آثار مولوی [دوره 6، شماره 22، 1391، صفحه 97-124]
 • شکل گرایی افراطی رمان پسامدرن چیست؟ [دوره 1، شماره 2، 1386، صفحه 11-47]
 • شنیدن چندمعنایی نظام‌مند با رویکردی شناختی تحلیل چندمعنایی فعلِ حسیِ «شنیدن» در زبان فارسی [دوره 8، شماره 30، 1393، صفحه 29-59]
 • شهر رویکردهای انسانی به «شهر» در شعر معاصر عربی و فارسی [دوره 5، شماره 15، 1390، صفحه 59-82]
 • شهرام رحیمیان تحلیل گفتمان انتقادیِ رمانِ دکتر نون زنش را بیشتر از مصدق دوست داشت [دوره 5، شماره 17، 1390، صفحه 33-63]
 • شهرنوش پارسی‌پور نقد فمینیستی رمان سگ و زمستان بلند [دوره 7، شماره 26، 1392، صفحه 73-94]
 • شیوة روایت بررسی کارکرد راوی و شیوة روایتگری در رمان هم نوایی شبانة ارکستر چوب ها [دوره 4، شماره 12، 1389، صفحه 31-52]

ص

 • صادق چوبک آنیمیسم و پیوند آن با ناتورالیسم در آثار صادق چوبک [دوره 9، شماره 33، 1394، صفحه 105-126]
 • صادق هدایت تحلیل سه قطره خون با رویکردِ جامعه‌شناسی ساختگرا [دوره 3، شماره 7 و 8، 1388، صفحه 171-188]
 • صادق هدایت مناسک تدفین و آیین‎های گورستانی در آثار داستانی صادق هدایت [دوره 6، شماره 22، 1391، صفحه 9-32]
 • صادق هدایت نشانه‌شناسی مرکززدایی و انزوای سوژه در داستان سگ ولگرد [دوره 5، شماره 15، 1390، صفحه 83-96]
 • صادق هدایت تحلیل نشانه‏شناختیِ داستان کوتاهِ داش‏آکل [دوره 6، شماره 22، 1391، صفحه 125-154]
 • صادق هدایت «اقلیت شدن» در بوف کور [دوره 9، شماره 33، 1394، صفحه 61-80]
 • صدا صدامعنایی در شعر گفتاری معاصر [دوره 8، شماره 27، 1393، صفحه 137-161]
 • صدامعنایی صدامعنایی در شعر گفتاری معاصر [دوره 8، شماره 27، 1393، صفحه 137-161]
 • صفت استعاری نگاهی تازه به چگونگی درک استعاره در زبان فارسی [دوره 6، شماره 19، 1391، صفحه 151-167]
 • صفت مفعولی فعل مجهول در زبان‌ها و گویش‌های ایرانی [دوره 5، شماره 16، 1390، صفحه 9-34]
 • صورت بررسی صوری و معنایی نشانه‌های بازخوردی در زبان فارسی [دوره 5، شماره 16، 1390، صفحه 107-122]
 • صورت گرایان نگاهی به اثرپذیری اشعار شفیعی کدکنی [دوره 3، شماره 10، 1388، صفحه 83-108]
 • صومعه و سُمعه ایهام‌های نویافته در شعر حافظ [دوره 8، شماره 28، 1393، صفحه 77-110]

ض

 • ضرب المثل مبانی و رویکردهای واقع نمایی در مثنوی [دوره 4، شماره 11، 1389، صفحه 31-59]
 • ضمیر ساخت ارگتیو در گویش تاتی خلخال [دوره 1، شماره 1، 1386، صفحه 89-105]
 • ضمیر بررسی ارجاع مشارکین در هفت‌خوان رستم [دوره 7، شماره 26، 1392، صفحه 147-176]

ط

 • طبیعت رویکردهای انسانی به «شهر» در شعر معاصر عربی و فارسی [دوره 5، شماره 15، 1390، صفحه 59-82]
 • طرح نقد روایت‌‌شناختی سه داستان کوتاه نادر ابراهیمی [دوره 2، شماره 6، 1387، صفحه 163-178]
 • طرح تحلیل روایت اسطوره‌ای منظومۀ آرش کمانگیر [دوره 9، شماره 32، 1394، صفحه 127-149]
 • طنز اسلوب و ساختار اخلاق‌الاشراف [دوره 5، شماره 17، 1390، صفحه 89-120]

ع

 • عادت‌واره بوردیو و جامعه‌شناسی ادبیات [دوره 1، شماره 2، 1386، صفحه 77-94]
 • عارف نگاهی به تصحیح فیه ما فیه براساس نسخه قونیه [دوره 4، شماره 14، 1389، صفحه 131-155]
 • عاطفه توصیف سبک ادبی [دوره 6، شماره 19، 1391، صفحه 57-76]
 • عالم عینی غیب اندیشی مولوی در مثنوی معنوی [دوره 3، شماره 9، 1388، صفحه 107-127]
 • عامه پسند بررسی توصیفی، تحلیلی و انتقادی رمانهای عامه پسند ایرانی [دوره 3، شماره 10، 1388، صفحه 109-136]
 • عامه سرود کاربرد و ویژگی های دوبیتی در انواع ادبیات منظوم عامه [دوره 9، شماره 32، 1394، صفحه 63-95]
 • عبدالقاهر جرجانی بررسی همانندی‌های نظریات عبدالقاهر جرجانی در کاربردشناسیِ زبان و نقشگرایی هلیدی [دوره 8، شماره 28، 1393، صفحه 111-129]
 • عبید زاکانی اسلوب و ساختار اخلاق‌الاشراف [دوره 5، شماره 17، 1390، صفحه 89-120]
 • عبهرالعاشقین بررسی رابطة تجربة عرفانی و زبان تصویری در عبهرالعاشقین [دوره 3، شماره 10، 1388، صفحه 7-25]
 • عرفان بررسی مقایسه‌ای عنصر نور در مثنوی با مهم‌ترین آثار عرفانی ادب فارسی [دوره 3، شماره 7 و 8، 1388، صفحه 79-99]
 • عرفان رابطۀ خدا و انسان در ادبیات خداشناسی و عرفانی با تأکید بر آثار مولوی [دوره 6، شماره 22، 1391، صفحه 97-124]
 • عرفان شالوده‌شکنی و عرفان: امکان یا امتناع (با تکیه بر اندیشۀ دریدا و مولانا) [دوره 8، شماره 29، 1393، صفحه 43-72]
 • عروض گونه‌ای وزن در شعر سپید شاملو [دوره 7، شماره 23، 1392، صفحه 175-193]
 • عشق نگرش احمد غزّالی به عشق بربنیاد نظریة استعارة شناختی [دوره 7، شماره 26، 1392، صفحه 49-71]
 • عصر روشنگری رمان پسامدرن چیست؟ [دوره 1، شماره 2، 1386، صفحه 11-47]
 • عطار کارکرد سیاسی و اجتماعی دیوانگان دانا بر‌پایۀ حکایات مثنوی‌های عطار [دوره 7، شماره 24، 1392، صفحه 83-104]
 • عطار نیشابوری نمود نحوی روایت در مصیبت‌نامۀ عطار نیشابوری [دوره 9، شماره 31، 1394، صفحه 137-157]
 • عقاید نگاهی به سیر آرا و عقاید دربارة نظریة محاکات [دوره 3، شماره 10، 1388، صفحه 207-226]
 • عقده حقارت بررسی عقده حقارت در شخصیت بوسهل زوزنی بر اساس روایت بیهقی [دوره 1، شماره 1، 1386، صفحه 49-68]
 • عقلای مجانین کارکرد سیاسی و اجتماعی دیوانگان دانا بر‌پایۀ حکایات مثنوی‌های عطار [دوره 7، شماره 24، 1392، صفحه 83-104]
 • علائم ویرایشی سهم علائم ویرایشی در داستان‌پردازی پسامدرن فارسی [دوره 6، شماره 22، 1391، صفحه 155-171]
 • علّت نقش تغییر علّت در تأویل قصص قرآنی در متون عرفانی [دوره 9، شماره 33، 1394، صفحه 37-59]
 • علوم بلاغی وزن در سجع [دوره 4، شماره 11، 1389، صفحه 167-177]
 • عناصر ترسایی عناصر و مضامین ترسایی در شعر شاملو [دوره 5، شماره 17، 1390، صفحه 121-141]
 • عناصر داستان ناپرهیزی‌های اخوان ثالث «دربارۀ اخوان ثالثِ داستان‌نویس و واکاوی داستان‌های وی» [دوره 9، شماره 34، 1394، صفحه 207-232]
 • عوامل برون‌‌ ساخت و درون‌ساخت بازشناختِ جریان‌شناسی شعر مشروطیّت [دوره 2، شماره 4، 1387، صفحه 89-116]

غ

 • غیب اندیشی غیب اندیشی مولوی در مثنوی معنوی [دوره 3، شماره 9، 1388، صفحه 107-127]
 • غرب‌زدگی تأثیر گفتمان غرب‌زدگی بر ادبیات داستانی دهه‌های چهل و پنجاه شمسی در ایران [دوره 8، شماره 29، 1393، صفحه 139-160]
 • غردل چند واژه در فرهنگ‌های فارسی [دوره 6، شماره 20، 1391، صفحه 155-167]
 • غیرسببی بررسی ساخت سببی در زبان تاتی [دوره 7، شماره 25، 1392، صفحه 135-160]
 • غزل دیوان کبیر قونیه و کلیّات شمس استاد فروزانفر [دوره 1، شماره 2، 1386، صفحه 95-115]
 • غزلیات خواجو ضرورت تصحیح انتقادی غزلهای خواجوی کرمانی [دوره 2، شماره 6، 1387، صفحه 7-30]
 • غزل سعدی سطوح تعلیق و تثبیت معنای نظربازی در نگاه عارفانۀ غزل سعدی [دوره 7، شماره 26، 1392، صفحه 9-24]
 • غزل فارسی ساخت شبکه‌ای غزل کلاسیک فارسی (مطالعة موردی: غزل سنائی) [دوره 9، شماره 31، 1394، صفحه 91-115]
 • غزل قرن هشتم ضرورت تصحیح انتقادی غزلهای خواجوی کرمانی [دوره 2، شماره 6، 1387، صفحه 7-30]

ف

 • فارسی میانه تحول کلمات فارسی در دوره اسلامی [دوره 1، شماره 1، 1386، صفحه 9-15]
 • فرای کتاب مقدس به منزله متن ادبی [دوره 1، شماره 1، 1386، صفحه 69-87]
 • فراداستان تاریخ‌نگارانه فراداستان تاریخ‌نگارانه؛ مطالعۀ موردی: مارمولکی که ماه را بلعید [دوره 8، شماره 27، 1393، صفحه 163-186]
 • فراست مفهوم «فراست» در گفتمانِ عرفی و عرفانی [دوره 4، شماره 13، 1389، صفحه 7-28]
 • فرافکنی ساخت همپایگی: با نگاهی به زبان فارسی [دوره 4، شماره 13، 1389، صفحه 131-156]
 • فراکارکردها همبستگی سطوح روایت و فراکارکردهای هلیدی در داستان «حسنک وزیر» [دوره 4، شماره 12، 1389، صفحه 69-87]
 • فرایند ‌آوایی به سوی طراحی اطلس زبانی گویش گیلکی [دوره 5، شماره 17، 1390، صفحه 165-183]
 • فرایند ترجمه ادبی تحلیل گفتمانی دشواریهای ترجمه ادبی [دوره 1، شماره 1، 1386، صفحه 29-47]
 • فرایند حسّی تحلیل نشانه معناشناختی شعرِ «باران» [دوره 7، شماره 25، 1392، صفحه 59-89]
 • فرآیند فردیت فرآید فردیت در شاهنامه با تکیه بر شخصیت رستم [دوره 4، شماره 14، 1389، صفحه 29-48]
 • فرایند فردیت تحلیل سندبادنامه از دیدگاه روان شناسی یونگ [دوره 4، شماره 12، 1389، صفحه 103-118]
 • فرایند فردیت تحلیل عناصر نمادین و کهن‌الگویی در معراج‌نامه‌های نظامی [دوره 5، شماره 16، 1390، صفحه 123-145]
 • فرایند فردیت سفر قهرمان در داستان «حمام بادگرد» براساس شیوة تحلیل کمپبل و یونگ [دوره 6، شماره 22، 1391، صفحه 33-63]
 • فرایند‌های معناسازی روایت‌شناسی شناختی (کاربست نظریۀ آمیختگی مفهومی بر قصه‌های عامیانة ایرانی) [دوره 6، شماره 21، 1391، صفحه 9-32]
 • فرانقش میان‌فردی بررسی سبکی رمان «چراغ‌ها را من خاموش می‌کنم» با رویکرد فرانقش میان‌فردی نظریّۀ نقش‌گرایی [دوره 3، شماره 7 و 8، 1388، صفحه 51-77]
 • فرخنده آقایی روایت زمان در رمانِِ از شیطان آموخت و سوزاند [دوره 4، شماره 12، 1389، صفحه 7-30]
 • فردوسی کارکرد رنگ در شاهنامه فردوسی [دوره 1، شماره 2، 1386، صفحه 143-165]
 • فردوسی آشناترین شاعر ادب فارسی با شاهنامه [دوره 2، شماره 6، 1387، صفحه 133-161]
 • فردوسی بیتِ آغازین شاهنامه، سرسلسلة مثنوی‌های فارسی [دوره 5، شماره 15، 1390، صفحه 97-119]
 • فردوسی تحلیل داستان رستم و سهراب براساس نظریه‌های روایت‌شناسی [دوره 5، شماره 15، 1390، صفحه 141-168]
 • فردوسی غیبت آرش کمانگیر در شاهنامه [دوره 6، شماره 21، 1391، صفحه 141-169]
 • فردوسی بررسی تطبیقی و انتقادی گزارششاهنامه و متون مزدیسنی [دوره 8، شماره 27، 1393، صفحه 89-114]
 • فریدون اسطورة نبرد مهر و گاو نخستین و ارتباط آن با ابزار نمادین گرز گاوسر [دوره 6، شماره 21، 1391، صفحه 89-110]
 • فرزند کشی بررسی و تحلیل کهن‌الگوی ایمان ابراهیمی در نگاه مولوی و سورن کرکه‌گور [دوره 2، شماره 5، 1387، صفحه 161-182]
 • فرم مطالعات ادبی معاصر و مفهوم متدشناختی شکل [دوره 2، شماره 4، 1387، صفحه 9-19]
 • فرم کاربرد تصویری بلاغی سجاوندی در شعر معاصر فارسی [دوره 2، شماره 5، 1387، صفحه 31-59]
 • فرم طبقه‌بندی ساختاری گونه‌های شعر کوتاه معاصر [دوره 9، شماره 34، 1394، صفحه 9-31]
 • فرمالیسم تحلیلِ فرمالیستی پیرنگ در داستان های کوتاه معاصر فارسی [دوره 4، شماره 13، 1389، صفحه 61-83]
 • فرم بنیادین مبانی و رویکردهای واقع نمایی در مثنوی [دوره 4، شماره 11، 1389، صفحه 31-59]
 • فرّه رمزگشایی اسطوره شناختی از ناسوزندگی سیاوش بر بنیاد اسطوره های زردشتی [دوره 4، شماره 12، 1389، صفحه 53-68]
 • فرهنگ رهیافتِ میان‌فرهنگی به گیاه و درخت در اساطیر و ادبیات [دوره 7، شماره 23، 1392، صفحه 9-33]
 • فرهنگ سخن بررسی معانی حروف اضافۀ مکانیِ فرهنگ ‌سخن بر اساس معنی شناسی شناختی [دوره 4، شماره 14، 1389، صفحه 49-66]
 • فرهنگ‎شناسی مناسک تدفین و آیین‎های گورستانی در آثار داستانی صادق هدایت [دوره 6، شماره 22، 1391، صفحه 9-32]
 • فرود بررسی و تحلیل دو تراژدی سهراب و فرود بر پایۀ نظریۀ «میتوس تراژدی» فرای [دوره 7، شماره 26، 1392، صفحه 119-145]
 • فروزانفر نگاهی دیگر به نسخۀ قونیه وتصحیح فروزانفر از کلّیّات شمس [دوره 3، شماره 7 و 8، 1388، صفحه 207-230]
 • فیروزشاه نامه قصه‌های عامیانه و انواع ادبی (با تکیه بر فیروزشاه ‌نامۀ بیغمی) [دوره 7، شماره 24، 1392، صفحه 11-32]
 • فروغ فرخزاد مشخصه‌های ادبی شعر ‌گفتار [دوره 3، شماره 9، 1388، صفحه 29-50]
 • فضا فضای داستان شازده‌احتجاب از منظر نقد مضمونی [دوره 7، شماره 25، 1392، صفحه 9-31]
 • فطرت بخارایی جنبه‏های نمایشی مناظرۀ فطرت بخارایی [دوره 7، شماره 24، 1392، صفحه 57-82]
 • فعل فعل پیشوندی در تالشی [دوره 1، شماره 1، 1386، صفحه 107-126]
 • فعل حسی چندمعنایی نظام‌مند با رویکردی شناختی تحلیل چندمعنایی فعلِ حسیِ «شنیدن» در زبان فارسی [دوره 8، شماره 30، 1393، صفحه 29-59]
 • فعل متعدی ساخت ارگتیو در گویش تاتی خلخال [دوره 1، شماره 1، 1386، صفحه 89-105]
 • فعل مجهول فعل مجهول در زبان‌ها و گویش‌های ایرانی [دوره 5، شماره 16، 1390، صفحه 9-34]
 • فلسفة زبان نگاهی به زبان عارفان از چشم اندازهای معرفت شناسی و زبان شناسی [دوره 4، شماره 11، 1389، صفحه 143-166]
 • فلسفه نگاهی به سیر آرا و عقاید دربارة نظریة محاکات [دوره 3، شماره 10، 1388، صفحه 207-226]
 • فلسفه‌ستیزی نظم و کارکرد گفتمان فلسفه ستیزانۀ خاقانی [دوره 9، شماره 32، 1394، صفحه 9-29]
 • فمینیسم نقد فمینیستی رمان سگ و زمستان بلند [دوره 7، شماره 26، 1392، صفحه 73-94]
 • فیه مافیه نگاهی به تصحیح فیه ما فیه براساس نسخه قونیه [دوره 4، شماره 14، 1389، صفحه 131-155]
 • فهم دوری دَور هرمنوتیکی و نقش آن در مطالعات ادبی، فهم و نقد متون [دوره 2، شماره 3، 1387، صفحه 39-60]
 • فهم زمان زمان، هویت و روایت: چگونگی فهم زمان در روایت‌های تخیّلی غرب و ایران [دوره 6، شماره 19، 1391، صفحه 121-150]
 • فورزانفر دیوان کبیر قونیه و کلیّات شمس استاد فروزانفر [دوره 1، شماره 2، 1386، صفحه 95-115]
 • فولکلور گونه‌شناسی بومی‌سرودهای ایران [دوره 3، شماره 7 و 8، 1388، صفحه 143-170]

ق

 • قاآنی آشناترین شاعر ادب فارسی با شاهنامه [دوره 2، شماره 6، 1387، صفحه 133-161]
 • قاسم شکری فراداستان تاریخ‌نگارانه؛ مطالعۀ موردی: مارمولکی که ماه را بلعید [دوره 8، شماره 27، 1393، صفحه 163-186]
 • قالب خاستگاه استعاری افعال حسی چندمعنا در زبان فارسی از منظر معنی‌شناسی شناختی [دوره 2، شماره 6، 1387، صفحه 55-85]
 • قبح تعبیر بررسی معنی‌شناختی حسن تعبیرات مرتبط با مرگ در غزلیات حافظ [دوره 9، شماره 33، 1394، صفحه 81-103]
 • قصاید خاقانی نظم و کارکرد گفتمان فلسفه ستیزانۀ خاقانی [دوره 9، شماره 32، 1394، صفحه 9-29]
 • قیصر امین‌پور سه صدا، سه رنگ، سه سبک در شعر قیصر امین‌پور [دوره 2، شماره 5، 1387، صفحه 9-30]
 • قیصر امین‌پور روش پایان‌بندی در شعر قیصر امین‌پور [دوره 3، شماره 7 و 8، 1388، صفحه 101-123]
 • قصص قرآنی مؤلفه‌های زمان و مکان روایی در قصص قرآنی [دوره 3، شماره 7 و 8، 1388، صفحه 125-141]
 • قصه روایت و دامنة زمانی روایت در قصه‌های مثنوی [دوره 2، شماره 5، 1387، صفحه 129-160]
 • قصه روایت های مطایبه آمیز هزار و یک شب [دوره 3، شماره 10، 1388، صفحه 157-186]
 • قصه مبانی و رویکردهای واقع نمایی در مثنوی [دوره 4، شماره 11، 1389، صفحه 31-59]
 • قصه قصه‌های عامیانه و انواع ادبی (با تکیه بر فیروزشاه ‌نامۀ بیغمی) [دوره 7، شماره 24، 1392، صفحه 11-32]
 • قصه ساخت روایی قصه در مثنوی [دوره 7، شماره 25، 1392، صفحه 91-111]
 • قصه‌های عامیانۀ ایرانی روایت‌شناسی شناختی (کاربست نظریۀ آمیختگی مفهومی بر قصه‌های عامیانة ایرانی) [دوره 6، شماره 21، 1391، صفحه 9-32]
 • قصه‌های مثنوی قصه‌ها و حکایات مثنوی در خوانش شالوده‌شکنانة مولوی [دوره 5، شماره 17، 1390، صفحه 65-87]
 • قصۀ بلند عامیانه بازشناسی چهرة قهرمان اژدهاکش در سرگذشت ابومسلم خراسانی [دوره 7، شماره 24، 1392، صفحه 33-55]
 • ققنوس بررسی عملکرد روایت در اشعار نیما با تکیه‌بر نشانه‌شناسی ققنوس [دوره 5، شماره 15، 1390، صفحه 7-33]
 • قهرمان پاگشایی قهرمان در حماسه‌های اسطوره‌ای [دوره 5، شماره 16، 1390، صفحه 81-105]
 • قهرمان اسطورۀ تولد قهرمان [دوره 8، شماره 29، 1393، صفحه 97-116]
 • قهرمان نبرد قهرمان با اژدها در روایت‌های حماسی ایران [دوره 9، شماره 34، 1394، صفحه 99-128]

ک

 • کاربردشناسی بررسی همانندی‌های نظریات عبدالقاهر جرجانی در کاربردشناسیِ زبان و نقشگرایی هلیدی [دوره 8، شماره 28، 1393، صفحه 111-129]
 • کارکرد کارکردهای داستان درونه‌ای [دوره 8، شماره 29، 1393، صفحه 9-41]
 • کارکرد راوی بررسی کارکرد راوی و شیوة روایتگری در رمان هم نوایی شبانة ارکستر چوب ها [دوره 4، شماره 12، 1389، صفحه 31-52]
 • کارکرد سیاسی و اجتماعی کارکرد سیاسی و اجتماعی دیوانگان دانا بر‌پایۀ حکایات مثنوی‌های عطار [دوره 7، شماره 24، 1392، صفحه 83-104]
 • کارکردهای شعر کارکردهای شعر در نظر فیلسوفان مسلمان [دوره 6، شماره 19، 1391، صفحه 9-27]
 • کارن هورنای نقد و بررسی داستانی از جیمز تربر بر اساس دیدگاه روان شناختی کارن هورنای [دوره 3، شماره 10، 1388، صفحه 187-206]
 • کانون اطلاعی تحلیل نقشی ساخت‌های پرسشی در زبان فارسی [دوره 6، شماره 20، 1391، صفحه 89-109]
 • کانون تقابلی تحلیل نقشی ساخت‌های پرسشی در زبان فارسی [دوره 6، شماره 20، 1391، صفحه 89-109]
 • کانونی سازی روایت زمان در رمانِِ از شیطان آموخت و سوزاند [دوره 4، شماره 12، 1389، صفحه 7-30]
 • کانونی‌سازی تحلیل روایت اسطوره‌ای منظومۀ آرش کمانگیر [دوره 9، شماره 32، 1394، صفحه 127-149]
 • کانونی‌سازی گسسته توصیف و تحلیل کانونی‌سازی گسسته در زبان گیلکی (گویش اشکورات) [دوره 8، شماره 30، 1393، صفحه 99-81]
 • کتاب مقدس کتاب مقدس به منزله متن ادبی [دوره 1، شماره 1، 1386، صفحه 69-87]
 • کتب بلاغی تشبیه تمثیل و استعارۀ تمثیلیه در کتب بلاغی [دوره 9، شماره 34، 1394، صفحه 33-50]
 • کیخسرو بررسی و تحلیل آیین‌های باروری در شاهنامۀ فردوسی [دوره 8، شماره 27، 1393، صفحه 41-67]
 • کیخسرو بررسی تطبیقی دو شخصیت اسطوره‌ای تاریخی کیخسرو و ذوالقرنین [دوره 8، شماره 27، 1393، صفحه 69-88]
 • کرامات شیخ احمد جام و افسانة کرامات [دوره 4، شماره 13، 1389، صفحه 85-108]
 • کریستوا بررسی شخصیت‌های داستان «اناربانو و پسرهایش» از منظرِ «تن بیگانة» کریستوا [دوره 9، شماره 31، 1394، صفحه 117-135]
 • کرکه‌گور بررسی و تحلیل کهن‌الگوی ایمان ابراهیمی در نگاه مولوی و سورن کرکه‌گور [دوره 2، شماره 5، 1387، صفحه 161-182]
 • کژخوانی تأملی در برخی ترکیب های برهان قاطع [دوره 3، شماره 9، 1388، صفحه 173-196]
 • کسرۀ اضافه پیرامون کسرۀ اضافه و تکیه در تلفظ نام و نام خانوادگی [دوره 8، شماره 30، 1393، صفحه 68-80]
 • کشمکش نمادشناسی داستان مرد درویشی که کوزه‌ای آب برای خلیفه برد (از مثنوی مولانا) [دوره 3، شماره 9، 1388، صفحه 7-28]
 • کیقباد بررسی و تحلیل آیین‌های باروری در شاهنامۀ فردوسی [دوره 8، شماره 27، 1393، صفحه 41-67]
 • کلیات شمس دیوان کبیر قونیه و کلیّات شمس استاد فروزانفر [دوره 1، شماره 2، 1386، صفحه 95-115]
 • کلیّّات شمس نگاهی دیگر به نسخۀ قونیه وتصحیح فروزانفر از کلّیّات شمس [دوره 3، شماره 7 و 8، 1388، صفحه 207-230]
 • کلامات یارسان مقایسۀ اقوال ایزدی‌ها با کلامات یارسان در پرتو برخی سروده‌های ایرانی غربی [دوره 6، شماره 20، 1391، صفحه 53-74]
 • کلیدر اسطورۀ مرگ و باززایی در سووشون و کلیدر [دوره 8، شماره 27، 1393، صفحه 9-40]
 • کلیله و دمنه روایت شناسی داستان بوم و زاغ در کلیله و دمنه [دوره 4، شماره 14، 1389، صفحه 7-28]
 • کلیله و دمنه ساختار روایی کلیله و دمنه براساس گفتمان‌کاویِ تعاملِ رای و برهمن [دوره 5، شماره 18، 1390، صفحه 71-100]
 • کلمۀ درونی متناقض‌نمای «ناطقِ‌اَخرس» مولانا و تأثیر هرمنوتیکی آن بر کثرت آفرینندگی [دوره 9، شماره 32، 1394، صفحه 97-125]
 • کهن الگو تحلیل نمادینگی عناصر خاک و باد در اساطیر و شاهنامة فردوسی براساس نقد اسطوره [دوره 3، شماره 10، 1388، صفحه 57-82]
 • کهن الگو تحلیل سندبادنامه از دیدگاه روان شناسی یونگ [دوره 4، شماره 12، 1389، صفحه 103-118]
 • کهن‌الگو تحلیل عناصر نمادین و کهن‌الگویی در معراج‌نامه‌های نظامی [دوره 5، شماره 16، 1390، صفحه 123-145]
 • کهن‌الگو تحلیل کهن‌الگوییِ داستان جایی دیگر از گلی ترقی [دوره 5، شماره 16، 1390، صفحه 147-170]
 • کهن‌الگوی قهرمان تقدیرِ قهرمان شدن با تولدِ نمادین در اسطوره و افسانه [دوره 7، شماره 26، 1392، صفحه 95-117]
 • کهن‌نمونه تحلیل جایگاه زن و شاه به‌عنوان نمادهایی از کهننمونة «مرکز» [دوره 7، شماره 23، 1392، صفحه 149-174]
 • کوهمرّه سرخی آمیزش اسطوره و حماسه در روایتی دیگر از بانوگشسب‌نامه [دوره 5، شماره 18، 1390، صفحه 145-170]

گ

 • گیاه و درخت رهیافتِ میان‌فرهنگی به گیاه و درخت در اساطیر و ادبیات [دوره 7، شماره 23، 1392، صفحه 9-33]
 • گاو اسطورة نبرد مهر و گاو نخستین و ارتباط آن با ابزار نمادین گرز گاوسر [دوره 6، شماره 21، 1391، صفحه 89-110]
 • گذشتۀ استمراری پیشوند فعلی /bv/ در گذشتۀ سادۀ گیلکی از تکوین تا تصریف [دوره 6، شماره 20، 1391، صفحه 111-134]
 • گذشتۀ ساده پیشوند فعلی /bv/ در گذشتۀ سادۀ گیلکی از تکوین تا تصریف [دوره 6، شماره 20، 1391، صفحه 111-134]
 • گرز گاوسر اسطورة نبرد مهر و گاو نخستین و ارتباط آن با ابزار نمادین گرز گاوسر [دوره 6، شماره 21، 1391، صفحه 89-110]
 • گرشاسپ رستم، شخصیتی اسطوره‌ای یا حماسی؟ [دوره 9، شماره 33، 1394، صفحه 127-161]
 • گرماس تحلیل ساختاری داستان پادشاه سیاه‌پوش از منظر بارت و گرماس [دوره 2، شماره 5، 1387، صفحه 183-200]
 • گرماس روایت شناسی داستان بوم و زاغ در کلیله و دمنه [دوره 4، شماره 14، 1389، صفحه 7-28]
 • گروه اسمی بررسی ارجاع مشارکین در هفت‌خوان رستم [دوره 7، شماره 26، 1392، صفحه 147-176]
 • گروه اسمی دو نوع وابستۀ اضافه‌ای در زبان فارسی: مضاف‌الیه اسمی و مضاف‌الیه وصفی [دوره 9، شماره 32، 1394، صفحه 151-172]
 • گزاره‌های افلاطونی شالوده‌شکنی و عرفان: امکان یا امتناع (با تکیه بر اندیشۀ دریدا و مولانا) [دوره 8، شماره 29، 1393، صفحه 43-72]
 • گزیده نویسی بررسی و تحلیل مقدمه ها در شرح نویسی بر متون ادبی [دوره 4، شماره 11، 1389، صفحه 87-119]
 • گشتاسب بررسی نقش پادافره پیمان‌شکنی در ماجرای مرگ اسفندیار [دوره 6، شماره 19، 1391، صفحه 105-120]
 • گفتمان رابطة نشانه‌شناسی با پدیدارشناسی با نمونه‌ای تحلیلی از گفتمان ادبی هنری [دوره 2، شماره 3، 1387]
 • گفتمان تحلیل نشانه معناشناختی شعرِ «باران» [دوره 7، شماره 25، 1392، صفحه 59-89]
 • گفتمان ادبی تحلیل گفتمانی دشواریهای ترجمه ادبی [دوره 1، شماره 1، 1386، صفحه 29-47]
 • گفتمان روایی بازنگری روایات تاریخی یزگرد اول و بهرام پنجم با تأکید بر تحلیل ‌انتقادی گفتمان [دوره 9، شماره 31، 1394، صفحه 9-38]
 • گفتمان فقهی کارکرد گفتمان فقهی در مثنوی مولوی [دوره 2، شماره 4، 1387، صفحه 65-88]
 • گفتمان‌کاوی ساختار روایی کلیله و دمنه براساس گفتمان‌کاویِ تعاملِ رای و برهمن [دوره 5، شماره 18، 1390، صفحه 71-100]
 • گفتمان لیبرالیستی بررسی و تحلیل انسان آرمانی در رمان سمفونی مردگان [دوره 7، شماره 23، 1392، صفحه 123-148]
 • گلی ترقی تحلیل کهن‌الگوییِ داستان جایی دیگر از گلی ترقی [دوره 5، شماره 16، 1390، صفحه 147-170]
 • گلی ترقی بررسی شخصیت‌های داستان «اناربانو و پسرهایش» از منظرِ «تن بیگانة» کریستوا [دوره 9، شماره 31، 1394، صفحه 117-135]
 • گلشیری بررسی تکنیک‌های روایی در رمان شازده احتجاب هوشنگ گلشیری [دوره 3، شماره 7 و 8، 1388، صفحه 7-25]
 • گلشیری تأثیر گفتمان غرب‌زدگی بر ادبیات داستانی دهه‌های چهل و پنجاه شمسی در ایران [دوره 8، شماره 29، 1393، صفحه 139-160]
 • گیلکی بررسی ریشه و مادة افعال در گویشهای تاتی، تالشی و گیلکی [دوره 2، شماره 6، 1387، صفحه 111-132]
 • گیلکی پیشوند فعلی /bv/ در گذشتۀ سادۀ گیلکی از تکوین تا تصریف [دوره 6، شماره 20، 1391، صفحه 111-134]
 • گیلکی اشکورات توصیف و تحلیل کانونی‌سازی گسسته در زبان گیلکی (گویش اشکورات) [دوره 8، شماره 30، 1393، صفحه 99-81]
 • گوسان مهربانان، انتقال‌دهندگان سنت و فرهنگ ملی ایرانی به دورة اسلامی [دوره 8، شماره 28، 1393، صفحه 29-54]
 • گویش زبان، گونه، گویش و لهجه: کاربردهای بومی و جهانی [دوره 2، شماره 5، 1387، صفحه 91-128]
 • گویش کهنوجی بررسی وندها در گویش کهنوجی [دوره 6، شماره 22، 1391، صفحه 173-195]
 • گویش گیلکی ریشه‌شناسی چند واژه از گویش گیلکی [دوره 8، شماره 30، 1393، صفحه 117-131]
 • گویش گیلکی به سوی طراحی اطلس زبانی گویش گیلکی [دوره 5، شماره 17، 1390، صفحه 165-183]
 • گویش‌های ایرانی بررسی ریشه‌شناختی چند واژۀ تالشی [دوره 8، شماره 30، 1393، صفحه 133-150]
 • گویش‌های ایرانی فعل مجهول در زبان‌ها و گویش‌های ایرانی [دوره 5، شماره 16، 1390، صفحه 9-34]
 • گویش‌های ایرانیل بررسی ریشه‌شناختی چند واژۀ تالشی [دوره 8، شماره 30، 1393، صفحه 133-150]
 • گویش‌های جنوب غربی ریشه‌شناسی چند واژه از لری بویراحمدی [دوره 6، شماره 20، 1391، صفحه 75-88]
 • گویش‌های جنوب غربی بررسی وندها در گویش کهنوجی [دوره 6، شماره 22، 1391، صفحه 173-195]
 • گویش‌های محلی تصحیح و تبیین برخی دشواری‌های متون کهن براساس گویش لری [دوره 6، شماره 20، 1391، صفحه 33-52]
 • گونه زبان، گونه، گویش و لهجه: کاربردهای بومی و جهانی [دوره 2، شماره 5، 1387، صفحه 91-128]
 • گونه‌های ادبی درآمدی بر نظریة گونه‌های ادبی [دوره 6، شماره 19، 1391، صفحه 29-56]
 • گونه‌های سخن درآمدی بر نظریة گونه‌های ادبی [دوره 6، شماره 19، 1391، صفحه 29-56]
 • گونۀ ادبی (ژانر) طبقه‌بندی ساختاری گونه‌های شعر کوتاه معاصر [دوره 9، شماره 34، 1394، صفحه 9-31]
 • گونۀ دروی بررسی ساخت سببی در زبان تاتی [دوره 7، شماره 25، 1392، صفحه 135-160]

ل

 • لانگ ماهیت چندساحتی زبان در اندیشۀ ناصرخسرو و سوسور [دوره 9، شماره 31، 1394، صفحه 153-173]
 • لایه بندی افعال معین و نمایش نمود در زبان فارسی [دوره 4، شماره 14، 1389، صفحه 93-110]
 • لذت مکتب‌های ادبی از نگاه واقعیت و لذت با نمونه‌هایی از آثار هدایت [دوره 8، شماره 28، 1393، صفحه 9-27]
 • لری بویراحمدی ریشه‌شناسی چند واژه از لری بویراحمدی [دوره 6، شماره 20، 1391، صفحه 75-88]
 • لکان خوانشی «لکانی» از شازده‌احتجاب گلشیری [دوره 6، شماره 21، 1391، صفحه 111-139]
 • لیندا هاچن فراداستان تاریخ‌نگارانه؛ مطالعۀ موردی: مارمولکی که ماه را بلعید [دوره 8، شماره 27، 1393، صفحه 163-186]
 • لهجه زبان، گونه، گویش و لهجه: کاربردهای بومی و جهانی [دوره 2، شماره 5، 1387، صفحه 91-128]
 • لوسین گلدمن سیر نظریّه‌های نقد جامعه‌شناختی ادبیّات [دوره 2، شماره 4، 1387، صفحه 43-64]

م

 • مادة ماضی بررسی ریشه و مادة افعال در گویشهای تاتی، تالشی و گیلکی [دوره 2، شماره 6، 1387، صفحه 111-132]
 • مادة مجهول فعل مجهول در زبان‌ها و گویش‌های ایرانی [دوره 5، شماره 16، 1390، صفحه 9-34]
 • مادة مضارع بررسی ریشه و مادة افعال در گویشهای تاتی، تالشی و گیلکی [دوره 2، شماره 6، 1387، صفحه 111-132]
 • مادیّت‌گفتمان زبان‌شناسی و تحلیل گفتمان [دوره 2، شماره 4، 1387، صفحه 117-140]
 • مارک جانسون نظریة استعارة مفهومی از دیدگاه لیکاف و جانسون [دوره 4، شماره 12، 1389، صفحه 119-140]
 • میان‌فرهنگی رهیافتِ میان‌فرهنگی به گیاه و درخت در اساطیر و ادبیات [دوره 7، شماره 23، 1392، صفحه 9-33]
 • ماهیت تحلیل مفهوم ازخودبیگانگی در رمان‌های نوجوان [دوره 8، شماره 29، 1393، صفحه 117-137]
 • ماهیت زبان ماهیت چندساحتی زبان در اندیشۀ ناصرخسرو و سوسور [دوره 9، شماره 31، 1394، صفحه 153-173]
 • مبانی روش شناختی نگاهی انتقادی به مبانی نظری و روشهای بلاغت سنّتی [دوره 2، شماره 3، 1387، صفحه 9-38]
 • مبانی نظری نگاهی انتقادی به مبانی نظری و روشهای بلاغت سنّتی [دوره 2، شماره 3، 1387، صفحه 9-38]
 • میتوس تراژدی بررسی و تحلیل دو تراژدی سهراب و فرود بر پایۀ نظریۀ «میتوس تراژدی» فرای [دوره 7، شماره 26، 1392، صفحه 119-145]
 • متون پهلوی بررسی تطبیقی و انتقادی گزارششاهنامه و متون مزدیسنی [دوره 8، شماره 27، 1393، صفحه 89-114]
 • متون کهن تصحیح و تبیین برخی دشواری‌های متون کهن براساس گویش لری [دوره 6، شماره 20، 1391، صفحه 33-52]
 • مثنوی کارکرد گفتمان فقهی در مثنوی مولوی [دوره 2، شماره 4، 1387، صفحه 65-88]
 • مثنوی بررسی مقایسه‌ای عنصر نور در مثنوی با مهم‌ترین آثار عرفانی ادب فارسی [دوره 3، شماره 7 و 8، 1388، صفحه 79-99]
 • مثنوی غیب اندیشی مولوی در مثنوی معنوی [دوره 3، شماره 9، 1388، صفحه 107-127]
 • مثنوی مبانی و رویکردهای واقع نمایی در مثنوی [دوره 4، شماره 11، 1389، صفحه 31-59]
 • مثنوی تحلیل روایت‌شناختی بر دوازده روایت از «سلیمان و مرد گریزان از عزرائیل» [دوره 5، شماره 18، 1390، صفحه 41-69]
 • مثنوی ساخت روایی قصه در مثنوی [دوره 7، شماره 25، 1392، صفحه 91-111]
 • مثنوی‌های فارسی بیتِ آغازین شاهنامه، سرسلسلة مثنوی‌های فارسی [دوره 5، شماره 15، 1390، صفحه 97-119]
 • مجاز طبقه‌بندی معنایی اصطلاحات فارسی از دیدگاه زبان‌شناسی شناختی [دوره 6، شماره 20، 1391، صفحه 11-32]
 • مجهول تناوب‌های «آغازی/ سببی» و «معلوم/ مجهول» در فارسی [دوره 8، شماره 30، 1393، صفحه 9-28]
 • محاکات نگاهی به سیر آرا و عقاید دربارة نظریة محاکات [دوره 3، شماره 10، 1388، صفحه 207-226]
 • محبت الهی رابطۀ خدا و انسان در ادبیات خداشناسی و عرفانی با تأکید بر آثار مولوی [دوره 6، شماره 22، 1391، صفحه 97-124]
 • محمد غزالی سبک‌شناسی لایه‌ای: توصیف و تبیین بافتمند سبک نامة شمارة 1 غزالی در دو لایة واژگان و بلاغت [دوره 8، شماره 27، 1393، صفحه 115-136]
 • محمود دولت آبادی تحلیل تطیبقی جای خالی سلوچ دولت آبادی با رمان مادر اثر پرل باک [دوره 4، شماره 14، 1389، صفحه 67-91]
 • محمود دولت‌آبادی فرو‏پاشی بیناذهنیّت در سلوک محمود دولت‌آبادی [دوره 9، شماره 34، 1394، صفحه 51-74]
 • محور عمودی ساخت شبکه‌ای غزل کلاسیک فارسی (مطالعة موردی: غزل سنائی) [دوره 9، شماره 31، 1394، صفحه 91-115]
 • محورهای خوانش قصه‌ها و حکایات مثنوی در خوانش شالوده‌شکنانة مولوی [دوره 5، شماره 17، 1390، صفحه 65-87]
 • مخاطب مخاطب از نگاه بیدل دهلوی [دوره 8، شماره 29، 1393، صفحه 73-95]
 • مدرنیسم دلایل گرایش رمان‌نویسان پسامدرنیته به احیای اساطیر [دوره 6، شماره 21، 1391، صفحه 31-61]
 • مدرنیسم ناپرهیزی‌های اخوان ثالث «دربارۀ اخوان ثالثِ داستان‌نویس و واکاوی داستان‌های وی» [دوره 9، شماره 34، 1394، صفحه 207-232]
 • مراحل وحی کتاب مقدس به منزله متن ادبی [دوره 1، شماره 1، 1386، صفحه 69-87]
 • مرادی کرمانی تحلیل روان‌شناختی شخصیت‌های داستانیِ هوشنگ مرادی براساس نظریه اریکسون [دوره 5، شماره 15، 1390، صفحه 121-140]
 • مردم‌شناسی جنبه‌های مردم‌‌شناختی داستان اسکندرنامۀ نقالی [دوره 7، شماره 23، 1392، صفحه 35-65]
 • مرکز تحلیل جایگاه زن و شاه به‌عنوان نمادهایی از کهننمونة «مرکز» [دوره 7، شماره 23، 1392، صفحه 149-174]
 • مرکززدایی سوژه نشانه‌شناسی مرکززدایی و انزوای سوژه در داستان سگ ولگرد [دوره 5، شماره 15، 1390، صفحه 83-96]
 • مرگ بررسی معنی‌شناختی حسن تعبیرات مرتبط با مرگ در غزلیات حافظ [دوره 9، شماره 33، 1394، صفحه 81-103]
 • مرگ‎اندیشی مناسک تدفین و آیین‎های گورستانی در آثار داستانی صادق هدایت [دوره 6، شماره 22، 1391، صفحه 9-32]
 • مزداپرستی بررسی تطبیقی و انتقادی گزارششاهنامه و متون مزدیسنی [دوره 8، شماره 27، 1393، صفحه 89-114]
 • مصیبت‌نامه نمود نحوی روایت در مصیبت‌نامۀ عطار نیشابوری [دوره 9، شماره 31، 1394، صفحه 137-157]
 • مضاف‌الیه دو نوع وابستۀ اضافه‌ای در زبان فارسی: مضاف‌الیه اسمی و مضاف‌الیه وصفی [دوره 9، شماره 32، 1394، صفحه 151-172]
 • مضاف‌الیه اسمی دو نوع وابستۀ اضافه‌ای در زبان فارسی: مضاف‌الیه اسمی و مضاف‌الیه وصفی [دوره 9، شماره 32، 1394، صفحه 151-172]
 • مضاف‌الیه وصفی دو نوع وابستۀ اضافه‌ای در زبان فارسی: مضاف‌الیه اسمی و مضاف‌الیه وصفی [دوره 9، شماره 32، 1394، صفحه 151-172]
 • مطابقه ارتقاء گره راست در زبان فارسی [دوره 7، شماره 24، 1392، صفحه 149-170]
 • مطایبه روایت های مطایبه آمیز هزار و یک شب [دوره 3، شماره 10، 1388، صفحه 157-186]
 • مطالعات ادبی دَور هرمنوتیکی و نقش آن در مطالعات ادبی، فهم و نقد متون [دوره 2، شماره 3، 1387، صفحه 39-60]
 • معادل‌های عربی بررسی اصطلاحات بینامتنی در زبان فارسی و عربی با تکیه‌بر نظریة ژرار ژنت [دوره 6، شماره 21، 1391، صفحه 171-189]
 • معادل‌های فارسی بررسی اصطلاحات بینامتنی در زبان فارسی و عربی با تکیه‌بر نظریة ژرار ژنت [دوره 6، شماره 21، 1391، صفحه 171-189]
 • معراج‌نامه تحلیل عناصر نمادین و کهن‌الگویی در معراج‌نامه‌های نظامی [دوره 5، شماره 16، 1390، صفحه 123-145]
 • معرفت مفهوم «فراست» در گفتمانِ عرفی و عرفانی [دوره 4، شماره 13، 1389، صفحه 7-28]
 • معرفت شناسی مبانی معرفت شناسی زبان شناختی و تبیین علم تفسیر [دوره 3، شماره 9، 1388، صفحه 51-67]
 • معرفت‌شناسی مطالعات ادبی معاصر و مفهوم متدشناختی شکل [دوره 2، شماره 4، 1387، صفحه 9-19]
 • معلوم تناوب‌های «آغازی/ سببی» و «معلوم/ مجهول» در فارسی [دوره 8، شماره 30، 1393، صفحه 9-28]
 • معنا بررسی صوری و معنایی نشانه‌های بازخوردی در زبان فارسی [دوره 5، شماره 16، 1390، صفحه 107-122]
 • معنا کارکردهای داستان درونه‌ای [دوره 8، شماره 29، 1393، صفحه 9-41]
 • معنای دائره المعارفی بررسی معانی حروف اضافۀ مکانیِ فرهنگ ‌سخن بر اساس معنی شناسی شناختی [دوره 4، شماره 14، 1389، صفحه 49-66]
 • معناشناسی تحلیل نشانه معناشناختی شعرِ «باران» [دوره 7، شماره 25، 1392، صفحه 59-89]
 • معناشناسی شناختی روایت‌شناسی شناختی (کاربست نظریۀ آمیختگی مفهومی بر قصه‌های عامیانة ایرانی) [دوره 6، شماره 21، 1391، صفحه 9-32]
 • معنای فرهنگ وار بررسی معانی حروف اضافۀ مکانیِ فرهنگ ‌سخن بر اساس معنی شناسی شناختی [دوره 4، شماره 14، 1389، صفحه 49-66]
 • معین شدگی افعال معین و نمایش نمود در زبان فارسی [دوره 4، شماره 14، 1389، صفحه 93-110]
 • معین‌شدگی نمود دستوری و تصویرگونگی در زبان فارسی [دوره 8، شماره 28، 1393، صفحه 131-153]
 • معنی شناسی شناختی بررسی معانی حروف اضافۀ مکانیِ فرهنگ ‌سخن بر اساس معنی شناسی شناختی [دوره 4، شماره 14، 1389، صفحه 49-66]
 • معنی‌شناسی شناختی چندمعنایی نظام‌مند با رویکردی شناختی تحلیل چندمعنایی فعلِ حسیِ «شنیدن» در زبان فارسی [دوره 8، شماره 30، 1393، صفحه 29-59]
 • معنی‌شناسی شناختی نگاهی تازه به چگونگی درک استعاره در زبان فارسی [دوره 6، شماره 19، 1391، صفحه 151-167]
 • مقایسۀ تحلیلی شاهنامه و دیدگاه سه تن از شارحان [دوره 5، شماره 18، 1390، صفحه 171-192]
 • مقامات ژنده پیل شیخ احمد جام و افسانة کرامات [دوره 4، شماره 13، 1389، صفحه 85-108]
 • مقبل ایهام‌های نویافته در شعر حافظ [دوره 8، شماره 28، 1393، صفحه 77-110]
 • مقدمه نویسی بررسی و تحلیل مقدمه ها در شرح نویسی بر متون ادبی [دوره 4، شماره 11، 1389، صفحه 87-119]
 • مکتب‌های ادبی مکتب‌های ادبی از نگاه واقعیت و لذت با نمونه‌هایی از آثار هدایت [دوره 8، شماره 28، 1393، صفحه 9-27]
 • میل «اقلیت شدن» در بوف کور [دوره 9، شماره 33، 1394، صفحه 61-80]
 • میل محاکاتی نظریۀ میل محاکاتی رنه ژرار و تبیین آن در چند داستان شاهنامه [دوره 5، شماره 17، 1390، صفحه 9-31]
 • ممنوعیت راوی بوف کور، رانۀ مرگ و شکاف در نظم نمادین [دوره 9، شماره 33، 1394، صفحه 9-36]
 • منطق‌الطیر مولوی و منطق‌الطیر خاقانی [دوره 7، شماره 25، 1392، صفحه 113-134]
 • منطق متن ادبی تحلیل گفتمانی دشواریهای ترجمه ادبی [دوره 1، شماره 1، 1386، صفحه 29-47]
 • مهربان مهربانان، انتقال‌دهندگان سنت و فرهنگ ملی ایرانی به دورة اسلامی [دوره 8، شماره 28، 1393، صفحه 29-54]
 • مهردروج بررسی نقش پادافره پیمان‌شکنی در ماجرای مرگ اسفندیار [دوره 6، شماره 19، 1391، صفحه 105-120]
 • مهر (میترا) اسطورة نبرد مهر و گاو نخستین و ارتباط آن با ابزار نمادین گرز گاوسر [دوره 6، شماره 21، 1391، صفحه 89-110]
 • موازنه وزن در سجع [دوره 4، شماره 11، 1389، صفحه 167-177]
 • موج ناب بررسی شعر هوشنگ چالنگی و تأثیر آن بر جریان‌های شعری دهه‌های 50 تا 70 [دوره 3، شماره 7 و 8، 1388، صفحه 189-206]
 • موج نو بررسی شعر هوشنگ چالنگی و تأثیر آن بر جریان‌های شعری دهه‌های 50 تا 70 [دوره 3، شماره 7 و 8، 1388، صفحه 189-206]
 • موسیقی موسیقایی بودن ساختار در کلیدر [دوره 5، شماره 16، 1390، صفحه 35-58]
 • موسیقی بیرونی گونه‌ای وزن در شعر سپید شاملو [دوره 7، شماره 23، 1392، صفحه 175-193]
 • موقعیت هنری بوردیو و جامعه‌شناسی ادبیات [دوره 1، شماره 2، 1386، صفحه 77-94]
 • مولانا دیوان کبیر قونیه و کلیّات شمس استاد فروزانفر [دوره 1، شماره 2، 1386، صفحه 95-115]
 • مولانا نمادشناسی داستان مرد درویشی که کوزه‌ای آب برای خلیفه برد (از مثنوی مولانا) [دوره 3، شماره 9، 1388، صفحه 7-28]
 • مولانا شالوده‌شکنی و عرفان: امکان یا امتناع (با تکیه بر اندیشۀ دریدا و مولانا) [دوره 8، شماره 29، 1393، صفحه 43-72]
 • مولانا متناقض‌نمای «ناطقِ‌اَخرس» مولانا و تأثیر هرمنوتیکی آن بر کثرت آفرینندگی [دوره 9، شماره 32، 1394، صفحه 97-125]
 • مولوی کارکرد گفتمان فقهی در مثنوی مولوی [دوره 2، شماره 4، 1387، صفحه 65-88]
 • مولوی روایت و دامنة زمانی روایت در قصه‌های مثنوی [دوره 2، شماره 5، 1387، صفحه 129-160]
 • مولوی بررسی و تحلیل کهن‌الگوی ایمان ابراهیمی در نگاه مولوی و سورن کرکه‌گور [دوره 2، شماره 5، 1387، صفحه 161-182]
 • مولوی نگاهی دیگر به نسخۀ قونیه وتصحیح فروزانفر از کلّیّات شمس [دوره 3، شماره 7 و 8، 1388، صفحه 207-230]
 • مولوی غیب اندیشی مولوی در مثنوی معنوی [دوره 3، شماره 9، 1388، صفحه 107-127]
 • مولوی نگاهی به زبان عارفان از چشم اندازهای معرفت شناسی و زبان شناسی [دوره 4، شماره 11، 1389، صفحه 143-166]
 • مولوی مفهوم «فراست» در گفتمانِ عرفی و عرفانی [دوره 4، شماره 13، 1389، صفحه 7-28]
 • مولوی نگاهی به تصحیح فیه ما فیه براساس نسخه قونیه [دوره 4، شماره 14، 1389، صفحه 131-155]
 • مولوی قصه‌ها و حکایات مثنوی در خوانش شالوده‌شکنانة مولوی [دوره 5، شماره 17، 1390، صفحه 65-87]
 • مولوی مولوی و منطق‌الطیر خاقانی [دوره 7، شماره 25، 1392، صفحه 113-134]

ن

 • ن نامه ها [دوره 6، شماره 21، 1391، صفحه 191-192]
 • ناتورالیسم آنیمیسم و پیوند آن با ناتورالیسم در آثار صادق چوبک [دوره 9، شماره 33، 1394، صفحه 105-126]
 • ناخودآگاه نمادشناسی داستان مرد درویشی که کوزه‌ای آب برای خلیفه برد (از مثنوی مولانا) [دوره 3، شماره 9، 1388، صفحه 7-28]
 • ناخودآگاه نقدی روان‌کاوانه بر شعر «هملت» شاملو [دوره 3، شماره 9، 1388، صفحه 69-87]
 • ناخودآگاه تحلیل نمادینگی عناصر خاک و باد در اساطیر و شاهنامة فردوسی براساس نقد اسطوره [دوره 3، شماره 10، 1388، صفحه 57-82]
 • ناخودآگاه تحلیل سندبادنامه از دیدگاه روان شناسی یونگ [دوره 4، شماره 12، 1389، صفحه 103-118]
 • ناخودآگاه جمعی تقدیرِ قهرمان شدن با تولدِ نمادین در اسطوره و افسانه [دوره 7، شماره 26، 1392، صفحه 95-117]
 • ناخودآگاه همگانی مکتب‌های ادبی از نگاه واقعیت و لذت با نمونه‌هایی از آثار هدایت [دوره 8، شماره 28، 1393، صفحه 9-27]
 • نادر ابراهیمی نقد روایت‌‌شناختی سه داستان کوتاه نادر ابراهیمی [دوره 2، شماره 6، 1387، صفحه 163-178]
 • ناسازه‌ها ارتقاء گره راست در زبان فارسی [دوره 7، شماره 24، 1392، صفحه 149-170]
 • ناصرخسرو ماهیت چندساحتی زبان در اندیشۀ ناصرخسرو و سوسور [دوره 9، شماره 31، 1394، صفحه 153-173]
 • ناصر خسرو ناصرخسرو و پساقصیده (تحلیل شاخصه‌های پسامحوری در قصاید ناصرخسرو) [دوره 9، شماره 34، 1394، صفحه 75-97]
 • ناطق اَخرس متناقض‌نمای «ناطقِ‌اَخرس» مولانا و تأثیر هرمنوتیکی آن بر کثرت آفرینندگی [دوره 9، شماره 32، 1394، صفحه 97-125]
 • ناگذرا بررسی ساخت سببی در زبان تاتی [دوره 7، شماره 25، 1392، صفحه 135-160]
 • نام‌آوا صدامعنایی در شعر گفتاری معاصر [دوره 8، شماره 27، 1393، صفحه 137-161]
 • نام پدر خوانشی «لکانی» از شازده‌احتجاب گلشیری [دوره 6، شماره 21، 1391، صفحه 111-139]
 • نام خانوادگی پیرامون کسرۀ اضافه و تکیه در تلفظ نام و نام خانوادگی [دوره 8، شماره 30، 1393، صفحه 68-80]
 • نام کوچک پیرامون کسرۀ اضافه و تکیه در تلفظ نام و نام خانوادگی [دوره 8، شماره 30، 1393، صفحه 68-80]
 • نام های دوبیتی کاربرد و ویژگی های دوبیتی در انواع ادبیات منظوم عامه [دوره 9، شماره 32، 1394، صفحه 63-95]
 • نیّت متن جایگاه متن، مؤلف و خواننده از دیدگاه اُمبرتو اِکو [دوره 5، شماره 18، 1390، صفحه 125-143]
 • نیّت مؤلف جایگاه متن، مؤلف و خواننده از دیدگاه اُمبرتو اِکو [دوره 5، شماره 18، 1390، صفحه 125-143]
 • نثر نگاهی انتقادی به طبقه‌بندی سبکهای نثر فارسی [دوره 2، شماره 3، 1387، صفحه 127-142]
 • نثر دورة قاجار سبکِ زبانِ زنانه در خاطرات تاج‌السلطنه [دوره 9، شماره 31، 1394، صفحه 65-90]
 • نجوم تحلیل عناصر نمادین و کهن‌الگویی در معراج‌نامه‌های نظامی [دوره 5، شماره 16، 1390، صفحه 123-145]
 • نرترپ فرای بررسی و تحلیل دو تراژدی سهراب و فرود بر پایۀ نظریۀ «میتوس تراژدی» فرای [دوره 7، شماره 26، 1392، صفحه 119-145]
 • نسخة خطی نقد تصحیح شیرین و خسرو امیرخسرو دهلوی [دوره 9، شماره 33، 1394، صفحه 163-185]
 • نسخة‌‌ قونیه نگاهی دیگر به نسخۀ قونیه وتصحیح فروزانفر از کلّیّات شمس [دوره 3، شماره 7 و 8، 1388، صفحه 207-230]
 • نسخه شناسی نگاهی به تصحیح فیه ما فیه براساس نسخه قونیه [دوره 4، شماره 14، 1389، صفحه 131-155]
 • نسخه قونیه نگاهی به تصحیح فیه ما فیه براساس نسخه قونیه [دوره 4، شماره 14، 1389، صفحه 131-155]
 • نشانه تحلیل نشانه معناشناختی شعرِ «باران» [دوره 7، شماره 25، 1392، صفحه 59-89]
 • نشانه‌ بررسی عملکرد روایت در اشعار نیما با تکیه‌بر نشانه‌شناسی ققنوس [دوره 5، شماره 15، 1390، صفحه 7-33]
 • نشانه شناسی بررسی توصیفی، تحلیلی و انتقادی رمانهای عامه پسند ایرانی [دوره 3، شماره 10، 1388، صفحه 109-136]
 • نشانه شناسی نگاهی به زبان عارفان از چشم اندازهای معرفت شناسی و زبان شناسی [دوره 4، شماره 11، 1389، صفحه 143-166]
 • نشانه‌شناسی رابطة نشانه‌شناسی با پدیدارشناسی با نمونه‌ای تحلیلی از گفتمان ادبی هنری [دوره 2، شماره 3، 1387]
 • نشانه‌شناسی کاربرد تصویری بلاغی سجاوندی در شعر معاصر فارسی [دوره 2، شماره 5، 1387، صفحه 31-59]
 • نشانه‌شناسی نشانه‌شناسی مرکززدایی و انزوای سوژه در داستان سگ ولگرد [دوره 5، شماره 15، 1390، صفحه 83-96]
 • نشانه‌های بازخوردی بررسی صوری و معنایی نشانه‌های بازخوردی در زبان فارسی [دوره 5، شماره 16، 1390، صفحه 107-122]
 • نطق ماهیت چندساحتی زبان در اندیشۀ ناصرخسرو و سوسور [دوره 9، شماره 31، 1394، صفحه 153-173]
 • نظامی بررسی رنگ در حکایتهای هفت‌پیکر نظامی [دوره 1، شماره 2، 1386، صفحه 167-189]
 • نظامی تحلیل ساختاری داستان پادشاه سیاه‌پوش از منظر بارت و گرماس [دوره 2، شماره 5، 1387، صفحه 183-200]
 • نظامی تأملی در برخی ترکیب های برهان قاطع [دوره 3، شماره 9، 1388، صفحه 173-196]
 • نظام چندگانة ادبیات هویّت و بازتاب آن در رُمان [دوره 2، شماره 5، 1387، صفحه 61-90]
 • نظامی گنجوی بررسی شیوه سعید نفیسی در نقد دیوان نظامی گنجوی [دوره 2، شماره 3، 1387]
 • نظربازی سطوح تعلیق و تثبیت معنای نظربازی در نگاه عارفانۀ غزل سعدی [دوره 7، شماره 26، 1392، صفحه 9-24]
 • نظریة زبان والتر بنیامین: اصالت زبان و نقش آن در نقد و نظریۀ ادبی هنری [دوره 6، شماره 21، 1391، صفحه 63-87]
 • نظریة ژنت بررسی اصطلاحات بینامتنی در زبان فارسی و عربی با تکیه‌بر نظریة ژرار ژنت [دوره 6، شماره 21، 1391، صفحه 171-189]
 • نظریة فضاهای ذهنی بررسی وجه فعل در زبان فارسی برپایة نظریة فضاهای ذهنی [دوره 6، شماره 20، 1391، صفحه 135-154]
 • نظریه ادبی سیر نظریّه‌های ادبیِ معطوف به خواننده در قرن بیستم [دوره 2، شماره 3، 1387، صفحه 143-176]
 • نظریه نظم بررسی همانندی‌های نظریات عبدالقاهر جرجانی در کاربردشناسیِ زبان و نقشگرایی هلیدی [دوره 8، شماره 28، 1393، صفحه 111-129]
 • نظریۀ انواع ادبی قصه‌های عامیانه و انواع ادبی (با تکیه بر فیروزشاه ‌نامۀ بیغمی) [دوره 7، شماره 24، 1392، صفحه 11-32]
 • نظریۀ «تن بیگانه» بررسی شخصیت‌های داستان «اناربانو و پسرهایش» از منظرِ «تن بیگانة» کریستوا [دوره 9، شماره 31، 1394، صفحه 117-135]
 • نظریۀ شعر کارکردهای شعر در نظر فیلسوفان مسلمان [دوره 6، شماره 19، 1391، صفحه 9-27]
 • نظریۀ کلاسیک کارکردهای شعر در نظر فیلسوفان مسلمان [دوره 6، شماره 19، 1391، صفحه 9-27]
 • نظریۀ نشانه‏شناسی تحلیل نشانه‏شناختیِ داستان کوتاهِ داش‏آکل [دوره 6، شماره 22، 1391، صفحه 125-154]
 • نظریۀ وزنی بررسی وزن اشعار عامیانۀ فارسی براساس نظریۀ وزنی [دوره 5، شماره 16، 1390، صفحه 59-79]
 • نظم مؤلفه‌های زمان و مکان روایی در قصص قرآنی [دوره 3، شماره 7 و 8، 1388، صفحه 125-141]
 • نظم گفتمانی نظم و کارکرد گفتمان فلسفه ستیزانۀ خاقانی [دوره 9، شماره 32، 1394، صفحه 9-29]
 • نظم نمادین راوی بوف کور، رانۀ مرگ و شکاف در نظم نمادین [دوره 9، شماره 33، 1394، صفحه 9-36]
 • نفی آیا هر جملۀ مثبت فارسی یک نظیر منفی دارد؟ [دوره 7، شماره 25، 1392، صفحه 161-177]
 • نفیسی بررسی شیوه سعید نفیسی در نقد دیوان نظامی گنجوی [دوره 2، شماره 3، 1387]
 • نفی معیار آیا هر جملۀ مثبت فارسی یک نظیر منفی دارد؟ [دوره 7، شماره 25، 1392، صفحه 161-177]
 • نقد شاهنامه و دیدگاه سه تن از شارحان [دوره 5، شماره 18، 1390، صفحه 171-192]
 • نقد والتر بنیامین: اصالت زبان و نقش آن در نقد و نظریۀ ادبی هنری [دوره 6، شماره 21، 1391، صفحه 63-87]
 • نقد ادبی نگاهی انتقادی به مبانی نظری و روشهای بلاغت سنّتی [دوره 2، شماره 3، 1387، صفحه 9-38]
 • نقد ادبی دَور هرمنوتیکی و نقش آن در مطالعات ادبی، فهم و نقد متون [دوره 2، شماره 3، 1387، صفحه 39-60]
 • نقد ادبی سیر نظریّه‌های ادبیِ معطوف به خواننده در قرن بیستم [دوره 2، شماره 3، 1387، صفحه 143-176]
 • نقد ادبی تحلیل انتقادی نگاه نیما یوشیج‌ به‌ شعر کلاسیک‌ در تبیین‌ الگوی‌ وصفی‌ روایی‌ِ شعر نو [دوره 2، شماره 4، 1387، صفحه 21-42]
 • نقد ادبی مشخصه‌های ادبی شعر ‌گفتار [دوره 3، شماره 9، 1388، صفحه 29-50]
 • نقد ادبی نظریۀ میل محاکاتی رنه ژرار و تبیین آن در چند داستان شاهنامه [دوره 5، شماره 17، 1390، صفحه 9-31]
 • نقد ادبی جنبه‏های نمایشی مناظرۀ فطرت بخارایی [دوره 7، شماره 24، 1392، صفحه 57-82]
 • نقد‌ادبی نقد روایت‌شناسانۀ مجموعۀ «ساعت پنج برای مردن دیر است» بر اساس نظریۀ ژرار ژنت [دوره 3، شماره 7 و 8، 1388، صفحه 27-49]
 • نقد اسطوره ای تحلیل نمادینگی عناصر خاک و باد در اساطیر و شاهنامة فردوسی براساس نقد اسطوره [دوره 3، شماره 10، 1388، صفحه 57-82]
 • نقد اسطوره‌شناختی پاگشایی قهرمان در حماسه‌های اسطوره‌ای [دوره 5، شماره 16، 1390، صفحه 81-105]
 • نقد اسطوره‌شناختی گفتاری در روش‌شناسی نقد اسطوره‌شناختی: نقدی بر آفرین سیاوش [دوره 8، شماره 29، 1393، صفحه 161-179]
 • نقد روانشناختی بررسی عقده حقارت در شخصیت بوسهل زوزنی بر اساس روایت بیهقی [دوره 1، شماره 1، 1386، صفحه 49-68]
 • نقد روان شناختی نقد و بررسی داستانی از جیمز تربر بر اساس دیدگاه روان شناختی کارن هورنای [دوره 3، شماره 10، 1388، صفحه 187-206]
 • نقد روان‌شناختی تحلیل روان‌شناختی شخصیت‌های داستانیِ هوشنگ مرادی براساس نظریه اریکسون [دوره 5، شماره 15، 1390، صفحه 121-140]
 • نقد روان‌شناختی پاگشایی قهرمان در حماسه‌های اسطوره‌ای [دوره 5، شماره 16، 1390، صفحه 81-105]
 • نقد روان کاوانه نقدی روان‌کاوانه بر شعر «هملت» شاملو [دوره 3، شماره 9، 1388، صفحه 69-87]
 • نقد زبان شناختی تحلیل گفتمان انتقادی و ادبیات [دوره 1، شماره 1، 1386، صفحه 17-27]
 • نقد ساختارگرا بررسیِ توصیف و کارکردهای برجستة آن در رمان [دوره 6، شماره 19، 1391، صفحه 77-103]
 • نقد کهن‌الگویی بررسی کهن‌الگوی پیر فرزانه در داستان زال [دوره 8، شماره 28، 1393، صفحه 155-179]
 • نقد مضمونی فضای داستان شازده‌احتجاب از منظر نقد مضمونی [دوره 7، شماره 25، 1392، صفحه 9-31]
 • نقد و تصحیح متون بررسی شیوه سعید نفیسی در نقد دیوان نظامی گنجوی [دوره 2، شماره 3، 1387]
 • نقش‌گرایی بررسی همانندی‌های نظریات عبدالقاهر جرجانی در کاربردشناسیِ زبان و نقشگرایی هلیدی [دوره 8، شماره 28، 1393، صفحه 111-129]
 • نقش‌گرایی هلیدی بررسی سبکی رمان «چراغ‌ها را من خاموش می‌کنم» با رویکرد فرانقش میان‌فردی نظریّۀ نقش‌گرایی [دوره 3، شماره 7 و 8، 1388، صفحه 51-77]
 • نقیضه اسلوب و ساختار اخلاق‌الاشراف [دوره 5، شماره 17، 1390، صفحه 89-120]
 • نگاشت نگرش احمد غزّالی به عشق بربنیاد نظریة استعارة شناختی [دوره 7، شماره 26، 1392، صفحه 49-71]
 • نگاه خیره نقدی روان‌کاوانه بر شعر «هملت» شاملو [دوره 3، شماره 9، 1388، صفحه 69-87]
 • نگاه خیره خوانشی «لکانی» از شازده‌احتجاب گلشیری [دوره 6، شماره 21، 1391، صفحه 111-139]
 • نماد اسطورة نبرد مهر و گاو نخستین و ارتباط آن با ابزار نمادین گرز گاوسر [دوره 6، شماره 21، 1391، صفحه 89-110]
 • نیما یوشیج تحلیل انتقادی نگاه نیما یوشیج‌ به‌ شعر کلاسیک‌ در تبیین‌ الگوی‌ وصفی‌ روایی‌ِ شعر نو [دوره 2، شماره 4، 1387، صفحه 21-42]
 • نیما یوشیج بررسی عملکرد روایت در اشعار نیما با تکیه‌بر نشانه‌شناسی ققنوس [دوره 5، شماره 15، 1390، صفحه 7-33]
 • نمف مهربانان، انتقال‌دهندگان سنت و فرهنگ ملی ایرانی به دورة اسلامی [دوره 8، شماره 28، 1393، صفحه 29-54]
 • نمود افعال معین و نمایش نمود در زبان فارسی [دوره 4، شماره 14، 1389، صفحه 93-110]
 • نمود آیا هر جملۀ مثبت فارسی یک نظیر منفی دارد؟ [دوره 7، شماره 25، 1392، صفحه 161-177]
 • نمود آغازی نمود دستوری و تصویرگونگی در زبان فارسی [دوره 8، شماره 28، 1393، صفحه 131-153]
 • نمود تکمیلی نمود دستوری و تصویرگونگی در زبان فارسی [دوره 8، شماره 28، 1393، صفحه 131-153]
 • نمود نحوی نمود نحوی روایت در مصیبت‌نامۀ عطار نیشابوری [دوره 9، شماره 31، 1394، صفحه 137-157]
 • نمودنمای / پیشوند فعلی /bv/ در گذشتۀ سادۀ گیلکی از تکوین تا تصریف [دوره 6، شماره 20، 1391، صفحه 111-134]
 • نوآیین مهربانان، انتقال‌دهندگان سنت و فرهنگ ملی ایرانی به دورة اسلامی [دوره 8، شماره 28، 1393، صفحه 29-54]
 • نوایین مهربانان، انتقال‌دهندگان سنت و فرهنگ ملی ایرانی به دورة اسلامی [دوره 8، شماره 28، 1393، صفحه 29-54]
 • نور بررسی مقایسه‌ای عنصر نور در مثنوی با مهم‌ترین آثار عرفانی ادب فارسی [دوره 3، شماره 7 و 8، 1388، صفحه 79-99]
 • نوستالژی اگزیستانسیالیسمِ «هدایت» و بن بست نوستالژی در سگ ولگرد [دوره 3، شماره 10، 1388، صفحه 137-156]
 • نوگرایی بازشناختِ جریان‌شناسی شعر مشروطیّت [دوره 2، شماره 4، 1387، صفحه 89-116]

و

 • واژگان سبک‌شناسی لایه‌ای: توصیف و تبیین بافتمند سبک نامة شمارة 1 غزالی در دو لایة واژگان و بلاغت [دوره 8، شماره 27، 1393، صفحه 115-136]
 • واژه‌بست پیرامون کسرۀ اضافه و تکیه در تلفظ نام و نام خانوادگی [دوره 8، شماره 30، 1393، صفحه 68-80]
 • واژه‌گزینی بررسی اصطلاحات بینامتنی در زبان فارسی و عربی با تکیه‌بر نظریة ژرار ژنت [دوره 6، شماره 21، 1391، صفحه 171-189]
 • واقعیت مکتب‌های ادبی از نگاه واقعیت و لذت با نمونه‌هایی از آثار هدایت [دوره 8، شماره 28، 1393، صفحه 9-27]
 • واگرایی افعال معین و نمایش نمود در زبان فارسی [دوره 4، شماره 14، 1389، صفحه 93-110]
 • والتر میتی نقد و بررسی داستانی از جیمز تربر بر اساس دیدگاه روان شناختی کارن هورنای [دوره 3، شماره 10، 1388، صفحه 187-206]
 • وجه قصه‌های عامیانه و انواع ادبی (با تکیه بر فیروزشاه ‌نامۀ بیغمی) [دوره 7، شماره 24، 1392، صفحه 11-32]
 • وجهیت بررسی وجه فعل در زبان فارسی برپایة نظریة فضاهای ذهنی [دوره 6، شماره 20، 1391، صفحه 135-154]
 • وجه فعل بررسی وجه فعل در زبان فارسی برپایة نظریة فضاهای ذهنی [دوره 6، شماره 20، 1391، صفحه 135-154]
 • وحدت وجود بررسی مقایسه‌ای عنصر نور در مثنوی با مهم‌ترین آثار عرفانی ادب فارسی [دوره 3، شماره 7 و 8، 1388، صفحه 79-99]
 • وزن وزن در سجع [دوره 4، شماره 11، 1389، صفحه 167-177]
 • وزن توالی بندهای قیدی در زبان فارسی [دوره 9، شماره 32، 1394، صفحه 173-192]
 • وزن تکیه ای بررسی تطبیقی وزن های کمّی و تکیه ای هجایی در فارسی و گیلکی [دوره 4، شماره 11، 1389، صفحه 7-30]
 • وزن تکیه‌ای ـ هجایی وزن شعر کودک: عروضی؟ هجایی؟ یا تکیه‌ای- هجایی؟ [دوره 8، شماره 30، 1393، صفحه 101-116]
 • وزن تکیه‌ای– هجایی بررسی وزن اشعار عامیانۀ فارسی براساس نظریۀ وزنی [دوره 5، شماره 16، 1390، صفحه 59-79]
 • وزن شعر کودک وزن شعر کودک: عروضی؟ هجایی؟ یا تکیه‌ای- هجایی؟ [دوره 8، شماره 30، 1393، صفحه 101-116]
 • وزن عروضی وزن شعر کودک: عروضی؟ هجایی؟ یا تکیه‌ای- هجایی؟ [دوره 8، شماره 30، 1393، صفحه 101-116]
 • وزن کمی بررسی تطبیقی وزن های کمّی و تکیه ای هجایی در فارسی و گیلکی [دوره 4، شماره 11، 1389، صفحه 7-30]
 • وزن هجایی وزن شعر کودک: عروضی؟ هجایی؟ یا تکیه‌ای- هجایی؟ [دوره 8، شماره 30، 1393، صفحه 101-116]
 • وزن هجایی گونه‌شناسی بومی‌سرودهای ایران [دوره 3، شماره 7 و 8، 1388، صفحه 143-170]
 • ویژگی‌های معنایی تحلیل نقشی ساخت‌های پرسشی در زبان فارسی [دوره 6، شماره 20، 1391، صفحه 89-109]
 • ویس بررسی دو شخصیت اصلی منظومۀ ویس ‌و رامین براساس الگوی «سفر قهرمان» [دوره 7، شماره 24، 1392، صفحه 129-147]
 • وند اشتقاقی بررسی وندها در گویش کهنوجی [دوره 6، شماره 22، 1391، صفحه 173-195]
 • وند تصریفی بررسی وندها در گویش کهنوجی [دوره 6، شماره 22، 1391، صفحه 173-195]

ه

 • هایدگر مبانی معرفت شناسی زبان شناختی و تبیین علم تفسیر [دوره 3، شماره 9، 1388، صفحه 51-67]
 • هارمونی موسیقایی بودن ساختار در کلیدر [دوره 5، شماره 16، 1390، صفحه 35-58]
 • هجایی بررسی تطبیقی وزن های کمّی و تکیه ای هجایی در فارسی و گیلکی [دوره 4، شماره 11، 1389، صفحه 7-30]
 • هجو روایت های مطایبه آمیز هزار و یک شب [دوره 3، شماره 10، 1388، صفحه 157-186]
 • هجو اسلوب و ساختار اخلاق‌الاشراف [دوره 5، شماره 17، 1390، صفحه 89-120]
 • هدایت اگزیستانسیالیسمِ «هدایت» و بن بست نوستالژی در سگ ولگرد [دوره 3، شماره 10، 1388، صفحه 137-156]
 • هرمنوتیک دَور هرمنوتیکی و نقش آن در مطالعات ادبی، فهم و نقد متون [دوره 2، شماره 3، 1387، صفحه 39-60]
 • هرمنوتیک سیر نظریّه‌های ادبیِ معطوف به خواننده در قرن بیستم [دوره 2، شماره 3، 1387، صفحه 143-176]
 • هرمنوتیک متناقض‌نمای «ناطقِ‌اَخرس» مولانا و تأثیر هرمنوتیکی آن بر کثرت آفرینندگی [دوره 9، شماره 32، 1394، صفحه 97-125]
 • هیرودول مهربانان، انتقال‌دهندگان سنت و فرهنگ ملی ایرانی به دورة اسلامی [دوره 8، شماره 28، 1393، صفحه 29-54]
 • هزار و یک شب روایت های مطایبه آمیز هزار و یک شب [دوره 3، شماره 10، 1388، صفحه 157-186]
 • هژمونی نظم و کارکرد گفتمان فلسفه ستیزانۀ خاقانی [دوره 9، شماره 32، 1394، صفحه 9-29]
 • هستی مقایسه اغتنام فرصت در اندیشه‌های حافظ و خیّام [دوره 1، شماره 2، 1386، صفحه 117-141]
 • هسته توصیف و تحلیل کانونی‌سازی گسسته در زبان گیلکی (گویش اشکورات) [دوره 8، شماره 30، 1393، صفحه 99-81]
 • هفت پیکر بررسی رنگ در حکایتهای هفت‌پیکر نظامی [دوره 1، شماره 2، 1386، صفحه 167-189]
 • هفت‌پیکر تحلیل ساختاری داستان پادشاه سیاه‌پوش از منظر بارت و گرماس [دوره 2، شماره 5، 1387، صفحه 183-200]
 • هلیدی همبستگی سطوح روایت و فراکارکردهای هلیدی در داستان «حسنک وزیر» [دوره 4، شماره 12، 1389، صفحه 69-87]
 • همپایه ساخت همپایگی: با نگاهی به زبان فارسی [دوره 4، شماره 13، 1389، صفحه 131-156]
 • هنجارشکنی سهم علائم ویرایشی در داستان‌پردازی پسامدرن فارسی [دوره 6، شماره 22، 1391، صفحه 155-171]
 • هنر مطالعات ادبی معاصر و مفهوم متدشناختی شکل [دوره 2، شماره 4، 1387، صفحه 9-19]
 • هنر نگاهی به سیر آرا و عقاید دربارة نظریة محاکات [دوره 3، شماره 10، 1388، صفحه 207-226]
 • هویت هویّت و بازتاب آن در رُمان [دوره 2، شماره 5، 1387، صفحه 61-90]
 • هویت زمان، هویت و روایت: چگونگی فهم زمان در روایت‌های تخیّلی غرب و ایران [دوره 6، شماره 19، 1391، صفحه 121-150]
 • هویت بازنمایی هویت زن در آثار داستان‌نویسانِ زنِ دهۀ هشتاد [دوره 9، شماره 31، 1394، صفحه 39-63]
 • هوشنگ بررسی و تحلیل آیین‌های باروری در شاهنامۀ فردوسی [دوره 8، شماره 27، 1393، صفحه 41-67]
 • هوشنگ چالنگی بررسی شعر هوشنگ چالنگی و تأثیر آن بر جریان‌های شعری دهه‌های 50 تا 70 [دوره 3، شماره 7 و 8، 1388، صفحه 189-206]
 • هوشنگ گلشیری فضای داستان شازده‌احتجاب از منظر نقد مضمونی [دوره 7، شماره 25، 1392، صفحه 9-31]
 • هوشنگ گلشیری بررسی عوامل مؤثر بر شتاب روایت در رمان شازده‌احتجاب [دوره 7، شماره 26، 1392، صفحه 25-48]

ی

 • یدالله رؤیایی تحلیل چرایی تقابل گفتمان محمدرضا شفیعی کدکنی با یدالله رؤیایی [دوره 9، شماره 34، 1394، صفحه 129-152]
 • یزدگرد اول بازنگری روایات تاریخی یزگرد اول و بهرام پنجم با تأکید بر تحلیل ‌انتقادی گفتمان [دوره 9، شماره 31، 1394، صفحه 9-38]
 • یونگ فرآید فردیت در شاهنامه با تکیه بر شخصیت رستم [دوره 4، شماره 14، 1389، صفحه 29-48]
 • یونگ تحلیل کهن‌الگوییِ داستان جایی دیگر از گلی ترقی [دوره 5، شماره 16، 1390، صفحه 147-170]
 • یونگ تقدیرِ قهرمان شدن با تولدِ نمادین در اسطوره و افسانه [دوره 7، شماره 26، 1392، صفحه 95-117]
 • یونگ بررسی کهن‌الگوی پیر فرزانه در داستان زال [دوره 8، شماره 28، 1393، صفحه 155-179]