آیا هر جملۀ مثبت فارسی یک نظیر منفی دارد؟

نویسندگان

چکیده

با توجه به اینکه می‌توان به هر فعل مثبتی عنصر منفی‌ساز افزود و آن را منفی کرد، در این نوشته این پرسش مطرح شده‌است که آیا منفی کردن جمله، تنها با افزودن نشانۀ نفی به فعل آن است و آیا هر جملۀ مثبت، یک نظیر منفی نیز دارد؟ در این بررسی، صورت منفی چند جملۀ فارسی با رویکردی نقش‌گرا، براساس نظر گیون و میستامو، دو تن از نظریه‌پردازان زبان‌شناسی نقش‌گرا، مطالعه می‌شود و روش کار تحلیلی- توصیفی است. از آنجاکه جمله-های مثبت و منفی، بافت گفتمان و پیش‌انگاره‌های متفاوتی دارند و افزودن عنصر منفی‌ساز به فعلِ جملۀ مثبت، تمام یا بخشی از معنای آن را تحت تأثیر قرار می‌دهد، در مواردی تنها منفی کردن فعل کافی نیست و منفی‌سازی جمله با تغییرات ثانویه‌ای همراه است. همچنین در زبان فارسی همیشه چنین نیست که هر جملۀ مثبت یک قرینۀ منفی نیز داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Does Any Affirmative Sentence Have a Negative Correspondent?

نویسندگان [English]

  • Belgheys Rowshan
  • Shahla Bagheri
چکیده [English]

Considering the fact that the negative form of verbs normally is made by adding a negative element, this article tries to find out whether this element is the only sign of negating the sentences, and if any affirmative sentence has necessarily a negative correspondent. In this research, through adopting a descriptive-analytical method and based on the ideas of the two functionalists named Givon and Miestamo, the negative forms of some affirmative sentences will be studied. Since the affirmative and negative sentences have different presuppositions, contexts, and discourses, it is not always enough to make negatives just by adding a negative element, and also the act of making the sentence negative might cause some other changes to the sentence. Moreover, it can be said that in Farsi, it is not always possible for an affirmative sentence to have a negative form.

کلیدواژه‌ها [English]

  • negation
  • standard negation
  • Aspect
  • Farsi
  • Functional Linguistics