اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

علیرضا نیکویی

زبان و ادبیات فارسی دانشیار دانشگاه گیلان

alireza_nikoueiatyahoo.com
01333690590

سردبیر

محرم رضایتی کیشه خاله

زبان و ادبیات فارسی دانشیار دانشگاه گیلان

rezayatiatguilan.ac.ir

مدیر داخلی

رضا چراغی

زبان و ادبیات فارسی استادیار دانشگاه گیلان

rcheraghi_54atyahoo.com

اعضای هیات تحریریه

منوچهر اکبری

زبان و ادبیات فارسی استاد دانشگاه تهران

makbariatut.ac.ir

کریستف بالایی

زبان و ادبیات فارسی استاد دانشگاه اینالکو پاریس

cbalayatinalco.fr

بهزاد برکت

زبان و ادبیات انگلیسی دانشیار دانشگاه گیلان

behzadbarekatatyahoo.com

محرم رضایتی کیشه خاله

زبان و ادبیات فارسی دانشیار دانشگاه گیلان

rezayatiatguilan.ac.ir

حسن رضایی باغ بیدی

فرهنگ و زبانهای باستانی استاد دانشگاه تهران

hrezaeeatut.ac.ir

احمد رضی

زبان و ادبیات فارسی استاد دانشگاه گیلان

raziatguilan.ac.ir

احمد سمیعی گیلانی

زبان و ادبیات فارسی عضو پیوستة فرهنگستان زبان و ادب فارسی

samieiatyahoo.com

ایران کلباسی

زبان شناسی همگانی استاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

irankalbasiatut.ac.ir

علی محمد مؤذنی

زبان و ادبیات فارسی استاد دانشگاه تهران

moazzeniatut.ac.ir

فاطمه مدرسی

زبان و ادبیات فارسی استاد دانشگاه ارومیه

fatememodarresiatyahoo.com

علیرضا نیکویی

زبان و ادبیات فارسی دانشیار دانشگاه گیلان

alireza_nikoueiatyahoo.com

تقی وحیدیان کامیار

زبان شناسی زبان و ادبیات فارسی استاد دانشگاه فردوسی مشهد

tvahidiyanatut.ac.ir

ویراستار ادبی

محمدکاظم یوسف پور

زبان و ادبیات فارسی دانشیار دانشگاه گیلان

yousefpouratguilan.ac.ir

کارشناس نشریه

حمیده شجری

زبان و ادبیات فارسی کارشناس

shajariatgmail.com