اصول اخلاقی انتشار مقاله

توضیحات منشور اخلاقی

منشور اخلاق این مجله برمبنای رهنمون‌های ارائه شده توسط کمیتة اخلاق انتشار طراحی شده‌است و از کلیة شرکت‌کنندگان انتظار می‌رود به اصول اخلاقی مذکور پایبند باشند. بدیهی است هرگونه سرقت علمی یا سایر رفتارهای غیراخلاقی منجر به حذف مقاله از فرایند داوری خواهد شد. این منشور جهت تعیین وظایف و تعهدات نویسندگان، سردبیران و داوران تنظیم شده‌است:

سردبیران

• پذیرش مقالات:

سردبیر مجله مسؤول اتخاذ تصمیم نهایی در پذیرش یا رد مقالات ارسالی است و این امر با کمک هیأت تحریریه و با رعایت مسائل مربوط به حق کپی‌برداری، سرقت علمی، و ... همچنین صلاحدید داوران و ویراستاران انجام می‌گیرد.

• عدالت:

قضاوت سردبیر درمورد مقالات، صرفاً براساس شایستگی علمی است. بنابراین، طرفداری یا کینه‌توزی شخصی یا در نظر گرفتن ملیت، جنسیت، مذهب و مسائل قومی، نژادی و سیاسی نباید ملاک رد و قبول مقالات به حساب ‌آید.

• محرمانه بودن‌:

سردبیر و هیأت تحریریه نباید اطلاعات مربوط به مقاله را جز برای داوران، نویسندگان و ویراستاران افشا کنند.

• عدم افشا و استفادة شخصی:

آن بخش از مطالب مقالات ارسالی که منتشر نشده‌اند نباید در پژوهش شخصی سردبیر و یا هیأات تحریریه - بدون کسب رضایت مکتوب نویسنده- استفاده شوند. اطلاعات و یا ایده‌های محرمانه که از طریق ارزیابی مقالات کسب شده‌اند لازم است به طور محرمانه حفظ شوند و برای منافع شخصی استفاده نشوند.

داوران
• پذیرش مقالات:

داوران به سردبیر و اعضای هیأت تحریریه در اتخاذ تصمیم در پذیرش یا رد مقاله کمک نموده و از طریق ارسال اصلاحیه به نویسندگان در ارتقای مقاله آن‌ها سهیم می‌باشند.

• حق امتناع و عدم پذیرش:

امتناع و رد درخواست ارزیابی یک مقاله گاه ضروری به نظر می‌رسد. داوری که احساس عدم صلاحیت کافی در داوری مقالة پژوهشی می‌کند، لازم است از ارزیابی مقاله امتناع کند.

• محرمانه بودن:

داوران باید به محرمانه بودن فرایند ارزیابی احترام بگذارند و نباید اطلاعات مربوط به مقاله را بدون اجازة مکتوب نویسنده در اختیار شخصی غیر از سردبیر بگذارند.

• عدم سوگیری:

داوران باید مقالات را به طور عینی، بیطرف و عادلانه ارزیابی کنند و از جهت‌گیری‌های شخصی در توصیه‌ها و قضاوت‌های خود اجتناب کنند.

• منابع:

داوران موظف‌اند منابعی را که نویسنده به آنها ارجاع داده شناسایی و بررسی نمایند. هرگونه نتیجه‌گیری یا بحثی که پیش از این مطرح شده باشد باید همراه با منبع ذکر شود. همچنین داوران موظف‌اند درصورت مشاهدة هر گونه شباهت یا هم‌پوشانی بین اثر ارسالی و مقاله‌ای دیگر، مراتب را به سردبیر اطلاع دهند.

• تضاد منافع

داوران نباید از اطلاعات یا ایده‌هایی که در فرایند ارزیابی به دست آورده‌اند، برای منافع شخصی استفاده نمایند. همچنین لازم است از ارزیابی مقالاتی که از نظر آنها مشمول تضاد منافع اعم از منافع مشترک مالی، سازمانی، شخصی و یا هرگونه ارتباط یا پیوندهای دیگر با شرکت‌ها، نهادها یا افراد مرتبط با مقالات است، امتناع کنند.

نویسندگان

• گزارش یافته‌ها‌:

نویسنده، مسوؤل نهایی محتوای کل مقاله ارسالی است. نویسندگان متعهد هستند یافته‌های خود را به طور کامل گزارش کنند و در ارائة یافته‌ها و تفسیر آنها دقت ویژه داشته باشند. مقاله باید حاوی جزئیات و منابع کافی باشد به نحوی که امکان دسترسی سایر پژوهشگران به مجموعه داده‌های یکسان جهت تکرار پژوهش وجود داشته باشد.

• سرقت علمی:

نویسندة مقاله باید اطمینان حاصل کند که تمام مطالب مذکور در مقاله، حاصل پژوهش وی است و منشأ و اصالت هر یک از مجموعه داده‌های به کار گرفته را مشخص کند.

• اصالت:

مقاله باید کاری جدید و اصیل باشد. نویسنده نمی‌تواند مقاله‌ای را که کل یا بخشی از آن در جای دیگری در حال بررسی است و یا قبلاَ به مجله یا کنفرانس دیگری ارسال شده‌است، به این مجله بفرستد.

• تشکر و قدردانی:

نویسندگان باید به اثرهایی که در شکل گیری پژوهش آن مؤثر بوده‌اند، اشاره نموده و قدردانی نمایند.

• تألیف اثر:

همة نویسندگان مذکور در مقاله، باید در کار پژوهش مساعدت و همکاری جدی داشته و در مقابل نتایج پاسخگو باشند. اعتبار و امتیاز نویسندگی یا تألیف باید به نسبت مساعدت‌های بخش‌های مختلف تسهیم شود. نویسندگان لازم است مسوؤلیت و اعتبار کار را تقبل کنند. نویسندة مسوؤل که مقاله را به مجله ارسال می‌کند باید یک نسخه یا پیش‌نویس مقاله را به همة نویسندگان مشترک و همکار ارسال و رضایت آنها را در ارسال مقاله به مجله و انتشار آن کسب کنند.

• تضاد منافع:

نویسندگان موظف‌اند هر گونه تضاد منافعی را که بر نتیجة پژوهش و یا تفسیر یافته‌های آن تأثیرگذار بوده‌است، مطرح و منابع مالی حامی پژوهش خود را ذکر کنند.

• دقت:

اگر نویسنده‌ای متوجه اشتباه یا بی‌دقتی مهمی در اثر خود شود، موظف است مراتب را به‌سرعت به سردبیر مجله اطلاع داده و در فرآیند بازبینی و اصلاح مقاله همکاری نماید.