بررسیِ توصیف و کارکردهای برجستة آن در رمان

نویسندگان

چکیده

از دیرباز بررسیِ توصیف و روایت در انواع ادبی مورد نظر پژوهشگران بوده و امروز روایت-شناسی خود به دانشی خاص و بایسته تبدیل شده‌است. هر متن داستانی- هرچند که در آن روایت و توصیف به‌طور ذاتی به هم آمیخته باشند- از یک سو، نشان‌دهندۀ اعمال و رویدادهایی است که روایت را می‌سازند و از دیگر سو، شامل بازنمایی اشیا و شخصیت‌هاست که به آن توصیف گفته می‌شود. در این راستا، مقالۀ حاضر می‌کوشد به بررسی توصیف و جایگاه آن در رمان بپردازد. مطالعۀ روابط توصیف و روایت، ما را متوجه کارکردهای توصیف در رمان می‌سازد؛ یعنی نقشی که بخش‌ها و حالت‌های توصیفی در ترکیب کلی روایتگری بر عهده‌ دارند. بنابراین سعی بر آن است که ابتدا تاریخچۀ توصیف در رمان، سپس ساختار توصیف و درنهایت مهم‌ترین کارکردهای آن در رمان از دیدگاه نقد و تحلیل ساختاری بررسی شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Description and its Major Functions in Novel

نویسندگان [English]

  • Manoochehr Tashakkori
  • Elham Basirzade
  • Mahvash Ghavimi
چکیده [English]

Investigating the role of description and narration has always been important in studying literary genres, and narratology, in our time is an independent field of study. A fiction, although intermingles description and narration, indicates, from one side, the actions and accidents that constitute narration, and represents, from the other side, the things and characters that produce description. This article studies the importance of description in novel. One aspect of this study is the relation between description and narration that necessarily emphasizes the impact of description on the physiognomy of narrative. This study, therefore, after a historical review of description in novel, deals with the structure of description to examine, ultimately, the most effective functions of it in novel by adopting the perspective of structural analysis

کلیدواژه‌ها [English]

  • Novel
  • Description
  • narration
  • Structure
  • structural criticism