دوره و شماره: دوره 6، شماره 19، بهار 1391 
2. بررسیِ توصیف و کارکردهای برجستة آن در رمان

صفحه 77-103

منوچهر تشکری؛ الهام بصیرزاده؛ مهوش قویمی