کارکردهای شعر در نظر فیلسوفان مسلمان

نویسنده

چکیده

پس از نهضت ترجمه و انتقال نظریة شعری یونانی به حوزة اسلامی، رساله‌های شعری یونانیان موجی از نظریه‌پردازی را در میان فیلسوفان مسلمان ایجاد کرد؛ چنان‌که فارابی، ابن‌سینا، ابوالبرکات بغدادی، ابن‌رشد و خواجه‌نصیر طوسی هرکدام بخشی از آثارشان را به نظریة شعر اختصاص دادند. نظرگاه فیلسوفان از طریق کسانی چون حازم قرطاجنی وارد آثار مدرسة بلاغیون مسلمان هم شد. تا آنجا که به نظریة شعر مربوط می‌شود، فلاسفة مسلمان مترجم صرف آراءِ ارسطو به شمار نمی‌روند، زیرا تغییراتی مهم در نظریة یونانی‌نسب ایجاد کرده‌اند. .این مقاله، صرفاً موضوع کارکردهای مدنی شعر را در بوطیقای فلسفی بررسی خواهد کرد. فیلسوفان مسلمان دو کارکرد اصلی برای شعر تعریف می‌کنند: معرفتی و تربیتی ـ اخلاقی. تمام گفتارهای آنان دربارة شعر و شاعری معطوف است به همین دو کارکرد. همچنین نظرات آنان دربارة شعر را هم باید در رساله‌های علم‌النفسی‌شان سراغ گرفت و هم در آثار منطقی و بوطیقایی آنها

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Functions of Poetry According to Muslim Philosophers

نویسنده [English]

  • Seyd Mehdi Zarghani
چکیده [English]

When Greek poetics, through Translation Movement, was transferred to Islamic countries, it encouraged the Muslim philosophers to bring their own theories about poetry, as can be seen in the works of Fārābi, Avicennā, Abolbarakāt of Bagdad, Averroes, and Nasir of Toos. These ideas entered The School of Rhetoric by Hāzim Ghartājeni and others. Muslim philosophers are not to be considered the mere translators of Aristotle’s Poetics because they brought changes to his theory, among which the Greek tradition of geneography. This article concentrates on the civil functions of poetry as introduced in the works of Muslim philosophers who essentially considered two cognitive and educational-moral functions for poetry. It should be noted that the philosophers’ ideas can be followed both in their psychological and logical works.

کلیدواژه‌ها [English]

  • poetic theory
  • philosophical poetics
  • functions of poetry
  • classical theory