توصیف سبک ادبی

نویسنده

چکیده

در بررسی سبک، همواره دو مقولۀ متوازی به صورت تقابلی مطرح می‌شوند که عبارت‌اند از سبک زبانی و سبک ادبی. در سبک زبانی به تحلیل نشانه‌های موجود در زبانی خاص می‌پردازیم تا قوانین عام آن زبان را کشف کنیم؛ قوانینی که هنجارهای ثابت و معیاری مشخص را در اختیار اهل زبان قرار می‌دهند و به توصیف نظام‌مند آواها، اجزای کلام، ساخت‌های نحوی و واژگان می‌پردازند. اما در سبک ادبی، تکیة اصلی بر مشخصه‌های هدفمند اثری خاص است که آن را در بهره‌گیری از امکانات زبانی متمایز می‌کند و هدفِ بررسی این سبک، کشف عدول از قوانین عام زبانی در آثار نویسندگان و گویندگان برجسته است. مقالة حاضر بر سه فرضیه استوار است: 1- ارائة تعریفی جامع و مانع از سبک ادبی عملاً غیرممکن است؛ 2- سبک ادبی قابلیت توصیف دارد و می‌توان مبتنی بر مشخصه‌ها و نشانه‌های موجود، جوانب این توصیف را کاوید؛ 3- عناصر موجود در سبک ادبی، در سبک زبانی هم دیده می‌شوند و تفاوت این دو، در تصادفی یا هدفمند بودن بهره‌گیری از این عناصر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Literary Style and its Components

نویسنده [English]

  • Firooz Fazeli
چکیده [English]

When analyzing style, we always come to two contrasting categories: linguistic style, and literary style. Linguistic style investigates the signs of a specific language to discover its general rules; these rules systematically describe the sounds, words, and the syntactic structures of the language and provide the speakers with definite criteria and norms. Literary style, from the other side, focuses on the elements of a work specified for its ways of using linguistic elements and tries to find out the ways through which the work goes beyond the general rules of language. This article, in describing the literary style, follows three hypotheses: 1. It is impossible to give a universal and proper definition of literary style; 2.it is possible to describe the literary style and examine the described elements; 3. Both literary and linguistic style contain the same elements, but while these elements are deliberate and systematic in the former, they are random and casual in the latter

کلیدواژه‌ها [English]

  • style
  • Thought
  • language
  • Emotion
  • balance
  • imagination