زمان، هویت و روایت: چگونگی فهم زمان در روایت‌های تخیّلی غرب و ایران

نویسنده

چکیده

زمان استعاره‌ای است که خود را با گذار، تکرار و مکان نشان می‌دهد و انسان تنها موجودی است که با این استعاره، هم استمرار می‌یابد و هم خود را می‌شناسد. روایت‌های تخیلی عالی‌ترین ساختارهایی هستند که زمان وجودی انسان را نشان می‌دهند. از این‌رو، هم هویت‌سازند و هم تحت تأثیر هویت‌ها. این مقاله با بررسی شکل‌های زمان در روایت‌های تخیلی نشان می‌دهد که چگونه در هر برهه‌ای، منجر به هویت‌های ویژه شده‌اند. این هویت‌ها نه‌تنها در بازتولید روایت‌ها به‌گونه‌ای زمان را تأویل کرده‌اند، بلکه به شکلی به تأویل و تببین خود نیز پرداخته‌اند. اصلی‌ترین مسألة این تحقیق آن است که روایت‌های تخیّلی ایران به شکل روایت‌های تخیّلی غرب، زمان را تجزیه نکرده‌اند؛ از این‌رو، انسانِ ایرانی چه در تولید روایت‌های تخیّلی و چه در دریافت آن، دیرتر به تخیّلِ تاریخی رسیده و بیشتر متأثر از تخیّلِ تمثیلیِ گفتمانِ عرفانی بوده‌است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of Perceiving Time in Western and Iranian Fictional Narrative

نویسنده [English]

  • Sina Jahandideh
چکیده [English]

Time is a metaphor that shows itself in transition, repetition and space; Man is the only being who endures and knows himself in metaphor. Fictional narratives are the most distinguished structures to represent man’s existential time, so they not only cause identities but are affected by them. This article tries to prove, through tracing out the different interpretations of time in fictional narratives (myth, epic, legend and tale, romance, historical novel and novel) that they have introduced new identities to each specific period. These identities, apart from interpreting time, have interpreted themselves. Te central idea of the article is that Iranian fictional narratives have experienced time differently, compared to the western narratives, and as a result, Iranians, being primarily influenced by the analogical imagination of mystic discourse, have experienced the historical narratives much later.

کلیدواژه‌ها [English]

  • perceiving time
  • interpreting time
  • Identity
  • western and Iranian fictional narratives