درآمدی بر نظریة گونه‌های ادبی

نویسنده

چکیده

در این مقاله، موضوعات اصلی و جستار‌مایه‌های نظریۀ «گونه‌های سخن» و «گونه‌های ادبی» بررسی و تحلیل می‌شوند. این گزاره‌ها عبارت‌اند از: 1- گونه الگوی کنشِ گفتاریِ مکرر است که باعث تولید گفتار در موقعیت‌های مشابه می‌شود و گونه‌ها صرفاً ساختارهایی برای رده‌بندی متون نیستند؛ 2- هر نوع گفتاری وابسته به گونه یا گونه‌های ویژه‌ای است و یک فرد خود به‌تنهایی نمی‌تواند گونه‌ای بیافریند که سابقه‌ و پیشینه‌ای نداشته باشد؛ 3- نویسندگان و شاعران بدون مدد جستن از گونه‌های ادبی قادر به خلق اثر نمی‌شوند، اما به مدد نیروی خلاقۀ خود می‌توانند در قوانین و قواعدِ گونه‌های ادبی دخل‌وتصرف کنند؛ 4- در نظریۀ انواعِ ادبیِ معاصر بر نقش پویا و دگرگون‌پذیرِ گونه‌های ادبی تأکید می‌شود و آنها را به‌عنوان الگوهایی ثابت و پایدار لحاظ نمی‌کنند؛ بنابراین تطوّر گونه‌ای ادبی ممکن است منجر به مرگ آن شود؛ 5- یک متن یا سخن خاص ممکن است مرتبط با چند یا چندین «گونه» باشد؛ هیچ گونه‌ای منفرد و مجزا نیست؛ 6- گونه‌های سخن و گونه‌های ادبی صرفاً برای طبقه‌بندی نیستند، بلکه نقشی تأویلی هم بر عهده دارند و به‌عنوان عاملی ارتباطی بین گوینده و مخاطب عمل می‌کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Introduction to Literary Genre Theory

نویسنده [English]

  • Ghodrat Ghasemi Poor
چکیده [English]

This article studies the basic themes and subjects related to discursive genres and literary genres which include: 1. The recurrent genre of speech acts which is the source of producing speech in similar situations; 2.any speech that depends on certain genre(s)in a way that it is impossible for poets to create their totally independent genres; 3. writers and poets can’t create their works except by benefiting some literary genres, although creativity is always a crucial item in their works; 4. In modern literary theories, the dynamic nature of literary genres is emphasized up to the point that it may cause its death; 5.a specific text or speech might be related to some or several genres; 6. Literary and discursive genres do not limit themselves to categorization but they possess an interpretive function and make a link between the speaker and the addressee

کلیدواژه‌ها [English]

  • literary genres
  • discursive genres
  • dynamism of genres
  • intertextuality
  • genres