دوره و شماره: دوره 6، شماره 22، زمستان 1391 
3. تصویر‌سازی سینمایی در تاریخ بیهقی

صفحه 65-95

جهاندوست سبزعلی پور؛ محمد اصغرزاده؛ حسین اسکندری


6. سهم علائم ویرایشی در داستان‌پردازی پسامدرن فارسی

صفحه 155-171

پارسا یعقوبی جنبه سرایی؛ معصومه منتشلو


7. بررسی وندها در گویش کهنوجی

صفحه 173-195

محرم رضایتی کیشه‌خاله؛ محسن بتلاب اکبرآبادی