سهم علائم ویرایشی در داستان‌پردازی پسامدرن فارسی

نویسندگان

چکیده

داستان‌های پسامدرن معمولاً با بحث‌هایی بازیگوشانه دربارۀ خودِ زبان و کنش داستان‌نویسی درصدد سلب اقتدار از «فراروایت» هستند. فراروایت نظامی دلالتی- معرفتی است که مدعی کشف معنای نهایی یا درک حقیقت است و می‌کوشد سلطۀ خود را بر ساختار دلالتی همۀ متون از جمله ادبیات بگستراند. ادبیات پسامدرن برای مقابله با این سلطه، هر گونه نظمی را که مایۀ قوام فراروایت‌هاست، در تمامی سطوحِ متن از جمله سطح دیداری به بازی می‌گیرد. در کنار بازی‌های نامتعارف سطح لفظی یا معنایی، هنجارشکنی‌های سطح دیداری این متون آن‌قدر زیاد است که می‌توان آنها را جزء ویژگی‌های سبکی به حساب آورد. یکی از اشکال هنجارشکنی که کاربرد خودآگاهانه آن خواننده را دچار تعلیق می‌کند، کاربرد نامتعارف علائم ویرایشی است. در این مقاله، هنجارشکنی‌های علائم ویرایشی در داستان‌های پسامدرن فارسی، با تأکید بر آثار بیست و شش تن از نویسندگان دهه‌های هفتاد و هشتاد بررسی می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Contribution of Punctuation Marks in Persian Postmodern Fiction

نویسندگان [English]

  • Pārsā Yaghoobi Janbeh Sarāyi
  • Massoomeh Montashloo
چکیده [English]

Postmodern fiction through holding playful discussions about language and act of story-telling diminishes the authority of metanarrative. Metanarrative is a significative and cognitive system in search of the Ultimate Truth that tries to claim its dominance on all texts including literature. In contrast, the postmodern literature uses many techniques to reject this dominance by annihilating the order and architecture of the metanarratives. Various forms of the language games and anomalisms such as deviating the verbal and visual norms are among these techniques. This study concentrates on the unconventional use of punctuation marks as one of the stylistic norm deviating devices in Persian postmodern fictions. The evidence is sought in twenty six stories from Iranian writers in the two last decades.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Postmodern Fiction
  • style
  • visual dimension
  • anomalism
  • punctuation marks