رابطۀ خدا و انسان در ادبیات خداشناسی و عرفانی با تأکید بر آثار مولوی

نویسنده

چکیده

این مقاله با بررسی جایگاه خدا، انسان و عشق به‌عنوان بنیادیترین مفاهیم جهاننگری مولوی با اشاره‌ای به تاریخ قدسی نخستین تجربۀ دیدار خدا و انسان و پرسشگریهای دوران تاریخی معاصر در این باب آغاز می‌شود و موضوعهایی چون ماهیت، آغازگرى و ابتکار عمل، جایگاه شوق و محبت الهی و کارکرد و نقش شفقت و مهرورزی انسانی در رابطۀ خدا و انسان به شیوه‌ای تحلیلی دنبال میگردد. جستجوی دو جانبة خدا و انسان برای نزدیکی به یکدیگر و آغازگری رابطه از سوی خداوند، تقدم ارادة خداوند بر خواست آدمی، اشاره به محبت متقابل خدا و انسان و خاستگاه الهی عشق و همچنین نقش و کارکرد شفقت انسانی جهت برقراری ارتباط با خداوند، اجابت دعا، بخشایش الهی و مصونیت از قهر الهی ازجمله نتایج حاصل از این پژوهش است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Affinity Between God and Man in Teleological and Mystic Literature: The Case of Mowlavi

نویسنده [English]

  • Leila Pazhouhandeh
چکیده [English]

This article is essentially concerned with the central place of “God”, “Man”, and “Love” in Mowlavi’s worldview. The paper starts with the Divine History of the first encountering of Man with God in order to pose the questions mostly asked in our time; then it is followed by dealing with topics such as Nature, Initiation and Innovation, the significance of Desire, Devine Love, and the crucial role of Man’s Kindness in being connected to God. The mutual attempt of The Deity and Man for proximity which is initiated by God, the priority of God’s Will, the mutual love between God and Man and the Divine origin of this love, as well as the decisive role of Man’s Kindness for making affinities with His Creator, God’s response to His servant’s prayer, Absolution, and inviolability from Divine Wrath, are among the findings of this research.

کلیدواژه‌ها [English]

  • affinity
  • God
  • Man
  • Divine Love
  • Man’s kindness
  • mysticism