تحلیل نشانه‏شناختیِ داستان کوتاهِ داش‏آکل

نویسنده

چکیده

نشانه‏شناسی به‌مثابه نظریه‏ای ادبی در چند دهۀ آخر قرن بیستم توجهات زیادی را به خود جلب کرده‌ و در برنامه‏های درسی و نظریۀ‏ انتقادی جایگاه ویژه‏ای یافته‌است. پژوهشِ حاضر نیز در پی آن است تا رویکردی نشانه‏شناختی را در تحلیل داستان کوتاهِ «داش‌آگل» از صادق هدایت به کار گیرد. هدف ما خوانش متن با استفاده از عناصر موجود در آن، برای دست‌یابی به معناهای آشکار و پنهان متن است. در این راه از کوچک‏ترین عناصر موجود در متن تا بزرگ‏ترین آن بهره می‌گیریم، زیرا معنا چیزی انتزاعی و فضایی است و زمانی می‏تواند صورتی عینی یابد که به لفظ درآید. تحقق این عینیت هم در گرو عناصر زبانی است: آوا، واژه، گروه، جمله و در نهایت متن. یافته‌ها حاکی از آن است که فضای عمومی داستان با زبان متن همراه است و سازوکارهای زبانی در راستای القای معنای موردنظر عمل می‌کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Semiotic Analysis of Hedāyat’s Dāsh Akol

نویسنده [English]

  • Mohsen Nobakht
چکیده [English]

This study is an attempt to apply a semiotic approach to a short story by Hedāyat called Dāsh Akol. The paper, in order to capture the explicit and implicit meanings of the text, takes advantage of all micro and macro elements of the story. Meaning is a spatial and abstract entity and would not be actualized unless it is expressed by language. In Dāsh Akol, not only the phones, words, phrases and sentences but the very text indicate that there is a harmony between the general atmosphere and the language of the story. The study also proves that the linguistic mechanisms and strategies put into effect the intended meanings.

کلیدواژه‌ها [English]

  • semiotic theory
  • text analysis
  • short story
  • Dāsh Akol
  • Sādegh Hedāyat