سبک‌شناسی لایه‌ای: توصیف و تبیین بافتمند سبک نامة شمارة 1 غزالی در دو لایة واژگان و بلاغت

نویسنده

چکیده

در سبک‌شناسی لایه‌ای با توجه به بافت موقعیتی به‌عنوان کلان‌لایه، متن را به خردلایه‌هایی تجزیه کرده و با بررسی خردلایه‌های متنی و تشخیص ویژگی‌های برجسته یا پربسامد، به مطالعة سبک می‌پردازیم. واحد تحلیل سبک در سبک‌شناسی تاریخی- سنتی «جمله» است، حال آنکه در «روش لایه‌ای»، با توجه به ساختار باز لایه‌ای متن، نه‌تنها نوشتار به‌عنوان واحد تحلیل در نظر گرفته شده، بلکه واحد تحلیل به کلان‌لایه‌ها میرسد و مشخصه‌ها و تمایزات سبکی یک نوشتار، نویسنده، ژانر یا دوره، همچنین سهم هر لایه در کشف ایدئولوژی متن و روابط پنهان قدرت را نیز تبیین می‌شود. نگارنده این روش را در مطالعة ویژگی‌های سبکی نامه‌های امام محمد غزالی با رویکرد انتقادی به کار گرفته و نامة شمارة یک او را مورد بررسی قرار داده‌است؛ دو لایة ‌«کاربردشناسی» و «نحو» این نامه را در مقاله‌ای جداگانه ارائه نموده و در مقالة حاضر به ارائة دو لایة «واژگان» و «بلاغت» می‌پردازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Stratum Stylistics: Contextual Description and Determination of Style in Lexical and Rhetorical Strata

نویسنده [English]

  • Maryam Dorpar
چکیده [English]

Stratum Stylistics through focusing on situational context as macro-stratum, dissects the text into micro strata to be studied in detail. While in traditional stylistics the unit of analysis is “sentence”, in stratum stylistics not only the whole text is taken into account, but the area of analysis goes as far as considering the stylistic features of the writer, genre and period as well as ideology and the secret power relations. This paper tries to adopt this approach in reading Letter No. 1 by Imam Mohamad Ghazzāli in order to scrutinize its lexical and rhetorical strata

کلیدواژه‌ها [English]

  • stratum stylistics
  • lexis
  • rhetoric
  • situational context
  • Mohamad Ghazzāli