دوره و شماره: دوره 8، شماره 27، فروردین 1393 
اسطورۀ مرگ و باززایی در سووشون و کلیدر

صفحه 9-40

بهزاد برکت؛ محرم رضایتی کیشه خاله؛ مجید جلاله وند


صدامعنایی در شعر گفتاری معاصر

صفحه 137-161

علی محمدی؛ ماندانا کمرخانی