هویّت و بازتاب آن در رُمان

نویسندگان

چکیده

ادبیات در جلوه‌های سه‌گانه‌اش یعنی شعر، نمایش و ادبیات داستانی، در هر دوره،‌ به شیوه‌های خاص به «انسان» و «حضور او در جهان» نگریسته است،‌ اما عمیق‌ترین،‌ فراگیرترین و انتقادی‌ترین نگاه به انسان را به گونه‌ای از ادبیات داستانی به نام «رمان» واگذار کرده است. درواقع، این ویژگیها، در پاسخ به یک نیاز تاریخی، زمینه‌های شکل‌گیری رمان را فراهم کرد و به آن امکان داد تا مناسب‌ترین عرصة ادبی برای درک موجودیت و هویت انسان باشد.
مقالة حاضر به استناد چنین دریافتی، این پیشنهاد را مطرح می‌کند که رمان می‌تواند بستری برای درک ابعاد هویت یک جامعه در دوره‌ای مشخص باشد. از این جهت می‌کوشد با در نظر گرفتن ظرفیتهای رمان، نه فقط به عنوان گونه‌ای ادبی، بلکه به عنوان پدیده‌ای فرهنگی که در گفتگوی مدام با عناصر متغیر یک منظومة فرهنگی، ‌واقعیت رمان را شکل می‌دهد و اسباب پویایی آن می‌شود، نوعی روش‌شناسی را برای شناخت جلوه‌های هویت از منظر رمان معرفی کند. در گام آخر، این روش پیشنهادی به صورت یک الگوی کاربردی در مورد یک رمان مشخص به کار گرفته می‌شود تا دستاوردهای آن در حوزة شناخت ابعاد هویت آشکار گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identity and Its Reflection on Novel

نویسندگان [English]

  • Behzad Barekat
  • - -
چکیده [English]

Literature, throughout its history, has revealed its outlook on "Man and the world he lives in", by means ,i.e. the three major genres of poetry, drama and fiction, but it has preserved its most profound, comprehensive, and critical view on man for "Novel", as a form of fiction which came into existence to satisfy the needs of an all-embracing study of human beings. Novel, as such, has been of the highest capacity for identifying the characteristics of a the society it depicts and its people.
Based on such a presumption, this article suggests that "Novel" is fully justified for tracing the identity of a society in its various aspects.The article, puts forward then, a methodology that by going beyond the mere literary character of the novel, tries to scrutinize its dynamic entity as a cultural phenomenon.Finally, as the practical part, the paper presents the achievements of this methodology through applying a model based upon it, on a Persin novel.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Novel
  • Identity
  • cultural network
  • polysystem of literature