تحلیل سندبادنامه از دیدگاه روان شناسی یونگ

نویسنده

چکیده

ناخودآگاه جمعی از برجسته‎ترین اکتشافات یونگ در حیطۀ ناخودآگاهی روان آدمی است که میان تمامی اقوام و ملل و مذاهب، مشترک و دارای محتویاتی یکسان است. از برجسته‏ترین محتویات ناخودآگاه جمعی «فرایندِ فردیتِ روانی» است که به موجب تحقیقات گستردۀ یونگ، از یک‎سو در خواب‌ها و رؤیاهای شبانه متجلی می‏شود و در جامۀ نمادهای مختلف، راه فردیت و کمال روانی را به فرد می‏نمایاند و از سوی دیگر، درون‌مایۀ سمبلیک بسیاری از اساطیر و افسانه‎ها را به خود اختصاص می‎دهد.
سندبادنامه از جمله آثاری است که در آن فرایند فردیت روانی، نمودی برجسته یافته است. این اثر، روایتگرِ به فردیت رسیدن شاهزاده‎ای است که به دعا از خداوند خواسته شده است. همچنین حاوی برجسته‏ترین کهن‎الگوهایی است که نقشی اساسی در روند به ‌فردیت‌ رسیدن شخصیت اصلی داستان ایفا می‎کنند؛ کهن‎الگوهایی چون پیر دانا، مادر مثالی، سایه، آنیما و نفس. این داستان عرصۀ جدال نمادین و دیرین نیروهای خیر و شر است که در نهایت با برتری نیروهای خیر، گره داستان گشوده می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Jungian Study of Sandbād Nāme

نویسنده [English]

  • Tayyebeh Ja’fari
چکیده [English]

Collective Unconscious is an epoch-making finding of Jung which is universal and can be applied to all nations and tribes. A very important element of collective unconscious is “psychological individuality process” which is manifested, according to Jung, in night dreams, and in various forms directs the individual towards psychological perfection. This process contains the symbolic themes of many myths and legends.
Sandbād Nāme is among those works in which psychological process is manifested vigorously and tells how a prince goes through a process to become a true individual. This book also includes the most remarkable archetypes such as Wise Old Man, Ideal Mother, Shadow, Anima, and Self that play essential roles in the process. The story symbolizes the eternal combat between Good and Evil and ends by the triumph of Good Spirits.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sandbād Nāme
  • individuality process
  • unconscious
  • anima
  • archetype