والتر بنیامین: اصالت زبان و نقش آن در نقد و نظریۀ ادبی هنری

نویسندگان

چکیده

والتر بنیامین هرچند منسوب به مکتب فرانکفورت است، اما هم در مبانی تفکر و هم در مواجهه با مارکسیسم و سبک تأملات و سلوک زندگی، پدیده‌ای است متفرّد. تأملات او دربارۀ زبان، ترجمه، تاریخ و... بر جریان‌های فلسفی، هنری، نقد و نظریه بسیار مؤثر بوده‌است. به-رغم نظر کسانی که تفکر او را فاقد انسجام و پیوستگی می‌دانند، دغدغۀ بنیادین بنیامین در نوشته‌هایش، تصویرِ «فقدان»، «فاصله» و «گمشدگی» به‌ قصد راهیابی به «رهایی و رستگاری» است. دو مضمون اصلی تفکر او، «فلسفۀ زبان» و «فلسفۀ تاریخ» است. «نظریۀ زبان» او به «نظریۀ ترجمه» و حوزه‌های دیگری چون معنا، تمثیل، تأویل، نقد ادبی، تراژدی، قصه و رمان راه یافت و بر همین مبنا او به نقد تاریخ‌باوری و فلسفۀ تحصّلی روی آورد و از زبان‌شناسی، نشانه‌شناسی و نقد به معنای متعارف یا مسلط فاصله گرفت. این تحقیق می-کوشد تا به کانون نظریۀ بنیامین، یعنی زبان و ترجمه، و به تبعِ آن به تأثیر آنها در عرصه-های ادبی بپردازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Walter Benjamin: Originality of Language and its Function in Literary and Artistic Theory

نویسندگان [English]

  • َAlireza Nikouei
  • Maziar Jafroodi
چکیده [English]

Walter Benjamin, although is known for being related to Frankfurt School, is a single and unique figure, both in his principles of thinking and in confrontation with Marxism. His contemplations on language, translation, history, and the related fields, have greatly influenced the philosophical, artistic and literary trends of the time. In contrast to the ideas of those who see no coherence in his works, the essential involvement of Benjamin has been the determination of “lack”, “distance”, and “disorientation” in order to achieve redemption and salvation. Two important themes engaging his mind were “philosophy of language” and “philosophy of history”. The former gave way to a theory of translation as well as concerning the concept of meaning, allegory, literary criticism, tragedy, story and novel, which acted as a background to criticizing historicism and positivism and taking distance from the conventional linguistics and semiotics. This article is concerned with language and translation as his two focal obsessions, and their effect on literary domain.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Benjamin
  • theory of language
  • theology of translation
  • Metaphor
  • criticism