روایت‌شناسی شناختی (کاربست نظریۀ آمیختگی مفهومی بر قصه‌های عامیانة ایرانی)

نویسندگان

چکیده

روایت‌شناسی شناختی از رویکردهای نظام‌مند در چند دهۀ اخیر است که با توجه به دستاوردهای زبان‌شناسی و معناشناسی شناختی، نقش مؤثری در تبیین ماهیت و کارکرد متون روایی داشته‌است. ج. فوکونیه و م. ترنر چارچوب نظری آمیختگی مفهومی را به‌تفصیل بررسی کرده‌اند. مقالۀ حاضر، پس از معرفی رویکرد نظری آمیختگی مفهومی، به تبیین چگونگی فرایند معناسازی و شخصیت‌پردازی در دو قصۀ عامیانۀ ایرانی می‌پردازد. فرض ما این است که خلاقیت و پویایی فرایندهای معناساز موجود در قصه‌های عامیانه با استناد به انگاره‌های نظریۀ آمیختگی قابل تبیین است. هدف این تحقیق، تبیین فرایند تخیل و فرایندهای معناسازی در قصه‌های عامیانه است تا شاید براساس آن بتوان به تحلیل و خوانش دقیق‌تری از این روایت‌ها دست یافت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Cognitive Narratology: Applying the Conceptual Blending Theory to Persian Folk Tales

نویسندگان [English]

  • Behzad Barekat
  • Belgheys Rowshan
  • Zeinab Mohammad Ebrahimi
  • Leila Ardebili
چکیده [English]

Cognitive narratology is a systematic approach that, following the achievements of cognitive semantics, has played an important role in determining the nature and function of the narrative texts. G. Fauconnier and M.Turner have thoroughly explained the principles and the framework of the conceptual blending. This article, after introducing the theoretical approach of conceptual blending, examines the processes of meaning formation and characterization in two Persian folk tales based on the hypothesis that creativity and dynamism of meaning formation in folk tales can be analyzed by the paradigms and principles of conceptual blending. The article aims at explaining the processes used in activating imagination and creating meaning in order to provide the possibility of a better reading of the folk tales.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : meaning formation processes
  • Persian folk tales
  • cognitive semantics
  • Conceptual Blending