اسطوره‌شکنی و اسطوره‌سازی رمانتیک در شعر احمد شاملو

نویسندگان

چکیده

تأثیر نگاه رمانتیک بر نوع و میزان توجه شاعران معاصر به اسطوره و چگونگی بهره‌گیری آنها از روایت‌های اسطوره‌ای، از مسائل مهمی است که باید دربارة آن پژوهش شود. اسطوره و البته اسطوره‌شکنی و اسطوره‌سازی در شعر رمانتیک، جایگاه خاصی دارد؛ علاوه بر جنبۀ زیباشناختی اسطوره، ایجاد روحیۀ‌ انقلابی و مبارزه‌گری و نیز دگرگونی‌خواهی و تحول‌طلبی در میان مردم را می‌توان از دلائل رویکرد شاعران رمانتیک به اسطوره دانست. این پژوهش در پی تبیین نگاه رمانتیک احمد شاملو به اسطوره و بهره‌گیری ویژۀ او از ظرفیت‌های سیاسی- اجتماعی آن، به شیوۀ تحلیل محتواست و نشان می‌دهد تغییرات شاملو در برخی
اسطوره‌ها و نیز بخشی از اسطوره‌سازی‌های او، براساس مبانی نظری مکتب رمانتیسم قابل توجیه است. در این راستا به تبیین نگاه رمانتیست‌ها به اسطوره و برخی مؤلفه‌های رمانتیک شعر شاملو، و نیز تحلیل چرایی و چگونگی بهره‌گیری او از اسطوره پرداخته شده‌است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Romantic Mythopoeia and Mythoclasting in Shāmloo’s Poetry

نویسندگان [English]

  • Ebrahim Mohammadi
  • Mohammad Behnamfar
  • Gholamreza Tayyebi nezhad
چکیده [English]

The effect of Romantic outlook of Iranian Contemporary poets has been influential on the type and scope of dealing with mythology. The poets, through mythopoeia and mythoclasting have promoted the revolutionary and evolutionary spirit of the people. This paper, following the method of content analysis, studies the mythological interests of Ahmad Shāmloo, and concludes that shāmloo evolves the original versions of myths, and even introduces some myths of his own, in order to make a better use of their social capacities. Shāmloo’s reforms can be justified by the features of Romanticism which in its turn is a good explanation of some aspects of his poems.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ahmad Shāmloo
  • Romanticism
  • romantic evolution of myths
  • romantic mythopoeia