دوره و شماره: دوره 7، شماره 24، تیر 1392 
جنبه‏های نمایشی مناظرۀ فطرت بخارایی

صفحه 57-82

ابراهیم خدایار؛ مریم الهامیان؛ محمد جعفر یوسفیان کناری


اسطوره‌شکنی و اسطوره‌سازی رمانتیک در شعر احمد شاملو

صفحه 105-128

ابراهیم محمدی؛ محمد بهنام فر؛ غلامرضا طیبی نژاد