بازشناسی چهرة قهرمان اژدهاکش در سرگذشت ابومسلم خراسانی

نویسندگان

چکیده

ابومسلم‌نامه، سرگذشت ابومسلم خراسانی است که برپایۀ ساختار اسطوره‌ای قهرمان اژدهاکش بازآفریده شده‌است. پس از قتل وی، گرایش قوم ایرانی در برگشت به سوی اسطوره‌ها در دوران تاریخی و تبدیل تاریخ به اسطوره با انگیزه‌های گوناگونی صورت گرفت. در مقالۀ حاضر پس از بررسی ساختار قصۀ زندگی ابومسلم خراسانی، انواع دگردیسی‌ها و تحلیل‌ها و جابه‌جایی‌های اسطورۀ فریدون (قهرمان اژدهاکش) در بازآفرینی زندگی این قهرمان بررسی می‌گردد تا با ذکر دلائل تاریخی و روان‌شناختی، علت این تغییرات آشکار شود. حاصل کار نشان می‌دهد که اغلب بخش‌های بن‌مایة اژدهاکشی تحت تأثیر عناصر دینی تغییر شکل داده و برخی از موارد آن تحت تأثیر جابه‌جایی‌های تخیلی (ادبی) دیگرگونه شده‌است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Reconfiguration of the Dragon-Killer in Abu Muslim Nāme

نویسندگان [English]

  • Yadollah Jalali Pandari
  • Sakineh Abbasi
چکیده [English]

Abu Mslim Nāme is the life-story of Abu Muslim of Khorāsān written on the basis of mythological structure of Dragon-Killer. After the assassination of Abu Muslim, Iranians, once more gave credit to conventional myths, but reevaluated them so much that they finally converted history to mythology. The present article, after a structural analysis of Abu Muslim’s life-story, examines the diverse transformations and displacements in Fereydoon Myth (The Dragon-Killer) in order to explain the reasons of these changes based on historical and psychological documents. The article concludes that these evolutions have taken place mostly under the influence of religious functions and in cases due to the effects of literary imagination.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Abu Muslinm Nāme
  • Folk long tales
  • theme
  • dragon