ارتقاء گره راست در زبان فارسی

نویسنده

چکیده

این مقاله می‌کوشد براساس مطالعات مربوط به ساختار ارتقاء گره راست در سایر زبان‌ها، ویژگی‌های اصلی این ساختار را در زبان فارسی کشف و توصیف کند. این ساختار در زبان فارسی دارای ویژگی‌هایی است که آن را از سایر ساختارها متمایز می‌سازد: وقوع هستۀ اصلی ارتقاء گره راست در منتهی‌الیه سمت راست ساخت همپایگی، ناسازه‌ها به‌عنوان هدف ارتقاء گره راست، امکان وقوع این پدیدۀ نحوی در ساخت همپایگی با تمام حروف ربط، امکان جداسازی متممِ پرسش‌واژه از پرسش‌واژه و عدم امکان ابقای حرف اضافه در ساختار مزبور، مطابقت فعل در برخی موارد تنها با فاعل همپایۀ دوم و در برخی دیگر با فاعل هر دو همپایه، وجود رابطۀ تقابلی بین سازۀ پیش از هدف ارتقاء گره راست در همپایۀ نخست و همتای آن در همپایۀ دوم، وجود مکث پیش از جایگاه حذف و عدم تبعیت این ساختار از برخی از جزیره‌ها. برخی از این ویژگی‌ها نشان می‌دهند که ارتقاء گره راست حاصل فرایند حرکت نیست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Right Node Raising in Persian

نویسنده [English]

  • Mansoor Sha’bani
چکیده [English]

This article aims to discover and describe the major properties of Right Node Raising (RNR) in Persian regarding the related literature on RNR in other languages. Persian RNR properties distinguish it from other constructions. The occurrence of RNR pivot at the rightmost edge of the coordinate structure, non-constituents as RNR target, possibility of RNR regardless of the kind of conjunctions, possibility of separating the complement of wh-words from wh-words, and impossibility of preposition stranding (P-stranding) in RNR, agreement between verb and only the subject of the second conjunct in some cases, and agreement between verb and the subject of both conjuncts in some others, contrastive relationship between the constituent before RNR target in the first conjunct and the corresponding element in the second one, the existence of pause before the ellipsis site, and insensitivity of RNR to some islands, are among these properties. Some of these properties show that RNR is not the result of movement.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Right node raising (RNR)
  • coordinate structure
  • non
  • constituents
  • Contrast
  • agreement
  • island