دوره و شماره: دوره 7، شماره 23، فروردین 1392 
بررسی و تحلیل انسان آرمانی در رمان سمفونی مردگان

صفحه 123-148

قدرت‌الله طاهری؛ سعید بزرگ بیگدلی؛ خدیجه اسفندیاری