تحلیل ژرف‌ساخت مجموعه‌داستان کتاب ویران

نویسنده

چکیده

کتاب ویران آخرین مجموعه‌داستان ابوتراب خسروی است و نشان می‌دهد نویسنده همچنان در پی فضا و شگردهای تازه و تکمیلی در داستان‌نویسی است. سبک پسامدرنی که به کمک کلمه ایجاد می‌کند، سبب پیچیدگی داستان‌های این مجموعه شده‌است. برای دریافت اسباب این پیچیدگی و فهم و تحلیل متن، با استفاده از عناصر غیرروایی، دلالت ضمنی نشانه‌ها و تقابل دوگانه‌ای که در کنش دلالت وجود دارد، به تحلیل ژرف‌ساخت داستان‌ها پرداخته‌ایم. ژرف‌ساخت داستان‌ها، مقابله با زمان به منظور براندازی یا بی‌اعتبار کردن آن است که با روش‌ها و موضوعاتی چون تداوم نسل، آموزش، تکرار حادثه در تابلو و آلبوم، تکرار زندگی و مرگ در قالب بازی، خاطره در خاطره آوردن و بازسازی زندگی در ذهن، پایدار ساختن عشق با کشاندن آن به کتابت، روی آوردن به فال‌گو و کف‌بین، و با ترکیب ویرانی و آبادسازی در قالب کلمات، به تکرار و چرخه‌ای کردن حوادث برای نیل به بی‌اعتبار ساختن زمان یا تفوق بر تجلی‌های آن می‌پردازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Deep Structural Analysis of Ketāb-e Virān by A. Khosravi

نویسنده [English]

  • Teymoor Malmir
چکیده [English]

Ketāb-e Virān (Book of the Destroyed), the last short story collection by Abootorāb Khosravi, is one more attempt for discovering the novel techniques and atmospheres. A postmodern style based on words makes these stories complicated. In order to understand this complexity, the present article tries to analyze the deep structure of stories through using the non-narrative elements, connotation of signs, and the binary opposition existing in the act of signification. One essential mechanism used in the book is annihilating and invalidating “Time” by taking advantage of ideas and techniques such as the generation continuation, education, repetition of events in portraits and albums, reiteration of life and death in the form of games, memory within memory, mental life, perpetuation of love by recording it as words, dealing with fortunetellers and palmists, constructing and destructing in words, cyclic repetition of events

کلیدواژه‌ها [English]

  • Abootorāb Khosravi
  • annihilation of Time
  • Postmodern
  • repetition
  • Structure