گونه‌ای وزن در شعر سپید شاملو

نویسنده

چکیده

سخن‌سنجانی که دربارۀ موسیقی شعر شاملو به جستجو و پژوهش پرداخته‌اند، شعر سپید او را یکسره از عناصر عروضی تهی می‌دانند. نگارنده برای نخستین‌بار در این جستار کوشیده‌است تا با زبان دانش عروض، بخشی از ویژگی‌های موسیقی بیرونی در شعر سپید شاملو را آشکار سازد. البته این به معنی آن نیست که ما شعر او را عروضی می‌شماریم، زیرا آنچه به عروض سنتی معنی می‌بخشد، نظم ریاضیوار است و از آنجا که این نظم در زنجیره‌های هجایی شعر سپید شاملو برهم می‌خورد، عروضی خواندن آن درست نیست. با این‌همه در سنجش با آهنگ شعر سنتی، درصدِ دوری و نزدیکی آهنگ سخنان گوناگون یکسان نیست و شعر سپید شاملو، برخلاف شعر پیروانش، دارای تکرارهای به‌هنجار موسیقایی است و آهنگی نزدیک به وزن عروضی دارد؛ یا دست‌کم با پشتوانه و پیش‌زمینة‌ ذهنی عروضی سروده شده‌است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Some Sort of Meter in Shāmloo’s Blank Verse

نویسنده [English]

  • Mehdi Firoozian
چکیده [English]

Those rhetoricians who have performed researches on the music of Shāmloo’s poetry, believe that his blank verse lacks the prosodic elements; but this article, based on a prosodic (Aroozi) knowledge, introduces some characteristics of external music in Shāmloo’s poems. This finding by no means claims that the poems possess Aroozi meters, because Arooz can only be created through following a mathematical order which does not exist in syllabic chains of Shāmloo’s poetry. Nevertheless, these poems, compared to those of Shāmloo’s followers make use of musical repetitions that is either close to prosodic meters or supported by such rhythmic structures

کلیدواژه‌ها [English]

  • external music
  • blank verse
  • Shāmloo
  • prosodic meter (Arooz)