دوره و شماره: دوره 7، شماره 26، زمستان 1392 
7. بررسی ارجاع مشارکین در هفت‌خوان رستم

صفحه 147-176

عباسعلی آهنگر؛ محمدامیر مشهدی؛ ستاره مجاهدی رضاییان