بررسی ارجاع مشارکین در هفت‌خوان رستم

نویسندگان

چکیده

زبان‌ها شیوه‌های گوناگونی از ارجاع را در نشان‌دادن مشارکین روایت‌ها بهکار می‌گیرند. این شیوه‌ها می‌توانند شامل حذف کامل مرجع، ارجاع تلویحی به صورت تصریف فعلی، بهکارگیری ضمایر منفصل و در نهایت بهکارگیری گروه اسمی کامل باشند. این ابزارهای گفتمانی با نیت نویسنده در نشان‌دادن موقعیت مشارکین و تأکید بر وقایعی خاص مرتبط‌اند. پژوهش حاضر براساس الگوی لوینسون، فراوانی بهکارگیری شیوه‌های گوناگون ارجاع مشارکین، روش‌های معرفی مشارکین اصلی و فرعی و همچنین چگونگی تأکید بر معرفی مشارکین داستان هفت‌خوان رستم را در شاهنامه بررسی و تحلیل می‌کند. براساس یافته‌های این پژوهش، فراوانی ارجاع مشارک اصلی بیشتر با تصریف فعلی، و فراوانی ارجاع مشارک فرعی بیشتر با گروه اسمی در هفت‌خوان رستم مشاهده شده‌است. افزون بر این، ضمایر متصل نیز به‌طور قابل‌ملاحظه‌ای برای ارجاع به مشارکین اصلی و فرعی به‌کار رفته‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of the Actants’ Reference in The Seven Adventures of Rostam

نویسندگان [English]

  • Abbas Ali Ahangar
  • Mohammad Amir Mashhadi
  • Setareh Mojahedi Reza’iyan
چکیده [English]

Different languages take benefit of different referential ways to trace out the narrative actants. These ways include deletion of reference, implicit reference of verb inflexion, using unbounded pronouns such as personal pronouns and demonstratives, and complete noun phrases. The choice of each, reflects the intention of the writer in displaying the position of actants and emphasizing the function of some events. The present article follows Levinson’s model to determine various ways of actants’ reference, methods of introducing the major and minor references, and the manner of emphasis on actants in a story of Ferdowsi’s Shāhnāme (Book of Kings) entitled “The Seven Adventures of Rostam”. The findings of the article prove that verb inflexion and noun phrase play more important roles in displaying respectively the frequency of major and minor actants of reference. In addition, bounded pronouns have been remarkably used for referencing both major and minor actants.

کلیدواژه‌ها [English]

  • actants’ reference
  • deletion
  • verb inflexion
  • pronoun
  • noun phrase
  • Shāhnāme