نقد فمینیستی رمان سگ و زمستان بلند

نویسندگان

چکیده

ظهور جنبش فمینیسم، چه در عرصة سیاست و اجتماع و چه در حوزة ادبیات، نتیجة کم‌اهمیت تلقی شدن زنان در جامعة مردسالار بود. این جنبش با اندیشة برابری‌طلبی، آزادی‌خواهی و احقاق حقوق زنان، از اواخر دهة 1960 به این سو، به صورت جدی در ادبیات و نقد ادبی رایج شد و تأثیر قابل توجهی بر جهت‌گیری تفکر انتقادی در برخورد با ادبیات گذشته و نیز خلق آثار ادبی جدید به‌ویژه از سوی زنان نهاد. بررسی تصاویر زنان در آثار ادبی و نیز بازتاب تجربه‌ها و عواطف زنانه در نوشته‌های زنان، از موضوعات مهمِ نقد فمینیستی است. از داستان‌نویسانِ زنِ ایرانی، شهرنوش پارسی‌پور در داستان‌هایش، به‌ویژه در رمان سگ و زمستان بلند، توجه عمده‌ای به مسائل زنان دارد. اعتراض نویسنده به وضع زنان در جامعه، توجه به تجربه‌ها و احساسات زنانه و ستیز با مردسالاری، از ویژگی‌های برجستة این رمان است. نگارندگان در این مقاله به نقد این رمان از منظر نظریه‌های ادبی فمینیسم پرداخته‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Feministic Criticism of The Dog and the Long Winter by Shahrnoosh Pārsipoor

نویسندگان [English]

  • Reza Sadeghi Shahpar
  • Razieh Hajjar
چکیده [English]

Feminism, in its socio-political and literary aspects, emerged because of the degradation of women in patriarchal societies. Attempts of the women in search of their civil rights and emancipation since 1960’s deeply influenced many literary works which tried to display the feminine experience and emotions. Shahrnoosh Pārsipoor, in her The Dog and the Long winter, depicts the various aspects of women struggle with the dominant patriarchal culture in Iran. This struggle and its different manifestations in the novel will be discussed in this article

کلیدواژه‌ها [English]

  • Novel
  • Shahrnoosh Pārsipoor
  • The Dog and the Long Winter
  • woman
  • Feminism