بررسی و تحلیل دو تراژدی سهراب و فرود بر پایۀ نظریۀ «میتوس تراژدی» فرای

نویسندگان

چکیده

نُرترُپ فرای از منتقدان ادبی اسطوره‌گراست که به ادبیات به دید صور نوعی می‌نگرد. فرای در کتاب تحلیل نقد در تبیین نظریۀ «میتوس تراژدی»، به بررسی صور نوعی، ساختار، شخصیت‌ها و مراحل تراژدی می‌پردازد. در شاهنامه، دو داستان سهراب و فرود از بن‌مایه‌های قوی تراژیک برخوردارند. با توجه به مسائلی از قبیل صور نوعی، ساختار، شخصیت‌ها و مراحل تراژیک این دو اثر، می‌توان آنها را در کنار بزرگ‌ترین تراژدی‌های جهان به‌گونه‌ای بررسی و تحلیل کرد که قابل تطبیق و بررسی با میتوس تراژدی فرای ‌باشند. عنصر مشترک همۀ این تراژدی‌ها تضاد و تقابل یا کشمکش دو منشأ قدرت برای اثبات خود و دفع دیگری است. این تقابل، ذاتی است و به ساختار و طبیعت تراژدی برمی‌گردد. سهراب و فرود، قهرمانان اصلی داستان تراژیک خود هستند، اما به دلیل تقابل با قهرمانان و شخصیت‌های بزرگی چون رستم، کیخسرو و توس مورد توجه قرار نگرفته‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Analysis of Two Tragedies Sohrāb and Forood based on the Tragedy Mythos of Fry

نویسندگان [English]

  • Mohammad Irani
  • Somayyeh Biglari
چکیده [English]

Northrop Fry, the literary critic, adopts an archetypal approach in his study of literature. In his Anatomy of Criticism, Fry examines the archetypes, structures, and characters of tragedy in order to build up his theory of Tragedy Mythos. This theory seems to be applicable to two tragedies of Shāhnāme, named Sohrāb, and Forood. The element which can be seen in all tragedies, according to Fry, is the inherent conflict between two sources of power which has its origin in the nature of tragedy. Sohrāb and Forood are two important tragic heroes who have been neglected to be academically studied because of the existence of some well-known characters such as Rostam, Key Khosro, and Toos

کلیدواژه‌ها [English]

  • Shāhnāme of Ferdowsi
  • Sohrāb
  • Forood
  • Northrop Fry
  • Tragedy mythos