نگرش احمد غزّالی به عشق بربنیاد نظریة استعارة شناختی

نویسندگان

چکیده

نظریۀ استعارة شناختی از دیدگاه‌های قابل توجه در زمینة تحقیقات زبان‌شناسی شناختی است که با توجه به نگاشت‌های متشکل از دو قلمرو منبع و هدف، به بررسی و تحلیل مفاهیم انتزاعی مطرح‌شده در زبان می‌پردازد. هدف نگارندگان در این مقاله بررسی مفهوم «عشق» برپایة بازیابی عناصر واژگانی در قلمروهای حسی این مفهوم در رسالة سوانح العشّاق خواجه احمد غزّالی (520 ق) به منظور مشخص‌کردن شبکه‌های استعاری و کشف استعاره‌های کانونی و اصلی این مفهوم و درنهایت رسیدن به دیدگاه نویسنده دربارة عشق بوده‌است. نگارندگان با استفاده از نظریة استعارة شناختی به بررسی مفهوم عشق در متن فوق پرداخته و نشان داده‌اند که دیدگاه غزّالی به عشق دیدگاهی زاهدانه و عابدانه است، نه عاشقانه.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Ghazzāli’s Viewpoint on Love Based on Cognitive Metaphor Theory

نویسندگان [English]

  • Abolghasem Ghavam
  • Zohreh Hashemi
چکیده [English]

Cognitive metaphor theory is an effective approach that studies the linguistic concepts by following the mappings which include source and target spheres. This article tries to examine the concept of “Love” in Savāneh-al Oshagh by Ghazzaāli. It starts with focusing on lexical elements that are characterized by their emotional sense, in order to discover their metaphorical networks and canonical metaphors, and recognize, finally, the viewpoint of the writer about the concept of love. The article concludes that Ghazzāli follows more the outlook of a devotee and ascetic than that of a lover.

کلیدواژه‌ها [English]

  • cognitive metaphor
  • mapping
  • Love
  • Savāneh
  • al Oshagh
  • Ahmad Ghazzāli