تحلیل جایگاه زن و شاه به‌عنوان نمادهایی از کهننمونة «مرکز»

نویسندگان

چکیده

«مرکز» بهعنوان یک کهننمونه، از دیرباز زندگی فردی و اجتماعی بشر را سامان داده و هر گاه مورد غفلت و بی‌‌توجهی واقع شده، موجب گسستگی و پریشانی روانی گردیدهاست. این
کهننمونه در حماسه‌های اسطوره‌ای نیز جایگاهی ویژه دارد؛ قهرمان داستان‌های حماسی، برای رسیدن به مرکز یا حفظ آن، همة نیرو و قوای خویش را صرف می‌کند تا به جایگاهی متعالی دست یابد و در اصطلاح روان‌شناسی ژرفا، به «فردیت» برسد. از جملة مهم‌ترین نمادهای مرکز در حماسه‌های اسطوره‌ای، می‌توان به زن و شاه اشاره کرد که بسیاری از اعمال پهلوانانة قهرمانِ حماسی بر گردِ آنان رخ می‌دهد. در این مقاله، به یاری روان‌شناسی ژرفا، به تحلیل این دو نماد می‌پردازیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

“Woman” and “King” as Archetypal Symbols of “Centre”

نویسندگان [English]

  • Mehdi Sharifian
  • Behzad Atooni
چکیده [English]

Since early times, “Centre” as an archetype, has been so decisive in individual and social life that any kind of inattention to that has brought about psychological dissociation and perturbation. In mythical epics, this concept holds such a specific place that the hero does his best to attain the central position because he believes that this achievement is “elevation”, or “individuality” in terms of Depth Psychology. Two of the most important symbols of “center” in mythical epics are “woman” and “king” which are analyzed in this article through using the basics of Depth Psychology

کلیدواژه‌ها [English]

  • centre
  • archetype
  • woman
  • king
  • Myth