بازشناختِ جریان‌شناسی شعر مشروطیّت

نویسنده

چکیده

اگـر بتوان ادبـیات را آیـینة جامـعه دانسـت که در آن فــراز و فـرود فرهــنگ و انـدیشـه بازتابانده می‌شود، سنّت‌پذیری و سنّت‌گذاری و نیز سنّت و نوآوری در آن جایگاه بارزی دارد. برای شناخت هر چه بیشتر این جایگاه، مباحث جریان‌شناسی ادبی، به‌خوبی می‌تواند پژوهشگر را با عوامل برون‌ساخت و درون‌ساخت ادبیات، «تحوّل» در چارچوب پویایی و «انحطاط» در چارچوب ایستایی و دلایل این پویایی و ایستایی آشنا کند. جریان‌شناسی ادبی، بررسی شناخت فرایند در حال تحوّل ادبیات از سنّت به سوی نوگرایی است.
چون شعر مشروطیّت با بافت اجتماعی، سیاسی و انقلابی این دوره پیوند نزدیکی دارد، به مثابه آیینه‌ای بازتابندة واقعیّتهای جامعة آن روز است، شعر دورة گذار و انتقال است و حدّ واسط بین سنّت و نوگرایی به شمار می‌رود، جریان‌شناسی شعر این دوره اهمیّت و ضرورتی خاص می‌یابد؛ به‌ویژه که مشروطیّت بارزترین نمود آغاز تحوّل از سنّت به نوگرایی است. از ضرورتهای جریان‌شناسی شعر مشروطیّت، آشنایی با پیشینة تاریخی جریان‌شناسی شعر این دوره، پرداختن به اصول و مبانی نظری شعر مشروطیّت، توجّه به پیوندهای جریان‌شناختی بین شعر مشروطیّت و انقلاب مشروطیّت و عوامل موثّر در این بررسیها و پژوهشهاست. جریان‌شناسی شعر مشروطیّت و دیگر دوره‌هایی که ویژگیهایی همانند این دوره دارد، پژوهشی بایسته است که در مطالعات دورة معاصر جایگاه ارزنده‌ای دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A New Attempt for Identifying the Various Trends in the Poetry of Mashrooteh

نویسنده [English]

  • Mahyar Alavi Moghaddam
چکیده [English]

Considering literature as a mirror reflecting the ups and downs of culture and thought in a society, one is expected to give leading roles to both traditional and modern literary trends. This very position is the possibility of dealing with structural and meta-structural factors of literature, studying the phenomena of "evolution" and "decline" and the reasons for the formation of these phenomena.
Since the poetry of Mashrooteh is closely linked to the social, political and revolutionary context, it can be a true reflection of the society from which it is originated. The poetry of this period is "the poetry of transition" that farewells the traditional outlook in order to welcome the modern one. Familiarity with the history of this period and the principles of its poetry, besides searching for the lines of connection between the poetry and the revolution of Mashrooteh are the main concerns of this article.

کلیدواژه‌ها [English]

  • identifying literary trends
  • poetry of Mashrooteh
  • traditional and modern trends
  • structural and meta
  • structural factors