روایت و دامنة زمانی روایت در قصه‌های مثنوی

نویسندگان

چکیده

هر پدیدة نسبتاً دامنه‌داری که دارای سیری پیش‌رونده باشد، ساختار روایی ساده‌ای را در بطن خود می‌پروراند. در این ساختارِ ساده‌گویی، عناصر تشکیل دهندة پدیده از نقطة‌ A به سمت B ، از Bبه سمت C و ... حرکت می‌کنند؛ شبیه رشد تکاملی دانه تا مرحلة درخت شدن و میوه دادن. آنچه به ساختاری پیش‌رونده و روایی شکل داستانی می‌بخشد، گشتارهایی است که از سوی نویسنده/ راوی بر پیکرة موضوع تحمیل می‌شود؛ این گشتارها در توالی خطی- زمانی داستان قابل تحلیل‌اند. مقالة حاضر، در تحلیل ابعاد زمانی روایت داستانی، بر دو مدخل اصلی زمان روایت و دامنة زمانی روایت‌شدگی تأکید دارد: در مدخل نخست با سه گونة زمان تقویمی، زمان حسّی و زمان روایت مواجه می‌شویم. در مدخل بعدی مقاله نیز، پنج محور کلی صحنه، گسترش، چکیده، حذف و زمان حال اخلاقی مطرح خواهد شد؛ توضیـح اینکه ضمن تطبیق مباحث مطرح شده با نمونه‌هایی از رمانهای معاصر، در پایان هر مدخل، قصه‌هایی از مثنوی نیز، متناسب با موضوع، ارائه و تحلیل شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Narrative and Its Time-span in Mathnavi's Anecdotes

نویسندگان [English]

  • Nasrollah Emami
  • Behrooz Mehdizadeh Fard
چکیده [English]

Every wide-scope and progressive phenomenon is naturally provided with a simple narrative structure in which the components move from A to B, and from B to C, as if a seed grows to be a tree. In fact the narrative structure takes form trough transformations applied to the corpus by the author/narrator in order to be analyzed in their temporal sequences.
This article, through analyzing the temporal dimensions of narrative, lays emphasis on the time of narration as well as the time-span in which the story is narrated. As to the former, the article deals with the linear time, sensual time and time of narration; concerning the latter, the paper pays attention to the opsis, story development, précis, ellipsis, and historie ethique. Finally all the topics discussed are supported with the examples of modern novels, and at the end of each section the related anecdotes of mathnavi are presented and analyzed

کلیدواژه‌ها [English]

  • Narrative
  • Time
  • span
  • Mathnavi
  • anecdote