اسطورۀ تولد قهرمان

نویسندگان

چکیده

نخستین مرحلۀ اغلب داستان‌های اسطوره‌ای، فرایند تولد قهرمان است. تولد قهرمان در باورهای اسطوره‌ای، و با توجه به آراءِ میرچا الیاده و جوزف کمپبل، تولدی نمادین از بطن زمین است که بر میل بشر برای بازگشت دوباره به «زهدان نخستین» صحه می‌نهد و آرزوی اتحاد او با «مادر اعظم» را محقق می‌سازد. مسألۀ این پژوهش نیز تحلیل روان‌شناسانه و اسطوره‌شناسانۀ تولد قهرمان در داستان‌های اساطیری و مقایسۀ آن با روایت‌های عامیانه با تکیه بر آراءِ فروید و شاگردش اتو رانک و همچنین نظریه‌های اسطوره‌شناسانۀ راگلن، یونگ و الیاده است. در کنار تحلیل‌های اسطوره‌ای و روان‌شناسانه، بررسی نمادشناسانۀ «سبد» در روایت‌های تولد، مطالعۀ جانبی دیگر این پژوهش است. با توجه به چنین نگرشی می‌توان درون‌مایۀ اصلی و پیرنگ بنیادین بسیاری از داستان‌ها و روایت‌های اسطوره‌ای را بازگشت نمادین کودک به طرق مختلف به زادگاه اولیۀ خود قلمداد کرد که از ویژگی‌های مابعدالطبیعی بسیاری بهره می‌برد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

“Birth of Hero” in Mythology

نویسندگان [English]

  • Maryam Hosseini
  • Nasrin Shakibi Momtaz
چکیده [English]

The first stage in most mythological stories is the “Birth of Hero” which according to Mircea Eliade and Joseph Campbell is a symbolic reference to the “Womb of Earth” and verifies man’s desire to return to “Initial Womb” in order to be finally united with The Great Mother. The present study, by taking benefit of the psychological ideas of Sigmund Freud and Otto Rank as well as the mythological notions put forward by Raglan, Jung and Eliade tries to find the traces of this myth in folk tales. The findings of the study will help researchers to discover the themes and plots of many tales which conventionally make use of metaphysical elements

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mythology
  • psychoanalysis
  • hero
  • “Birth of Hero”
  • Otto rank