تحلیل گفتمانی دشواریهای ترجمه ادبی

نویسنده

چکیده

تحلیل گفتمان از جمله شیوه های بررسی متن است که در طول حیات خود ابزار و روشهایش را گسترش داده و عمق بخشیده است. مطالعات ترجمه نیز پس از آنکه بررسیهای زبانشناختی صرف را جهت فهم فرایند ترجمه ناکافی دانست به شیوه های تحلیل متن و تحلیل گفتمان رو آورد. در مقاله حاضر ما دریافتی از تحلیل گفتمان را مبنا قرار داده ایم که ساختار تأویل پذیر متن و رویه های ارتباطی متن با فرامتن (جامعه، فرهنگ) را اصل می گیرد و بر این اساس می کوشد فرایند ترجمه متن ادبی را بررسی کند. نظر به اینکه یکی از سودمندیهای بنیادی تحلیل گفتمان این است که در حوزه بررسی نظری محدود نمی ماند و ابزار لازم را برای تحلیل عملی فراهم می آورد تلاش کرده ایم که با استناد به یک متن مشخص ادبی، سودمندی شیوه تحلیل گفتمان را در فعل ترجمه نشان دهیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Difficulties of Literary Translation as Anatomized by Discourse Analysis

نویسنده [English]

  • Behzad Barekat
چکیده [English]

Since it was first used by Z. Harris as a theoretical framework for studying texts, Discourse Analysis has enlarged and deepened its instruments and methods. Translation studies, in turn, having realized the insufficiency of pure linguistic approaches, tried to take benefit of textual and discursive procedures. In this article we have founded on a perception of discourse analysis that takes the interpretive structure of the text as well as its communicative procedures, as some of the principles of analysis, trying to study the translation process through putting into practice these principles. Meanwhile, regarding the fact that one of the basic merits of discourse analysis is its going beyound the mere theoretical investigation in search of the necessary practical means and methods, we have tried to actualize the theoretical findings of the article in the translation of the first paragraph of a specific text.

کلیدواژه‌ها [English]

  • literary discourse
  • logic of the literary text
  • deal reader
  • literary translation process