بررسی عنصر روایت در قصۀ حسین‌کرد شبستری

نویسندگان

چکیده

قصۀ حسین‌کرد شبستری از معروف‌ترین داستان‌های عامیانۀ فارسی، متعلّق به اواخر دورة صفوی و پدیدآورندۀ آن نامعلوم است. مضمون داستان زورآزمایی پهلوانان شیعه‌مذهب ایرانی است که در زمان حکومت شاه‌عباس، با دشمنان دین و مملکت می‌جنگند. در مقالۀ حاضر، ویژگی‌های روایت در این داستان بررسی شده و با ذکر شواهدی از متن نشان داده شده‌است که روایت آن به شیوة دانای کل و از زاویه‌دید بیرونی و دارای بسیاری از مختصّات زبانیِ روایت شفاهی و نقالی ایرانی است. کانون توجه راوی بیشتر اتفاقات و کنش‌های داستان است و طبعاً گفتگو و توصیف کمتر در روایت این قصه دیده‌ می‌شود. راوی به شخصیت اصلی داستان توجه ویژه دارد، در قبال شخصیت‌های مثبت و منفی موضع‌گیری می‌کند و گاه به شیوة راویان قدیم برای پیشبرد روایت از دخالت در متن و برخی شگردهای دیگر استفاده کرده‌است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Studying the “Narrative” in Hossein Kord Shabestari

نویسندگان [English]

  • Zahra Dehghan Dehnavi
  • Yadollah Jalali Pandari
چکیده [English]

Hossein Kord Shabestari is a well known popular story of late Safavid period whose writer is unknown. Its subject matter is the exercise of the bodily strength by Iranian Shiite champions against their enemies. This article through studying the narrative characteristics of this story shows that its external omniscient point of view possesses many features of Iranian oral storytelling. The focalization is essentially on actions and events and thus dialog and description is not frequent in the story; meanwhile the narrator is sympathetic towards protagonist and takes position against the antagonists, and at times, following the procedure of old narrators, either intervenes the text or uses some similar techniques.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Narrative
  • popular story
  • Hossein Kord Shabestari