ضرورت تصحیح انتقادی غزلهای خواجوی کرمانی

نویسنده

چکیده

هرچند بسیاری از متون ادبی ما به کوشش استادان و محققان و به شیوۀ علمی و انتقادی تصحیح شده‌اند، امّا هنوز مجموعهای از آثار قدما را می‌شناسیم که به طبع انتقادی نرسیده‌اند و صورت کاملاً قابل اعتمادی از آنها عرضه نشده است. از جملۀ این متون، دیوان کمال‌الدّین محمودبن علی مشهور به خواجوی کرمانی (م: 750) است که علاوه بر داشتن ارزشهای فراوان مستقل فرهنگی و ادبی، واسطۀ پیوند غزل سعدی و حافظ هم هست و بنابراین تصحیح دقیق و عرضۀ مطلوب آن فواید مضاعف دارد. نوشتۀ حاضر نشان می‌دهد که کوششهای انجام گرفته در تصحیح دیوان (غزلهای) خواجو تنها در حکم کاری مقدماتی است و کاستیها و خطاهای بسیاری در آن راه یافته است که غالباً ناشی از شیوۀ تصحیح و نقص احتمالی نسخه‌هاست. گذشته از آن که فراوانی خطا‌خوانیها و غلطهای چاپی هم از میزان صحّت و اعتبار کار مصحح کاسته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Need for the Recension of Khâjoo's Ghazals

نویسنده [English]

  • Mahmood Abedi
چکیده [English]

Although a considerable number of Persian literary texts have been scientifically and critically edited by professors and researchers, there are many of these texts of which no authentic copy is at hand. One among all is Kamâlodin Mahmoud ebn-e Ali’s (known as Khâjooye Kermâni) poetic collection (Divān) which apart from possessing literary and cultural values, acts as a chain to connect the sonnets of Sa'di and Hâfiz, and an academically edited version of it is thus of great value.
This paper is an attempt to show that the corrections done on Khâjoo’s Divân (sonnets) suffer from a lot of drawbacks and errors which can be the result of non-methodical correction and probable shortcomings of the manuscripts. Furthermore, the frequency of misspellings and misprints has reduced the editors’ precision and credibility.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Khâjoo's sonnets
  • sonnets of the eighth century
  • recension