روایت شناسی داستان بوم و زاغ در کلیله و دمنه

نویسنده

چکیده

روایت‌‌شناسی یکی از حوزه‌های مطالعاتی است که به دنبال بررسی نظام حاکم بر روایتها و کشف و دریافت مناسبات و پیوندهای درونیِ اجزای سازندۀ روایت است. ساختارگرایانی نظیر گرماس، تودوروف، ژنت و برمون در مطالعۀ روایت بیشتر به کشف الگوها و بن‌مایههای زنجیرهای داستانها توجه کرده‌اند. گرماس کار خود را براساس زبان‌شناسی سوسور و یاکوبسن آغاز کرد و تحت تأثیر تفکر آنها، هستۀ پدید آمدن قصه‌ها را در تقابل کنشگرها ‌دانست. او به نقش تقابل‌های دوگانه در داستان و روایت توجه زیادی داشت و این تقابل‌ها به‌گونۀ زیر در الگوی او دیده می‌شود: فاعل و هدف/ فرستنده، و یاریگر و رقیب/ گیرنده.
قصه‌ها با توجه به وجود و عدم یکی از شش کنشگر مورد نظر گرماس، قابل دسته‌بندی‌اند. یکی دیگر از مباحث روایت‌شناسی گرماس، توجه به زنجیره‌های روایی (پیرفت) است که به نظر او در سه قسم قابل بررسی است: اجرایی، پیمانی و انفصالی. در این مقاله به روایت‌شناسی داستان بوم و زاغِ کلیله‌و‌دمنه از منظر گرماس پرداخته شده‌است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Narrative Quality of “Owl and Raven”

نویسنده [English]

  • Ali Reza Nabiloo
چکیده [English]

Narratology studies the rules of narratives in order to discover the links and relations between their constituting elements. A group of structuralists such as Greimas, Tudorov, Genette and Bremon have focused on discovering the patterns and sequential motifs of the stories. Greimas, based on the ideas of Jakobson and Saussure believed that the essence of the formation of stories is the opposition of functions. He followed a binary method between subject/object; sender/receptor; helper/competitor. All stories can be classified upon the existence or non-existence of one of these actants.
Another topic in narrative system of Greimas is the concept of sequence which can be studied in three categories of “executive”, “treaty” and “singularity”. This article adopts the approach of Greimas for analyzing the narrative structure of “Owl and Raven” in Kalile va Demne.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Kalile va Demne
  • Owl and Raven
  • Narrative
  • structuralism
  • Greimas