نقد و تحلیل عناصر داستان در گزیده ای از داستانهای کودکان

نویسنده

چکیده

مقالةحاضر به نقد و تحلیل عناصر داستان در گزیده‌ای از داستان‌های کودکان اختصاص یافته است. در این مقاله،‌ پس از مقدمه که اشاره‌ای به ادبیات و داستان‌های کودکان است، مهم‌ترین عناصرداستان: پی‌رنگ، شخصیت، درون‌مایه، زاویة دید، فضا و صحنه، در بیست داستان از داستان‌های کودکان بررسی شده است. این داستان‌ها دارای پی‌رنگی ساده‌اند؛ به‌جز یک داستان که پی‌رنگ آن از دو پی‌رفت تشکیل شده، پی‌رنگ همة داستان‌ها دارای یک پی‌رفت است. شخصیت‌های این داستان‌ها، یک‌بعدی، تمثیلی و در بیشتر موارد ایستا هستند. درون‌مایة داستان‌ها بیشتر مسائل تربیتی و اخلاقی است. نویسندگان با ارائة آمیزه‌ای از واژه و تصویر در داستان‌ها صحنه‌سازی کرده‌اند. تمامی داستان‌ها از زاویة دید دانای کل روایت شده‌اند و فضای آنها آرام و عادی است و همه پایانی خوش دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Criticizing and Analyzing the Narrative Elements in a Selection of Children’s Stories

نویسنده [English]

  • Mas’ood forouzandeh
چکیده [English]

This article, after its introduction about a selection of twenty Children stories, studies the most important narrative elements such as plot, character, theme, viewpoint, atmosphere and setting in them. These stories have simple plots and apart from one with two sequences, all the other stories experience one sequence. The characters are one dimensional, allegorical and static. The stories, through images and words, present a histrionic atmosphere which is conventional and moves towards its happy ending.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Children’s Stories
  • plot
  • Character
  • theme
  • viewpoint