دو نوع وابستۀ اضافه‌ای در زبان فارسی: مضاف‌الیه اسمی و مضاف‌الیه وصفی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار زبانشناسی دانشگاه بوعلی سینای همدان

2 دانشجوی دکتری زبان‌شناسی دانشگاه بوعلی سینای همدان

چکیده

ساخت‌های اضافه‌ای براساس معیارهای مختلف، ازجمله امکان جابه­جایی وابستة اسمی و وصفی آنها، به دو نوع مضاف‌الیه وصفی (که بی هیچ اشکالی هم پیش از صفت می‌آیند و هم پس از آن) و مضاف‌الیه اسمی (که جز با تغییر معنا و یا غیردستوری‌ شدن گروه اسمی، پیش از صفت واقع نمی‌شوند) قابل تقسیم است. در این مقاله ابتدا از این منظر به بررسی و طبقه‌بندی ساخت‌های اضافه‌ای پرداخته‌ایم، سپس آنها را به دو گروه کلی ساخت‌های اضافۀ گزاره‌ای و ساخت‌های اضافۀ غیرگزاره‌ای تقسیم کرده‌ایم و توضیح داده‌ایم که الگویِ آهنگِ «هسته + مضاف‌الیه وصفی» هرچند تاحدی شبیه الگوی آهنگی اسم‌های مرکب است، اما این مضاف‌الیه درواقع یکی از وابسته‌های پسین اسم است که عمدتاً در نقش افزودۀ خاص اسم در ساخت‌های اضافۀ غیرگزاره‌ای ظاهر می‌شود

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Two kinds of Genitive Dependents in Persian: Nominal Genitives and Attributive Genitives

نویسندگان [English]

  • Omid tabibzadeh 1
  • Baradaran Hemmati Navid 2
2 Teacher
چکیده [English]

Genitive constructions, in terms of different criteria such as the possibility of displacing their nominal and attributive dependents, can be divided into attributive genitives (which can both precede and follow adjectives) and nominal genitives (which do not precede adjectives except for the cases that results in a meaning shift or ungrammaticality of noun phrase).In this article, genitive constructions have firstly been explored and classified from such a perspective, and they have then been divided into two general classes namely predicative genitive constructions and non-predicative genitive constructions. It has also been explained that although the intonation pattern of ‘Head+ attributive genitive’ is to some extent similar to that of compound nouns, this genitive is in fact regarded as one of the premodifiers of nouns that mainly functions as a specific adjunct for nouns in non-predicative genitive constructions

کلیدواژه‌ها [English]

  • nominal group
  • genitive construction
  • nominal genitives
  • attributive genitives