مخاطب از نگاه بیدل دهلوی

نویسندگان

چکیده

شاعر فارسی‌گوی شهیر هند، میرزا عبدالقادر بیدل (1133-1054ق) در خلال آثارش به تبیین نقش مخاطب در آفرینش شعر، انواع مخاطب، خوانندۀ آرمانی و چگونگی تعامل خود با مخاطبان پرداخته‌است. در آثار وی، سه نگاه در تعامل با مخاطب، متناسب با ادوار زندگی این شاعر نمایان است. او در ابتدای راه شاعری و در روزگار گمنامی و ناشناختگی درصدد جذب مخاطب و جلب نگاه اوست؛ در ادامۀ عمر و همگام با پختگی آثار، قبول مخاطب عام را نشانه‌ای از ضعف و پستی شعر یافته و به مخاطب خاص و نخبه علاقه‌مند می‌شود؛ و آخرین مرحلۀ زندگی ادبی وی نیز فراغت از مخاطب خاص و عام و دعوت انواع مخاطبان به بهره‌گیری از خوان شعر اوست. در این تحقیق ضمن بررسی این موضوعات، به علت‌یابی رفتارهای متفاوت او در قبال مخاطب نیز پرداخته‌ایم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Audience intended by Bidel Dehlavi

نویسندگان [English]

  • Khalil Afzali
  • Mahdokht Poorkhaleqi
  • Maryam Salehnia
چکیده [English]

Mirzā Abdolghāder Bidel (1054-1133), has tried in his works, to determine the role of reader, types of readers, and ideal reader, as well as the interaction of the author with readers. There are different periods in the literary life of Bidel, and in each he adopts a different approach. In the beginning he is in need of a vast audience; next he desires to address the elite, and finally he goes beyond the distinction between public or elite readers and prefers to write in a way that any sort of audience might take its own benefit from the text. This article apart from dealing with these points tries to show the reasons for such attitudes

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bidel
  • audience
  • Indian Style
  • different approaches