فعل پیشوندی در تالشی

نویسنده

چکیده

افعال پیشوندی در تالشی، با توجه به گوناگونی پیشوندهای فعلی، از گستردگی خاصّی برخوردارند. این گستردگی موجب شده است تا گویندگان این زبان بتوانند مفاهیم و جملات مختلف را با افعال مستقل بیان کنند. پیشوندهایی که همراه این افعال می آیند، در موقعیتهای گوناگون، بار معنایی متنوع و متعددی به آنها می بخشند. در این مقاله با تکیه بر شواهد متعدد، ابتدا افعال پیشوندی در تالشی گروه بندی و سپس معانی مختلف هر گروه بررسی شده است. این گروه بندی مشخص می کند که هفت پیشوند فعلی معنی ساز در تالشی وجود داشته است که اکثر آنها تا امروز مفاهیم خود را حفظ کرده اند. در این میان نمونه هایی هم می توان یافت که به مرور زمان معانی پیشین خود را از دست داده اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prefixal verbs in Taleshi

نویسنده [English]

  • Ali Rafie Jirdehi
چکیده [English]

The Tāleshi prefixal verbs, because of the multiplicity of the prefixes, fulfil a wide range of functions. This very fact makes it possible for the Tāleshi speakers to express the various concepts and sentences by using the same verb. In different contexts, these prefixes give different meanings to the verbs.
In this article, at first the Tāleshi prefixal verbs are classified through identifying their positions in several examples, then the different meanings of the prefixes in each group are examined. According to our classification, seven prefixes existed in Tāleshi. Of these, the majority have preserved their specific meanings. There are, however, some prefixes which have lost their original meanings.

کلیدواژه‌ها [English]

  • language
  • Tāleshi
  • verb
  • prefix