تحلیل گفتمان انتقادیِ رمانِ دکتر نون زنش را بیشتر از مصدق دوست داشت

نویسندگان

چکیده

رمانِ دکتر نون زنش را بیشتر از مصدق دوست داشت، نوشتة شهرام رحیمیان، از رمان‌های سیاسی قابل تأمل است که به بازنگری متفاوتی از کودتای 28 مرداد، با تأکید بر مسائل روانی شخصیت‌های سیاسی می‌پردازد. واکاوی علمی رویکرد نویسنده در بازنمایی واقعه، فوایدی چندوجهی دارد: نخست، بازگوکنندۀ رویکرد بخشی از جریان‌های فکری جامعه دربارة آن حادثه است؛ دوم، ما را با قسمتی از تحولات فکری طبقة روشنفکر جامعه، به‌ویژه پس از تأمل نوستالژیک آنها در حوادث سرنوشت‌ساز تاریخ سیاسی معاصر آشنا می‌کند؛ و سرانجام واکاوی مؤلفه‌های تشکیل‌دهندة رمان با روش توصیفی- تحلیلی و با رهیافت «تحلیل گفتمان انتقادی»، نه‌تنها رویکرد کاملاً هدفمند نویسنده را - به‌عنوان یکی از نویسندگان وابسته به طیف روشنفکران خارج از کشور- در انتقاد از جریان‌های سیاسی معاصر نشان می‌دهد، ایدئولوژی سیاسی نویسنده را نیز آشکار می‌سازد و آشکار می‌شود نگرش نویسنده در طرح گفتمان‌ روشنفکری، معطوف به رویکردی ملی‌گرایانه منهای نقش دین است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Critical Discourse Analysis of “Dr. N. Liked His Wife More Than He Liked Mosaddegh”

نویسندگان [English]

  • Mostafa Gorji
  • Seyd Ali Ghasem zadeh
چکیده [English]

“DR. N. liked his wife more than he liked Mosaddegh”, by Shahrām Rahimiān, is an impressive political novel that gives a new interpretation of coup d’etat against Dr. Mosaddegh through focusing on the psychological temptations of the political figures. The methodical study of the writer’s approach can be beneficial in some ways: firstly, It manifests certain aspects of intellectual life in Iran; secondly, it can be the narrative expression of the nostalgic viewpoint of Iranian intellectuals about some decisive events in Iranian contemporary history; thirdly, following a critical discourse analysis approach, it develops a conscious narrative strategy for criticizing contemporary political trends in Iran, typically used by Iranian novelists who live abroad; finally it proves that the writer’s attitude supports a nationalistic approach that puts aside the religious factors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • political novel
  • Critical Discourse Analysis
  • Dr. N
  • Shahrām Rahimiān