تحلیل نشانه معناشناختی شعرِ «باران»

نویسندگان

چکیده

نشانه- معنا‌شناسی گفتمانی، برآیند نشانه‌شناسی ساخت‌گرا و پساساخت‌گراست. این دیدگاه، جریان تولید معنا را تابع فرایند پیچیده‌ای می‌داند که عوامل نشانه- معنایی بسیاری در آن دخیل‌اند. کنشگر گفتمانی پیوسته مرزهای معنایی را بازنگری می‌کند و معنا از زاویۀ دید او آفریده می‌شود و در رابطۀ تطبیقی بین احساس، ادراک و شناخت، نشانه- معناها، به گونه‌‌های سیال، متکثر و تنشی تبدیل می‌شوند. در این مقاله نحوۀ شکل‌گیری فرایند حسّی- ادراکی و زیبایی‌شناختی گفتمان ادبی شعر «باران»، سرودۀ گلچین گیلانی، بررسی می‌شود و نشان می‌دهد که چگونه باران به‌عنوان نشانۀ واسطه‌ای از طریق رابطۀ حسی- ادراکی و زیبایی‌شناختی، سبب شکل‌گیری فرایندی می‌شود که «منِ» شخصی شاعر را در گسست با خود قرار می‌دهد. نتیجۀ این جدایی، عبور از مرزهای «منِ» شخصی و پیوند با «منِ» استعلایی و دست‌یابی به «راز جاودانگی» و «هستی آرمانی» است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Semio-Semantic Analysis of the Poem “Rain”

نویسندگان [English]

  • Hamid reza Sha’iri
  • Esmat Esm’ili
  • Ebrahim Kan’ani
چکیده [English]

Semio-Semantics is the outcome of the interrelation between Structural and Post-structural linguistics. This approach believes that formation of meaning is a very complicated process in which many semantic factors are involved: the discursive actant incessantly reviews the semantic boundaries and creates a dynamic, multifaceted system of signs which is the result of the adjusting the emotions, perception and cognition. This article examines the sensual-perceptual process, and the aesthetic mechanism of the poem “Rain” by Golchin Gilāni and concludes that “rain”, as a mediator sign, through the formation an sensual-perceptive relation, creates a process that isolates the poet from his “I”, integrates it with transcendental “I” and thus attains the “secret of immortality” and “ideal being”.

کلیدواژه‌ها [English]

  • semio
  • semantics
  • Discourse
  • The Poem “Rain”
  • sensual
  • perceptual process