رویکردهای انسانی به «شهر» در شعر معاصر عربی و فارسی

نویسنده

چکیده

شهر از آغاز پیدایش تا امروز، همواره رابطه‌ای گسترده با انسان داشته، گاه در کنار او، و گاه در برابرش قد برافراشته‌است. انعکاس این کنش‌ها و واکنش‌های انسانی در ادبیات به‌ویژه در شعر مدرن، نمودی بسیار مشخص دارد. مقالة حاضر می‌کوشد رویکردهای انسانی شهر را در شعر معاصر عربی و فارسی در کنار یکدیگر مورد مطالعه قرار دهد، ضمن تبیین جایگاه شهر و انگیزه‌های طرح آن در شعر امروز، به برخورد شهر، طبیعت و ارزش‌های انسانی در این بستر بپردازد و مسائل اجتماعی را در مواجهه با آن جستجو ‌کند. علاوه بر آن، آرمان‌شهر نیز به‌عنوان یکی از جلوه‌های بارز حضور شهر در شعر معاصر عربی و فارسی بررسی ‌خواهد شد.
این تحقیق نشان می‌دهد که شهر با همۀ زرق‌وبرق‌های ظاهری در تعاملی دوگانه با انسان معاصر است؛ از طرفی، دوری گزیدن از آن، فریادی پربسامد می‌شود و از طرف دیگر، هیچ‌کس در عمل از این پدیدة اجتماعی رویگردان نیست. با وجود گرایش به روستا و طبیعت، شاعران همواره در شهر به دنبال اهداف خود روان‌اند و می‌کوشند آن را مطابق با آرمان‌های خویش تغییر دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Humanistic Approaches to “City” in Arabic and Persian Contemporary Poetry

نویسنده [English]

  • Farhad Rajabi
چکیده [English]

Since it came to being, the “City” has had wide relation with modern man, both as a friend and as an enemy. In turn, modern man has had different approaches toward the city which have been mirrored in contemporary poetry. This article takes the example of Arabic and Persian poetry to investigate the human relations to nature, social problems and values in the cities. Meanwhile it studies the Utopia as pictured in these poems to describe one aspect of the city’s presence in poetry.
The article concludes that citizens adopt a paradoxical behavior: from one side they explicitly complain about the glittering of the cities and tend to get rid of them; from the other side they continue to live in cities and if possible to change it in the direction of their goals and ideals.

کلیدواژه‌ها [English]

  • city
  • contemporary poetry
  • Nature
  • comparative literature
  • utopia