نگاهی انتقادی به طبقه‌بندی سبکهای نثر فارسی

نویسنده

چکیده

سبک‌شناسی در حوزه‌های گوناگون تحقیقات ادبی به‌ویژه در نقد ادبی متون نقش مهمّی دارد و طبقه‌بندی علمی آن می‌تواند کار آموزش سبک را آسان کند.
هدف از این نوشتار نگاهی انتقادی به کتابهای سبک‌شناسی از جهت تقسیم‌بندی شیوه های نثرنویسی است. برای رسیدن به این هدف ابتدا دیدگاههای تعدادی از محقّقان در تقسیم‌بندی شیوه‌های نثرنویسی بیان شده و سپس به نقد و بررسی آنها پرداخته شده است. مهمترین آسیبهای این گونه تقسیم‌بندیها عبارت‌اند از: مشخّص نکردن مبانی تقسیم‌بندیها، نارسائی تعاریف، تناقض در تعیین مصداقها، چندگونگی تقسیم‌بندیها و اختلاف در نامگذاری، عدم تمایز نثر ادبی از نثر غیر‌ادبی، کلّی بودن تقسیم‌بندیها و انعطاف‌ناپذیربودن آنها، کم‌توجّهی به بعضی از گونه‌های سبکی به‌ویژه سبک فردی و خرده‌سبکها، درآمیختگی نوع نثر با سبک نثر، نگاه تک بُعدی به سبک نثر و کم‌توجّهی به تعیین عناصر و شاخصه‌های سبکی و روشهای تحلیل سبک و....

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Critical Study of the Style Typology in Persian Prose

نویسنده [English]

  • Soheila Farhangi
چکیده [English]

Stylistics plays a significant role in many areas of literary researches, of which, the most important is supposed to be the literary criticism. A scientific typology of literary styles can doubtlessly facilitate the task of learning about styles.
This paper is intended to be a critical study of prose writing typologies as presented in the Persian books on stylistics. Firstly, the classifications for writing prose are introduced from the standpoints of some researchers; secondly these classifications are commented and criticized. Our investigation itemizes the most important shortcomings of these typologies as follows: lack of the principles of classifications; weak definitions; paradoxical referents; confusing literary and non-literary prose; imprecise and inflexible categorizations; disregarding some style variants particularly the individual styles and microstyles; intermingling genres with styles; one-dimensional views toward styles; inexact determinations of stylistic elements and features; insufficient accounts of the methods of style analysis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • prose
  • Typology
  • stylistics
  • style pathology
  • Persian language