مبانی سبک‌شناسی شعر

نویسنده

چکیده

در سبک‌شناسی شعر سه عنصر سبک، شعر و، به تبع آن، زبان مندرج است. این هر سه مفاهیمی سیّال و دستخوش تحوّل‌اند. نوآوری در سبک با انتخاب یا هنجارگریزی و یا هر دو مقارنه دارد. لذا مطالعه سبکی باید مسبوق به آگاهی از هنجار و کدهای پیشینی یا دستگاه وسایل باشد؛ یعنی نخست باید دید که شاعر در کدام چارچوب زبانی و سنّتی جای گرفته، کدام امکانات زبانی و بیانی و ساختاری در دسترس اوست تا سپس بازشناخت که از این امکانات چه عناصری را برگزیده، در آنها چه تصرّفاتی کرده و نقش این تصرّفات در پیام او چیست. در این نوشتار، ضمن تأکید بر ثابت ماندن مفهوم سبک به رغم تحوّل و تطوّر آن، از مباحثی چون مفاهیم مربوط به سبک، بازشناسی عناصر سبکی، سبک‌شناسی علمی، رابطه مکتب و سبک، نسبت میان سبک و ذهنیّت؛ نقش سبک‌شناسی در مطالعه زبان ادبی؛ سبک جمعی و سبک شخصی و سبک به عنوان ابزار فردیّت‌ساز گفت‌و‌گو می‌شود.
هدف از این مقاله تأمّلاتی درباره مبانی سبک‌شناسی شعر با در نظر داشتن تازه‌ترین نظریات مربوط به آن است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Principles of the Poetry Stylistics

نویسنده [English]

  • Ahmad Sami’i Guilâni
چکیده [English]

The poetry stylistics constitutes three elements of style, poetry, and language which are in constant evolution. Novelty of style coincides, sometimes with both the selection of new norms and the deviation from old norms, and sometimes with either of the two. For this reason, any kind of studies about style, involves a knowledge of conventional norms or system of codes. In other words, one must firstly recognize what linguistic and traditional conventions the poet follows, and which capacities of poetic expressions and structures he is equipped with, to become then aware of the poet's selection of these conventions and capacities, as well as of his appropriations of them and the role of these appropriations in his poetry. This paper, while insisting on the deep meaning of “style” in spite of its evolution, deals with the ideas such as different viewpoints about style, the recognition of stylistic elements, scientific stylistics, the interrelation of schools of poetry and poetic styles, the relation between style and mentality of the poet, the role of stylistics in studying literary language, public and private styles, and the role of style in giving shape to the poetic identity. The article, taking into account the up-dated ideas about stylistics, aims to have a deeper look on its concept and functions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • style
  • standard language
  • Linguistics
  • aesthetics
  • Poetry