دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، تابستان 1386 
4. بوردیو و جامعه‌شناسی ادبیات

صفحه 77-94

مژگان کاردوست؛ محمد حسن مقدس جعفری؛ علی یعقوبی


5. کارکرد رنگ در شاهنامه فردوسی

صفحه 143-165

کاووس حسن لی؛ لیلا احمدیان


8. بررسی رنگ در حکایتهای هفت‌پیکر نظامی

صفحه 167-189

زرین تاج واردی؛ آزاده مختارنامه